Idee: hoe kan Consumentenbond de lagere inkomens bereiken?

  • 28 May 2021
  • 15 reacties
  • 239 Bekeken

Badge

In de gids van juni vraagt @SandraMolenaar zich af hoe de Consumentenbond de lagere inkomens kan bereiken, immers zij vissen nu vaak achter het net zoals op het vlak van degelijke hulp en informatievoorziening.

Sandra ik heb een suggestie die direct bij me opkwam. 

Intro:

Mensen met een laag inkomen hebben uiteenlopende zaken  waar ze een oplossing voor zoeken en hierdoor in contact komen te staan met afdelingen van hun gemeente. Te denken valt o.a. aan het WMO loket- de WMO consulent of de Klantmanager Werk en Inkomen. Deze consulenten leveren diensten, helpen bij inventariseren van de problematiek en leggen verbindingen met andere organisaties. Elke gemeente heeft een budget voor uitkeringsgerechtigden waar aanspraak kan worden gedaan voor bijvoorbeeld de aanschaf van een wasmachine, computer, enzovoorts. Per gemeente kunnen de bedragen en/of voorwaarden verschillen, maar er is altijd sprake van budget voor aanvullende voorzieningen.

Idee:

  1. Op landelijk (politiek) niveau budget reserveren, zodat in potentie ieder persoon met een inkomen op bijstandsniveau wordt gecompenseerd bij het aangaan van een abonnement op de consumentenbond. Percentage nader te bepalen. OF,
  2. iedere gemeente (b.v. WMO loket) gratis toegang verlenen tot de informatie en advies site van Consumentenbond, zodat ze de benodigde informatie kunnen gebruiken voor hun clientèle. OF,
  3. In de plaatselijke bibliotheek ligt de Consumenten gids tussen vele andere informatiebronnen. Samen zorg dragen voor een aparte zichtbare lees en info hoek waar je persoonlijke ondersteuning krijgt bij vragen. De medewerker bezit basiskennis zodat verwijzing en eerste hulp wordt verstrekt. Hierbij denk ik aan de vorm zoals het vroegere VVV kantoor. De verwijzer naar de Bibliotheek kan o.a. gemeente zijn. Zichtbaarheid in plaatselijke krant, websites, billboards van de bibliotheek.
  4. in ieder geval zou ik er niet voor kiezen deze doelgroep weer apart te zetten van andere mensen want dat geeft een stigma. Dienstverlening als onderdeel van het bestaande.
  5. Als laatste suggestie is het belangrijk de BRON te voeden. De hulpverlener die het werkveld betreed moet allereerst ook van het bestaan van de Consumentenbond weten. Dus ga in contact met de hbo-opleidingsinstituten en zorg ervoor dat studenten goed geïnformeerd zijn omdat het hen helpt bij de uitvoering van hun werk later. De bond is meer dan een test over de beste tandpasta! (overigens met genoegen gelezen 😉 )

 

 


15 reacties

Badge

Ik zou nog een punt 6 hieraan willen toevoegen: het zou wellicht ook helpen, als de Consumentenbond niet aflatend kritiek zou blijven leveren in diverse gremia op slechte (politieke) regelingen, waarvan vooral de lagere inkomens de dupe zijn en geen kant op kunnen, omdat er voor hen qua inkomen alleen de goedkoopste keuze gemaakt kan worden. Ik denk bijvoorbeeld aan ziektekostenverzekeringen: de budgetpolis. Hoeveel mensen ‘kiezen’ hiervoor? Hoe vaak worden mensen alsnog geconfronteerd met hoge rekeningen, omdat ze om de een of andere reden toch bij een niet-gecontracteerde behandelaar terecht komen. Zou het niet veel beter zijn als deze polisvorm bij wet verboden zou worden? Waarom hebben lagere inkomens geen recht op fatsoenlijke gebitsvoorlichting en tandheelkundige zorg? Slechte mondzorg heeft zeer nadelige gevolgen op de algemene individuele lichamelijke en psychische gezondheid, meer dan menigeen denkt. In hoeverre leidt dat tot nog meer vermijdbare zorgvraag (huisarts, specialistische zorg etc.). Ik denk overigens dat een krachtig pleidooi voor een restitutie verzekering (zonder eigen risico) voor iedereen het meest duidelijk is. ook een combinatiepolis legt ten dele het risico bij de individuele verzekerde, en veel meer macht bij de verzekeraars (die steeds meer ‘op de stoel van de medisch specialist’ gaan zitten, en dat blijft hoe dan ook zeer ongewenst.

