Kun je nu al van het aardgas af?

 • 16 August 2018
 • 78 reacties
 • 7040 Bekeken


Toon eerste bericht

78 reacties

Reputatie 2
@Old Daen

Graag wil ik toch nog eens de door u aangehaalde bedenken/mitsen en maren langs lopen. Dit omdat ik oprecht van mening ben dat deze onevenredige afbreuk doen aan de daadwerkelijke mogelijkheid en zo een tendentieuze beeldvorming wordt neergezet die niet klopt.

A) het kostenplaatje en het daaraan gekoppelde inkomen. U suggereert dat het overstappen alleen maar is weggelegd voor hoge inkomens (opleidingsniveau universitair). Dit is absolute onzin. De kosten zijn aanzienlijk vanuit mijn perspectief (ter illustratie kom ik begroot uit op maximaal €18.000 a 19.000,--, dit is voor ons gezin een heel vermogen. Momenteel bezig om prijs indicaties te verzamelen om vervolgens het plaatje definitief in te kleuren). Dus dat het geld kost delen we. Echter is het wel degelijk goed te doen. Te meer ik daarbij tegenover zet dat met dit geld onze energiekosten voor de komende 10 jaar min of meer vastliggen en er slechts voor +/- €20,-- stroomkosten per maand resteren in de komende 10 jaar. Het benodigde geld is via een duurzaamheidslening te lenen waarbij de rente fiscaal aftrekbaar is en deze gedurende de gehele looptijd vast staat. Ga ik het dan omrekenen dan kom ik uit op nog geen €195 (€175 + €20) per maand aan stroom, verwarming water (los vh water) en verwarming uit voor de duur van 10 jaar. Daar waar wij nu €200 per maand betalen met de zekerheid van stijgende kosten bij gelijkblijvende situatie. Dan heb ik nog geen eens rekening gehouden met terug leververgoeding, andere subsidie en dalende stroomkosten. Dus de daadwerkelijke kosten zullen naar redelijke verwachting beduidend lager liggen.

😎 ik weet echt niet hoe u op het idee komt dat de stroominfrastructuur van een woning of het net de verhoogde stroomvraag niet aan zouden kunnen. De stroominfrastructuur in NL is robuust (in tegenstelling tot bijv VS, dit dankzij onze NL-se aanpak van deze structuur) en sinds de introductie van het elektriciteitsnetwerk in NL wordt het ieder jaar versterkt en verbeterd, mede door de steeds stijgende stroomvraag. Dus een falend stroomnetwerk is echt een voor de NL-se situatie niet voor de hand liggend.

C) hetgeen u stelt over het zieke gebouwen syndroom, heeft hier slechts een zeer zijdelingse relatie mee. Het verschijnsel waar u naar verwijst wordt ingegeven door slecht onderhouden of slecht uitgevoerde airco installaties en beluchtingssystemen. Waardoor zich bacterie- en viruskolonies in filters, buizen etc kunnen vestigen. Een goed geïsoleerd huis kan ook een huis zijn met een CO2 gestuurde beluchting waarbij de ramen gewoon indien gewenst open kunnen. Dit heeft dus niks te maken met ademhalen door een rietje. (Waar ik u helaas het nodige over kan vertellen als ervaringsdeskundige). Wij hebben onze woning in 2007 heel bewust mbt problematiek laten bouwen en van daaruit meen ik ook dit zo stellig te kunnen neerzetten.

