Consumentenbond.nl

Ongewenst lid geworden van usenet

 • 4 april 2020
 • 9 reacties
 • 864 Bekeken

Ik ben ongewenst lid geworden van usenet.nl ik wil het opzeggen maar lijkt nergens mogelijk te zijn.

Kan iemand me daar bij helpen????


9 reacties

Reputatie 7
Badge +7

Het is niet bepaald een gemakkelijk bedrijf maar toch geven de algemene voorwaarden mogelijkheid tot opzeggen.

Artikel 9. Duur en opzegging

 • 9.1

  De Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de in de door Pure Usenet aan Klant gestuurde bevestigingsmail genoemde termijn. Indien niet anders is overeengekomen zal de Overeenkomst niet stilzwijgend worden verlengd, maar automatisch beëindigd worden bij het aflopen van de in de bevestigingsmail genoemde periode.

 • 9.2

  Pure Usenet zal Klant geruime tijd voor het aflopen van de overeengekomen periode Klant per e-mail een nieuw aanbod doen voor het verlengen van de Overeenkomst. Indien het aanbod wordt geweigerd, of daar niet voor het aflopen van de periode op wordt gereageerd, zal het account van Klant worden opgeheven na het aflopen van de overeengekomen periode.

 • 9.3

  Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Pure Usenet gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Klant op te heffen. Pure Usenet is niet verplicht in dat geval Klant een kopie van deze gegevens te verschaffen.

 • 9.4

  Door Pure Usenet opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Pure Usenet is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Klant hem schriftelijk in gebreke heeft gebreke heeft gesteld behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.

 • 9.5

  Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 9.6

  Indien Klant enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Pure Usenet het recht de uitvoering van alle met de betrokken Klant gesloten overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Pure Usenet op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 10. Klachten

 • 10.1

  Indien de Dienst niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen bekwame tijd na ontdekking hiervan Pure Usenet in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Pure Usenet.

 • 10.2

  Pure Usenet zal binnen 30 dagen reageren op de klacht door Klant.

 • 10.3

  Indien Pure Usenet de klacht gegrond acht, zal Pure Usenet trachten de klacht van Klant te verhelpen.

 • 10.4

  Een klacht schort verplichtingen van Klant niet op.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 11.1

  Op de overeenkomst is IJslands recht van toepassing.

 • 11.2

  Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde IJslands rechter.

 • 11.3

  Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 • 11.4

  Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 • 11.5

  Bij elektronische communicatie met Pure Usenet geldt de door Pure Usenet ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail (support@pureusenet.nl) contact met ons op.

Adresgegevens:

Pure Usenet
Lakahraun EHF
Sudurlandsbraut 18
Reykjavik 108 Iceland

EIS Management, Inc.
807 W. Morse Blvd.
Suite 101
Winter Park, FL 32789

 

Probeer eerst dit eens allemaal, adressen voor brieven en mail staan erbij.

En anders is er onder 7 nog een bepaling:

7.3

Pure Usenet heeft het recht Klant de toegang tot de Dienst (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk te ontzeggen en de Dienst buiten gebruik te stellen indien Klant zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt. Pure Usenet kan echter geen beroep doen op dit recht als de niet-nakoming dit niet rechtvaardigt.

Dus verplichtingen niet nakomen, niet betalen en Usenet eindigt de boel. Groet Leo.

 

 

Sunny Usenet heeft “zomaar” 12 maanden geld via mijn creditcardgegevens afgeschreven. Ze reageren nergens op, ook niet op een uitnodiging inzichtelijk te maken “waar” ik “ergens” bij hen een abonnement heb afgesloten dat deze maandelijkse incasseringen rechtvaardigen.

Ze zijn ook als Pure Usenet en XL net actief. Heb ze formeel gevorderd dit bedrag terug te betalen. Reageren niet op email en telefoon staat steevast doorgeschakeld naar voicemail………..die natuurlijk nooit wordt beantwoord. Het zijn dus fraudeurs en dieven.

Heel handig ontlopen ze aansprakelijkheid door naar een of andere Lakahraun EHF te verwijzen die voor facturering aansprakelijk zou zijn.

Gaan nooit met deze bedrijven in zee…..je weet dat je gaat betalen maar wanneer dat de betalingen zullen stoppen weet je niet.

Reputatie 4
Badge +3

Hoezo ongewenst lid geworden? Beschikten ze dan zomaar over uw gegevens en rekeningnummer?

U heeft waarschijnlijk een gratis proefperiode gehad en heeft niet tijdig beëindigt. Er is geen Usenet provider die u ongewenst lid kan maken. Dat doet u toch echt zelf.

Reputatie 7
Badge +7

Sorry, maar ik was in de veronderstelling dat deze zaak na ruim 2 maanden allang afgehandeld was. Het gebeurt wel meer dat je helemaal niets meer hoort, maar dat men toch op eniger wijze contact heeft gehad. Duis kennelijk niet, niet via de algemene voorwaarden,niet via de diverse adressen. En nu is er kennelijk nog een lid @Gebruiker1592827126 met eenzelfde verhaal. Alleen hier is geld van de creditcard afgeschreven. Ik kan met mijn VISA Card van ICS meteen storneren. Hoe kan je nou een jaar lang iets van een creditcard afschrijven?? Dat had toch meteen geblokkeerd moeten zijn. Als forumleden ook lid zijn van de CB, kunnen ze mogelijk daar nog om raad vragen. Anders de rechtsbijstandverzekering. En als het alleen een waarschuwing is, bij deze dan nota van genomen. Groet Leo.