Badge +5

Dank @B.J. de Bree .  Ik tag @SandraMolenaar even zodat zij de suggestie ook kan lezen :wink:

 en veel meer macht bij de verzekeraars (die steeds meer ‘op de stoel van de medisch specialist’ gaan zitten, en dat blijft hoe dan ook zeer ongewenst.

 

U maakt denk ik een vergissing (die overigens heel logisch is):

Verzekeraars hebben van de overheid de ‘opdracht’ gekregen (of beter gezegd de hete aardappel toegeschoven gekregen) om de kosten (en met name de kosten stijgingen) in de gezondheidszorg te bewaken. Daardoor lijkt het alsof verzekeraars de ‘schuldige' zijn terwijl het feitelijk de overheid is via de randvoorwaarden die zij stelt aan de verzekeraars, en verzekeraars degenen zijn die beleid maken en uitvoeren waar de overheid in feite te laf voor is.

En verzekeraars doen dus aan beleid op populatie niveau niet op individueel niveau (precies wat de overheid ook zou moeten doen), en die kijken dus naar wat kosteneffectief is niet naar wat de individuele klant graag wil. En al helemaal niet naar wat specialisten graag willen (veel handelingen verrichten en veel verdienen met name).

Het idee is dat mensen überhaupt niet bij een specialist uitkomen, en daarom investeren verzekeraars wel degelijk in preventie (en dus minder in de specialist) zie bijvoorbeeld de ketenzorg die met geld van de verzekeraars is opgetuigd: pohkennisbank.nl: hoe werkt ketenzorg

Badge

Uw reactie is terecht, en dit is inderdaad de wijze waarop de (neoliberale !) overheid het hele systeem heeft ingericht. Waar het mij om gaat: veel mensen (met kinderen !) die op het absolute minimum (en soms daaronder) moeten rondkomen worden in toenemende mate opgezadeld met verplichte risico's en kosten, die voor hen onverantwoord zijn en die ze absoluut niet meer kunnen dragen. De vraag is, of dat op langere termijn doorwerkend naar de volgende generaties niet steeds meer ontwrichtend en kostenverhogend gaat werken. Een opstapeling van onaanvaardbare financiële eisen, risico's en verantwoordelijkheden levert steeds meer gezinnen op die naar de voedselbank moeten, omdat ze het niet meer trekken, en het overzicht kwijtraken. De budgetpolis is voor hen een goedkope uitkomst, maar daarmee ook maar één fors onderdeel van al hun toenemende onvermijdbare risico's en zorgen op het gebied van onderwijs, wonen, werken en gezondheidszorg. Eén forse financiële tegenvaller is de trigger om financieel én mentaal kopje onder te gaan, en het hele gezin (met kinderen dus !!) in een diepe crisis te storten. !!  Ter illustratie: het zoveelste wel zeer verontrustend signaal kwam vandaag uit basisschool De Springplank uit Leidschendam: Youtube: Zorgen om achterstanden Leidschendam. Een verontrustend signaal betreffende toenemende verpaupering en achteruitgang in een achterstandswijk, waar onder andere de huizenprijzen onaanvaardbaar torenhoog en voor hen bijna onbetaalbaar zijn geworden: “De directrice van basisschool de Springplank slaat alarm, samen met haar collega's van de kinderopvang en het consultatiebureau. 'Kinderen starten hier op school met een luier om en zonder de taal te spreken.' Directrice Sharon Schouwenaar vindt het hoog tijd om haar verhaal te doen. 'Er moet echt actie komen, niet morgen maar vandaag nog ...” Midvliet.nl: Zorgen om achterstanden leerlingen 