Over alle andere aangedragen voorbeelden kan ik kort en bondig zijn. Ja het klopt er zijn meerdere wegen naar Rome. Zoals zo vaak bestaat de oplossing van een vraagstuk niet uit één oplossing. Mensen willen dat wel graag, maar dat is helaas niet zo. Dus zal je verschillende technieken moeten toepassen. Dit betekent dat in een sterk stedelijk gebied met in de nabijheid een warmte bron wellicht stadsverwarming een idee is (dus idd van een energiecentrale of fabriek, zo worden op IJsland geisers gebruikt voor verwarming). Daarnaast zal idd gekeken moeten worden hoe overschot van opgewekte stroom het beste opgeslagen kan worden. Fysiek in accu's is een optie, maar bijv in de vorm van H2 om vervolgens deze weer in te zetten in waterstofcellen en van daaruit weer de stroom te gebruiken indien gewenst is ook een optie. (Daar wordt idd vanuit TU in Delft maar ook in noord Groningen mee geëxperimenteerd). Het opslaan in een stuwmeer is ook een optie. Echter of de situatie in NL zich daar voor leent betwijfel ik, een getijdencentrale zou bijvoorbeeld een optie zijn.

Dat je via bijmenging H2 en aardgas kan combineren of via stikstof is ook een mogelijkheid. Echter dat betekent wel dat er ingrijpende aanpassingen aan stookinstallaties en infrastructuur nodig is. Want zoals bij de overstap van stadsgas naar aardgas deze aangepast moesten worden, zal dat nu ook moeten. Gezien het gegeven dat de gestelde eisen en noodzakelijke specificatievereisten van medium en apparatuur door toepassing etc sterk zijn verhoogd maakt dat deze transitie ook echt wel een stevige investering vragen. Dus het is niet zo simpel van wel of niet wegzetten, maar ook hoe de kosten en resultaten tegen over elkaar te stellen. Wat resteert is de conclusie dat sinds het eind van de jaren 80 al vele opmerkingen en ideeën zijn geplaatst, deze door de conservatieve houding veelal als utopisch zijn weggezet en wij thans deze ideeën en opmerkingen bewaarheid zien.

Wat de atmosfeer blokkade betreft ja het kan eens in de zoveel jaar een keer kouder zijn. Echter zoals gezegd het stroomnet in NL is robuust. Er zal dan alleen wat meer vraag zijn naar stroom en die capaciteit is er in NL. Daarbij teken ik aan dat de verwachting wetenschappelijk onderbouwd is (en dat is geen visie beste Donald ;-)) dat de winters agv de opwarming van de aarde steeds minder streng zullen worden. Daartegenover staat wel dat de verwachting is dat de zomers warmer zullen worden. Dus verkoeling een groter probleem wordt, maar daar is met wijziging bouwmethoden en materialen best een hoop aan te doen. Zonder terug te vallen op een airco.

Tot zover.
Reputatie 2
Badge +1
Overstappen van aardgas naar waterstofgas biedt vele voordelen. Die mening is ook Ad van Wijk, hoogleraar aan de TU Delft toegedaan. Hij noemt oa dat het huidige gasnet kan blijven liggen, de aanpassingen in de woning blijven beperkt tot het vervangen van de brander in de ketel (een paar honderd euro), het is goedkoper te transporteren dan electriciteit, je kunt het goed gebruiken om energie van windmolens en zonnepanelen in op te slaan, dat is bovendien vele malen goedkoper dan in batterijen en waterstof is superveilig omdat het zo vluchtig is en er bij verbranding geen koolmonoxide ontstaat. Het interview vind je in Eigen Huis Magazine, p 32 van het septembernummer.
Reputatie 2
@adl

Zal het zeker lezen. Bedankt.
Reputatie 7
Badge +6
Hmmmm .....Ik zie veel beweringen en zelfs berekeningen omtrent wat we in de toekomst zouden kunnen verwachten. Omdat heel veel onzeker is , hebben we daar slechts ten dele wat aan. Ik geloof prof. van Wijk over wat hij zegt over het gasnet en ombouwen van ketels op waterstof gas. Dat lijkt een zeer aantrekkelijk alternatief voor aardgas met zeer lage ombouwkosten . Nog een reden om even kalm aan te doen met die warmtepompen. We moeten ons niet gek laten maken , maar wel de ontwikkelingen kritisch en oplettend blijven volgen.
Reputatie 2
Kan het artikel in het VEH blad helaas niet lezen (geen lid). Echter het betoog van Van Wijk en het door hem e.a. gepromote idee wel. Heb er immers al enkele keren naar verwezen in de zin van de opstelling in noord Groningen. Daarnaast ken ik oa andere interviews van hem wel evenals reportages op tv.