Reputatie 4
Badge +3

@Gebruiker1592827126  u schrijft  "Ze zijn ook als Pure Usenet en XL net actief. ". Dat is zeker niet waar. Ik zit zelf al jarenlang bij Sunny Usenet.

En ook hier geldt dat Sunny niet zomaar uw gegevens en bankrekeningnummer ter beschikking heeft. Ergens heeft u deze gegevens dus achter gelaten.

 

@L.J.F. de Ruiter Zomaar een Visa(ICS) betaling storneren klinkt zoals u het schrijft veel eenvoudiger het in werkelijkheid is. Je moet tenminste je communicatie met de ontvanger van het geld sturen naar ICS. Dan pas kijken ze of er onterecht is afgeschreven.

Reputatie 7
Badge +7

Beste @Gerard. . Ik heb nog altijd goed kunnen uitleggen als iets onterecht is overgemaakt of afgeschreven is van mijn Visa Card. Ik moet daarvoor bellen naar de ICS voor de ANWB-VISA Card. Ik weet niet of VISA andere telefoonnummers heeft, of andere service, voor andere organisaties dan de ANWB. Maar tot op heden hebben ze altijd gestorneerd. Waarom zou ik daarover liegen. Maar ook als het moeilijker zou gaan elders, dan laat je toch niet een heel jaar geld van je Card of Bank overmaken. Dan doe je toch iets, storneren of blokkeren. Ik ben het verder met je eens, maar kan me niet voorstellen dat je bij de eerste overboeking die aangenomen dus niet goed of frauduleus is, je niet je rekening voor afschrijver laat blokkeren. Je gaat dan toch zo snel mogelijk in gesprek met je bank of credit card.

Maar als het niet goed zit bij jezelf, dus wat je stelt, dan kan ik me voorstellen dat de bank of Card niet meewerkt. Ze kunnen uiteraard zien of je zelf overgemaakt, getekend  hebt, het contract bent aangegaan enz. Groet Leo.

Reputatie 4
Badge +3

@L.J.F. de Ruiter  Het laatste wat ik wil is de indruk wekken dat ik u beticht van leugens. Ik heb jaren voor een grote creditcard maatschappij gewerkt dus ken het klappen van de zweep wel.een beetje. Alhoewel het al jaren geleden is weet ik niet beter dan dat de ant echt wel een goede reden moet hebben en in ieder geval niet aantonen dat er contact is geweest met de verkoper danwel de partij die het geld heeft ontvangen.

 Verder sluit ik me geheel bij u aan, ik vind het ook onbegrijpelijk dat mensen geen idee hebben wat er met hun.geld gebeurt. Soms betalen ze al.jarenlang voor iets zonder het te weten. Nogmaals ik trek uw ervaringen niet twijfel maar zoals u het zelf al schrijft je moet een goed verhaal hebben.

Reputatie 7
Badge +7

Bedankt @Gerard.  voor je reactie. Het is uiteraard geen halszaak, maar ik heb altijd goede service gekregen van ICS. Ik moest en moet nog altijd, naar een  speciaal klantenservicenummer bellen van ANWB-VISA ICS. En uiteraard, daarin heb je gelijk, ik kon niet zomaar zeggen witl u mijn geld naar enz. even terugboeken.Daar ging een heel gesprek aan vooraf, uitleggen wie ik was, uitleggen waar het over ging, en uitleg dat het om vreemde, eenmalige afschrijving ging, niet door mij getekend, noch een machtiging gegeven e.d.. Het is ook een tijdje geleden toen ze wat meer tijd hadden dan nu (althans dat is mij opgevallen). Maar het ging mij erom dat je als er echt iets goed fout c.q. frauduleus is, je (meestal) kan storneren (ook al moet je er dus wat moeite voor doen) groet Leo.

Reputatie 7
Badge +7

Aan: @Gerard. . Vandaag kwam bij mij een mail binnen, een reclamemail van ICS, de ANWB-Visa Card.. Er komen allerlei positieve punten in voor, maar ook deze:

Vrijwel alle aankopen die u doet met uw ANWB Creditcard zijn standaard beschermd met de Aflevergarantie. Als u online schoenen heeft besteld en deze worden niet of verkeerd geleverd, dan draaien wij de betaling terug. U hoeft dan niets te betalen.

Je kan dan doorklikken om verder te lezen en best mogelijk dat je nu bewijzen op schrift moet aanleveren…… maar uiteindelijk geven ze toch gemakkelijk toe, dat ze ‘verkeerde'  zaken kunnen en willen terugdraaien. En het belangrijkste ervan vind ik dat je dus niet een jaar lang frauduleuze bedragen van je rekening af te hoeven laten schrijven. Groet Leo.

Reageer