@B.J. de Bree

Ik ben het met u eens dat wat betreft de neo liberale regeringen (VVD c.s. ) Echter die óók die mensen met achterstanden blijven daar maar op stemmen en de holle retoriek van FvD en PVV geloven dat links de (hun) vijand is, waardoor we steeds weer blijven zitten met een grote rechtse macht (die er dan ook voor zorgt dat áls links al in de regering komt die niet in staat zijn ook maar iets van hun programma uit te voeren, en de volgende keer wéér als ‘verraders’ worden neergezet). Dus zolang dát niet verandert vecht u tegen windmolens helaas.

Badge

De inzet van mijn schrijven was niet ‘het vechten op zich’, maar wel open het gesprek aangaan over de houding van de Consumentenbond. Het zou mijns inziens geen kwaad kunnen als de Bond, die in verschillende gremia verstandige adviezen verstrekt, zich publiekelijk wat meer zou uitlaten over maatschappelijke, door de politiek afgesproken wettelijke regelingen, die op zijn zachtst gezegd her en der bijstelling behoeven of beter in zijn geheel zouden moeten verdwijnen. Die budgetpolis is mijns inziens het resultaat van het zoveelste slechte politieke compromis, waarvan vooral de (sub)minima alweer het slachtoffer worden. Zou het dan niet beter zijn, dat de Bond met name de lagere inkomensgroepen uitdrukkelijk waarschuwt geen budgetpolis te nemen, omdat de risico's gewoon te groot zijn? Zou het ook niet beter zijn, als er überhaupt nog eens een goed artikel geschreven zou worden over het verhoogd eigen risico? Staat de geringe besparing voor de verzekerde eigenlijk wel in redelijke verhouding tot het risico dat men in het slechtste geval loopt? Is er dan geen sprake van onredelijk hoog profijt voor de verzekeraar en onredelijk hoog risico voor de verzekerde?

Nou ik heb mensen uit mijn omgeving een speciale 'minima-polis’ aangeraden die sommige gemeentes verstrekken bijvoorbeeld deze: https://bieb.gezondverzekerd.nl/zorgverzekering-voor-minima-gemeentepolis

En inderdaad de consumentenbond besteed daar ook wel aandacht aan op haar pagina:

https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering

Echter het advies vind ik inderdaad niet slim:

Niet altijd voordeliger

Maar let op: bij een gemeentepolis ben je over het algemeen verplicht de uitgebreide aanvullende verzekering af te nemen. Hier geldt meestal geen medische selectie voor. Wel kan het betekenen dat je oververzekerd bent en dus betaalt voor zorg die je niet nodig hebt. Soms ben je daardoor met een gemeentepolis juist duurder uit dan je zou zijn met een 'normale' zorgverzekering die aansluit bij jouw wensen. Het is daarom altijd verstandig om de gemeentepolis te vergelijken met andere zorgverzekeringen, om de best passende zorgverzekering voor jou te vinden.

 

Want dit is dus denk ik juist voor minima juist verkeerd: je verzekert je namelijk tegen risico's die je niet zelf kan dragen, en dat is bij minima vrijwel altijd wáár, dus inderdaad de verleiding van een (hoog) eigen risico is dan weer (te) groot. En dan is een klein beetje oververzekering te prefereren boven de plotselinge effecten dat je ineens veel moet bijbetalen terwijl je dat geld niet hebt.