Wat hij o.a. stelt is dat met H2 aardgas vervangen kan worden en dat dit voor de eindgebruikers relatief weinig kosten met zich meebrengt. Ter illustratie de ombouwkosten van aardgas naar H2 geschikte installatie wordt door hem als enkele honderden euro's per installatie ingeschat. Let wel per installatie dus voor de cv, de gaskookplaat en evt fornuis etc ieder de aparte kosten.

Wat echter achterwege wordt gelaten in dit topic is dat hij eerder in publicaties etc heeft benoemd dat H2 vluchtiger is dan aardgas. Wat impliceert meer en eerder kans op lekkages. Dat het daarom noodzakelijk is dat metalen appendages etc vervangen moeten worden door kunststof. Dit dan van inlaat tot eindgebruikers toestel en alles wat daar tussen zit. Wat meteen ook betekent dat in gebouwen aanwezige appendages, meters etc vervangen moeten worden en druk reduceer stations aangepast. Wat inhoudt dat in sommige gevallen dus ook bouwkosten om de hoek komen kijken. Deze kosten worden veelal niet meegenomen maar bedragen uiteindelijk ook wel degelijk een substantieel deel. In de gebouwen zijn deze voor rekening van de eigenaar en voor het netwerk voor de exploitant die het verrekent met de eindgebruikers in een kostenplaat.

Daarnaast wordt vanuit andere hoeken ook de nodige vraagtekens gezet bij de haalbaarheid van de productie aan H2 op groene wijze. Hetgeen ik graag aan anderen overlaat om iets over te zeggen.

In deze ben ik niet de deskundige die tot op punt komma nauwkeurig de daadwerkelijke kosten kan benoemen. Maar kijkende naar de te realiseren technische installaties op zee zoals door hem voorgesteld, de ombouwkosten in netwerk en bij eindgebruiker alsmede de uiteindelijke productkosten heb ik mij vraagtekens. Vraagtekens mbt de daadwerkelijke toepassing als 1:1 vervangingsmogelijkheid voor aardgas maar zeer zeker ook naar de uiteindelijke kostprijs. Waarbij ik begrijp dat naarmate de tijd vordert de kosten op materiaal productiekosten etc zullen dalen.

Terugkerend naar de oorspronkelijke vraagstelling van deze topic, kun je nu al van het aardgas af? Is het antwoord vanuit onze situatie een duidelijk ja. Waarbij door het benutten van verschillende technieken en opties een situatie ontstaat die voor ons gedurende langere tijd een vaste kostenplaat oplevert die weinig tot niet onderhevig zal zijn aan prijsstijgingen.

Is dat systeem voor een ieder de oplossing? Nee zeker niet denk ik. De oplossing die in een situatie het best passend is, zal verschillen ingegeven door fysieke omstandigheden maar ook geografische en omgevingsfactoren.

Maar dat wil niet zeggen dat er momenteel alleen maar mogelijkheden zijn voor de rijken, hoopopgeleiden, mensen die in ongezonde situaties willen leven of in situaties waarbij volledig afgezien moet worden van een comfortabel verwarmt huis en/of een warm bad of warme stort douche onmogelijk is. Sterker er kan bij een overstap op dit moment eenzelfde comfortabele situatie worden bewerkstelligd als in de aardgas situatie, waarbij de kosten voor energie in totaal op maandbasis lager zijn.

Wat ik hoop is dat het onderzoek naar alternatieven door zal gaan om uiteindelijk te concluderen dat onderzoek steeds tot nieuwe inzichten leidt en de kosten voor de burger en bedrijfsleven voor energie zullen dalen zonder verdere afbreuk van onze wereld en de leefbaarheid daarvan.