Badge

Klopt helemaal !! En ik zou het heel interessant vinden, als eens onderzocht werd in hoeverre mensen, ofwel hele gezinnen, met een (sub)minimum inkomen zich met een budgetpolis met een hoog eigen risico in de nesten werken, omdat ze de plotselinge voor hen torenhoge kosten voor een acute behandeling ineens niet meer kunnen betalen, en in de schuldsanering terecht komen. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer vragen, die bestaan over het huidige, vaak ondoorzichtige, stelsel. Zoals de verschillen in kosten van medische behandelingen per ziekenhuis voor dezelfde behandeling, die ze tevoren niet kunnen of willen bekend maken. ! Overigens: bestaan er feitelijk niet ongeveer 5 grote verzekeringsmaatschappijen, die zich presenteren middels talloze schijnbaar zelfstandige verzekeringsmaatschappijen, die allen vallen onder CZ, VGZ etc.? Hoe meer mist, hoe beter, lijkt het. Jammer dat Chris Oomen van DSW onder druk van de Nederlandse Bank als bestuurder moest opstappen. Hij zat er te lang als bestuurder van DSW vond de Nederlandse Bank. Hij fulmineerde al veel langer tegen allerlei onevenwichtigheden in het huidige zorgverzekeringsstelsel, die naar zijn mening sterk ten nadele waren van de lagere en laagste inkomens. 

Badge

Een van de vele voorbeelden over het laakbare gedrag van zorgverzekeraars:

https://www.zorghuis.nl/misleidende-naturapolissen

 

Welke risico's loop je als verzekerde met een naturapolis? Hoe verhouden deze vergoedingen zich tot de kosten die een zorgverlener zonder contract in rekening kan brengen? Een vergoeding van 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief zegt de consument helemaal niets. Het is de meest inhoudsloze zin van je zorgpolis, maar ook de belangrijkste.

En verder schrijft men in dit document: En geen enkele verzekeraar komt ook maar in de buurt van het door de Hoge Raad gegeven norm dat 75-80% van de kosten moeten worden vergoed. Alle vergoedingen liggen in werkelijkheid ver onder dit niveau.

Een van de vele voorbeelden over het laakbare gedrag van zorgverzekeraars:

https://www.zorghuis.nl/misleidende-naturapolissen

 

Interessant artikel. Het lijkt mij wel dat als zorgverzekeraars niet voldoen aan de richtlijn die de hoge raad neergelegd heeft een eenvoudige rechtsgang hier snel een einde aan zou moeten maken.

Reputatie 6
Badge +4

@B.J. de Bree Maar dat is een artikel / zijn grafieken van 4-5 jaar geleden. Of dat nog zo is, verslechterd of verbeterd, vind ik interessanter. Het blijft bij een naturapolis altijd belangrijk om te checken of je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.

Badge

Kennelijk is het voor zorgverzekeraars aantrekkelijk om net zoals Ohra dit jaar bijna heimelijk te switchen van restitutie- naar naturapolis. Voor het begrip combinatiepolis geldt natuurlijk hetzelfde .. lijkt het hier ook niet op ‘hoe meer mist, hoe beter’? Op de site van ING wordt ‘reclame’ gemaakt voor een CZ polis: het woord natura of combinatie of wat dan ook is hier niet te vinden. Het is net zo idioot als het aanbieden van een autoverzekeringspolis zonder erbij te vertellen of het een WA of WA+ of All Risk polis betreft. Verzekeraar De Friesland (was volgens mij onderdeel van FBTO) maakte het destijds helemaal bont: die veranderde halverwege het jaar van een restitutie in een naturapolis. Het staat u vrij om te wisselen van verzekeraar, werd mij doodleuk medegedeeld. (vrij vertaald: als het je niet bevalt, rot je maar op). Maar terugkomend op de reden van mijn reactie: ik zou van de Consumentenbond verwachten, dat zij mensen wijst op de risico's en de gevolgen van het kiezen van een bepaalde polisvorm, omdat je soms voor duizenden euro's het schip in kunt gaan. TrosRadar berichtte er een aantal keren over een aantal jaren geleden: het ziekenhuis was wel gecontracteerd, maar de behandelaar in dat ziekenhuis niet. En dat werd helaas niet helder gecommuniceerd. En toen lag er een hele vervelende, bijna onbetaalbare, rekening op de mat voor die mensen. 