Wellicht is het een idee dat vanuit de Consumentenbond op kortere termijn enkele genoemde situaties doorgerekend worden en indien mogelijk de daaruit voortkomende goedkoopste opties qua realisatie aan de ene kant en gebruikskosten aan de andere kant aan praktijk toetsen worden onderworpen. Om zo naar consument (en indirect naar installateurs en overheid ic gemeenten ivm de voor hen weggelegde rol) een geobjectiveerde informatie situatie te bewerkstelligen.
Reputatie 1
Badge
Ging lekker mis met wat computer storingen.

Wat ik wilde zeggen is dat je niet onbemiddeld bent met een vrijstaand huis uit 2017
en de gemakkelijke manier waar je over inverteren bevestigd helemaal dat of je bent bemiddeld
Of je inkomen is meer dan twee maal modaal. Maar ja mensen met wat luxe meten zich graag met
nog meer en verontschuldigen zich met ach ik heb niet zo'n hoog inkomen.
Verder adviseer ik je, lees en begrijp link welke ik plaatste over warmtepompen begrijp de werking
van het principe en en verder doe een studie bouwfysica.

Dan begrijp je misschien de vraag over groot koelhuis.

Stuk in blad VEH wel gelezen vind de professor hier een verstrooid verhaal hield.
Vergeet verschil tussen energie en energie dragers.

Dit is het laatst bericht wat ik in dit forum plaats.
Reputatie 2
@Old Daen

Ik weet niet waar de schoen bij u wringt. Maar gezien de toonzetting in uw laatste reactie, wil ik toch eea rechtzetten.

Wat onze financiele situatie betreft kunt u bar weinig vaststellen aan de hand van hetgeen ik hier vermeld, laat staan u redelijkerwijs zo een aanmatigende mening over doen verkondigen. Gezien het gegeven dat u dit wel doet, is een indicatie dat u mogelijkerwijs snel genegen bent om veronderstellingen, vooringenomenheden etc tot leidraad te nemen om aan de hand daarvan te reageren. In plaats daarvan adviseer ik u om feitelijkheden, luisteren en lezen als basis te nemen en indien u concludeert dat iets u onduidelijk is of u vragen opwerpt dan te vragen, dat levert veelal meer resultaat op. Onze woning is niet uit 2017 edoch 2007, maar dat terzijde (wou overigens dat dit wel zo zou zijn, niet omdat de woning niet bevalt maar omdat we dingen dan zeker anders zouden doen.).

Als onze woning in laat eens zeggen Wassenaar, Rockanje, Soest, Hilgersberg, Aerdenhout oid zou staan, dan zou deze ongetwijfeld beduidend duurder zijn, dan waar deze nu staat. Met wellicht een kapitaal/economisch draagkrachtigere bewoning, dan nu het geval is. (Maar daar staat ie gelukkig niet, want dan hadden wij er niet in gewoond) Ter uw informatie in onze omgeving kocht je een vrijstaand huis in 2007, voor de prijs waar je in Rotterdam, Amsterdam, vinexwijk oid misschien een tussenwoning voor kocht (als je geluk had). Wellicht dat dit uw denken enigzins wijzigt.

Dat ik makkelijk lijk te praten over een investering van €19.000 is een misvatting. Daarover heb ik duidelijk aangegeven dat dit een hele investering is, vooral gezegd om uw eerdere uitlatingen. Het is niet alleen wat ik zeg maar zeker ook wat ik meen. Echter ik heb in het verleden ervaringen opgedaan en geleerd van situaties en ik ben gericht op de toekomst. Wat maakt dat ik niet bij de eerste boe of tegenwind op zij stapt, maar juist aangezet word tot verdieping en het vinden van mogelijkheden. Dat dit leidt tot rust, relativering en perspectief vinden mag u verbazen (evenals het leidt tot onafhankelijkheid, zelfbeschikking en bewustwording), maar is wel zo. Geld etc kan soms tot een bijna gelijksoortige verschijningsvorm leiden, maar levert vaak slechts een slapaftreksel daarvan op, reden geld weg alles weg.