Badge +5

Dank voor al jullie berichten. Naar ons idee komt de solidariteitsgedachte waarmee het verzekeringsstelsel ooit is opgezet onvoldoende tot uiting in de uitwerking. Het betreft vooral een politieke discussie en de achterban van de Consumentenbond denkt over dit soort onderwerpen zeer divers.

Er zijn binnen het verzekeringsstelsel natuurlijk wel consumentenfricties te benoemen. Wij geven hier al jaren in diverse acties veel aandacht aan. Wij dringen er bij verzekeraar voortdurend op aan dat zij verzekerden concreter informeren over contractering en de gevolgen daarvan. Verzekerden op het juiste moment alert maken van de gevolgen van afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders is erg belangrijk. Helaas krijgen wij verzekeraars hierin nog niet volledig mee.

Het is daarom een aandachtspunt hoe onze informatie (en die van verzekeraars en overheid) óók bij kwetsbare consumenten terecht komt. Daar hebben we nog geen pasklare oplossingen voor, maar wij voeren hier wel gesprekken over met zorgverzekeraars. Natuurlijk staan we open voor suggesties en zijn blij dat jullie dit in dit topic delen.

Badge

Dank voor uw reactie. Zou het niet raadzaam zijn om derhalve op de site consumentenbond.nl/zorgverzekering onder de paragraaf ‘goed om te weten’ nog eens uitdrukkelijk rendement en (soms hoge) risico's voor de consument van de diverse verzekeringsvormen onder de aandacht te brengen? Een artikel met de focus op de lagere inkomens, desnoods voorzien van een verwijzing (hyperlink) naar een wat uitgebreider artikel als voorlichting voor ‘starters’ in zorgverzekeringland ? Kan er niet nagedacht worden over bijvoorbeeld een digitaal ganzenbord, dat je vanaf je PC kunt spelen? Er zijn volgens mij heel veel jongeren, die vanaf hun 18e jaar onvoldoende of geen kennis en ervaring hebben. Pakken juist zij vaak de goedkoopste en dus meest riskante verzekeringsvorm? Hoeveel jongeren krijgen per jaar te maken met schulden, als zij de zorgkosten niet kunnen betalen? Ik weet niet of dat statistisch wordt bijgehouden, en zo niet, dan zou dat natuurlijk wel gedaan moeten worden. Mijn suggestie zou zijn: maak met schriftelijke adviezen in relatief simpele taal en voorbeelden deze doelgroep weerbaarder. En begin bij het begin: vgl autoverzekering .. wil je All Risk .. WA Plus .. of gewoon WA, en vergelijkbaar: wil je restitutie - combinatie / natura - budget ? Bij autoverzekeringen is dit al de meest basale vraag die gesteld wordt, als je een verzekering wilt afstuiten, bij ziektekostenverzekering moet je er vaak lang en goed naar zoeken en goed doorvragen, alvorens je dit duidelijk krijgt. En ik vind dit ongelooflijk !

Badge

En dan nog even los van hoe de achterban van de Consumentenbond en het hele Nederlandse electoraat erover denkt: het blijft natuurlijk heel krom, dat een miljardair evenveel premie betaalt en dezelfde rechten heeft als iemand op het absolute minimum, en nog veel krommer: mede door dit soort gemaakte politieke keuzes vinden we het kennelijk niet krom om de laagstbetaalden op te schepen met een zeer riskante polis vorm als de budgetpolis. Probeer dan in ieder geval de nadelen van de financiering van de gezondheidszorg voor de laagste inkomensgroepen wat te dempen door hen beter voor te lichten over de risico's (in diverse talen voor de migranten in dit land !)

Reageer