Over mijn kennis van wp, bouwfysica etc ben ik eerlijk (net als over alles wat ik weet en doe zeg ik het volgende), mijn basis kennis is redelijk. Maar iedere dag bij alles wat ik doe, leer ik. Dat maakt dat ik zeg ik weet niets en hoe meer ik leer, hoe meer ik leer dat ik nog veel vragen heb en nog veel moet leren.

Wou dit graag aandragen.
Reputatie 4
Badge +5
Ik zag het @Old Daen , dat er wat mis ging met het plaatsen van berichten. Voor de leesbaarheid heb ik de dubbelingen eruit gehaald. Verder wil ik iedereen graag verzoeken terug te keren naar het échte onderwerp van dit topic: wil of ben je zelfs al van aardgas af? Dank.🙂
Een zonnig weekend toegewenst!
Ik krijg tegenstrijdige berichten van leveranciers van lucht-water tegenover grondgebonden warmtepompen, en krijg het gevoel dat men vooral voor eigen parochie preekt en de andere partij afkraakt.
Belangrijke aspecten bij de vergelijking, o.a:
 • aanschaf- en beheerkosten versus rendement;
 • functioneren en COP bij zeer lage temperaturen (-10 tot -15 graden)
 • functioneren en COP bij zeer hoge temperaturen (35 graden) i.v.m. (passieve) koeling
 • Type woning (rijtjeshuis, twee-onder-een-kap, vrijstaand)
Voor mijn persoonlijke situatie geldt:
 • vrijstaand huis (1963)
 • laag-temperatuur vloerverwarmig
 • Voldoende spouwmuur-, vloer- en dakisolatie
 • 40 zonnepanelen op het (platte) dak (20*170Wp en 20*270Wp
 • aanvullende plannen voor energieneutraal: CV-ketel weg, warmtepomp i.c.m. zonnecollectoren/ heatpipes en een zonneboiler
Reputatie 7
Badge +7
Beste @W.J.A. Wiltjer,

Bedankt voor je bericht en welkom op de community! Voor het overzicht van de community heb ik je vraag naar dit topic verplaatst: hier verzamelen we alle vragen over warmtepompen en kan je met andere consumenten en experts in gesprek over dit onderwerp. Ik hoop dat er iemand is die je snel van een antwoord kan voorzien.

Fijn weekend alvast!
Monique
Als je geen gas meer gebruikt en gasmeter en andere vaste kosten van het gas wil afschaffen, bereidt je dan voor op een maximale tegenwerking van de gasleverancier en de netbeheerder. De procedure om dat te doen wordt 1000 x ingewikkelder gemaakt dan nodig en als je ze om hulp vraagt loop je tegen een betonblok. Mijn ervaring met nuon en liandr zijn in dit opzicht als uiterst negatief te bestempelen.
Reputatie 7
Badge +5
@F.A. vd Weel Kun je de werkwijze van tegenwerking omschrijven, als je daar zin in en tijd voor hebt?

Dit kan zeer leerzaam zijn voor anderen om één en ander te voorkomen.
Ik weet niet wat u met tegenwerking bedoeld maar ik weet wel dat het sowieso geld kost om de aansluiting op te heffen.
Reputatie 7
Badge +5
Mij is gevraagd door @F.A. vd Weel om dit hier te plaatsen:

Beste Bert,
Het begon met gasleverancier Nuon die op mijn verzoek het contract voor gaslevering niet beëindigde en pas na intrekken van de machtiging dat met moeite deed. Via diverse telefonische omwegen kwam ik erachte dat het weg laten halen van de gasmeter en stoppen van de vaste kosten kan via de site "mijnaansluiting.nl" Echter de site acceoteerde niet het nummer van onze gasmeter en dan gebeurt er wederom, je raad het al niets. De netbeheerder Leander daarover geschreven, maar na een maand geen antwoord. Gebeld met deze leiden en een telefoonnummer van hen gekregen van een andere netbeheerder Enexis. Gebeld en daar antwoord een automaat dat je ze niet kunt spreken en verbreekt de verbinding. Daarna nogmaals hetzelfde. Het is om wanhopig van te worden. Het politbureau van een voormalig Oostblokland is daarmee vergeleken een toonbeeld van souplesse.
Er is ook een discussie op Tweakers hierover en wat daar staat stemt ook niet tot vreugde.
Reputatie 5
Badge +7
Hallo @F.A. vd Weel, welkom bij de community! Ik zag je topic voorbijkomen over 'van het gas afgaan'. Het is inderdaad een onderwerp waar veel mensen een mening over hebben, daarom hebben we recent een topic hierover geopend. Ik ben zo vrij geweest om jouw topic hiernaartoe te verschuiven.
ik krijg ook een mooie aanbieding van de energieleverancier, een techneco hybride warmtepomp.
de rekenvoorbeelden zijn hierboven aangehaald en kloppend, terugverdiend in ca. 14 jr, levensduur 15 jaar, echter wat nu als de gemeente, de wijk oid beslist eerder volledig van gas af te gaan? Wat doe je dan met deze hybride warmtepomp ? Je hebt geen gas meer en moet weer grote nieuwe investeringen doen. Ik wil graag naar een warmtepomp ivm groningen en co2 maar het is dus de vraag of dit dan een goed moment is.....ik twijfel!!
Reputatie 5
Badge +5
@Chr.S Venema
Goede vraag!
Gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 aangeven welke wijken al voor 2030 van het aardgas af zullen gaan. En wat in die wijken de alternatieven worden. Van een aantal wijken is nu al bekend dat deze versneld van het aardgas zullen gaan: de 'proeftuinen aardgasvrije wijken'.

Bij twijfel over investeringen in wijken waarvoor nu nog geen plannen bekend zijn is het raadzaam om het gemeentelijke energieloket te benaderen. Afhankelijk van de gemeente is dit al meer of minder uitgebreid opgezet en bemenst. Zoek op 'energieloket gemeente X'.

Wat betreft een hybride warmtepomp: sommige hybride warmtepompen zullen ook geschikt zijn om bij een toekomstige afschakeling van het aardgas (en op voorwaarde dat je je woning tegen die tijd behoorlijk goed geïsoleerd hebt) als 'all-electric' verwarmingssysteem je huis warm te houden. Dan haal je dus 'gewoon' de cv-ketel uit het hybride systeem. Overleg met een deskundige installateur (met verstand van warmtepompen; momenteel worden die in rap tempo opgeleid/bijgeschoold maar er is nog wel wat schaarste voorlopig) over welke hybride warmtepomp daarvoor in jouw woning geschikt is.
Reputatie 7
Badge +6
Al met al concludeer ik dat het beter is om niet voor de muziek uit te lopen. Er zijn nog veel te veel onzekere factoren momenteel. Gewoon wachten tot duidelijk wordt wat de politiek van zichzelf gaat vinden , wat ze wel en niet moeten regelen . Het is erg stil in die hoek. Wel ons onder druk zetten , maar tot nu toe niet met goede en voor iedereen betaalbare oplossingen komen. Ook de technische mogelijkheden veranderen voortdurend. Of de gasleidingen in de toekomst voor waterstofgas gebruikt gaan worden is ook nog niet duidelijk . In dat geval is het mogelijk om de ketel te behouden. Die is simpel om te bouwen met een aangepaste brander.
Dit is dus duidelijk , kwestie van wachten, maar dan wordt het nooit wat...ik ga wel eens ff bij Techneco luisteren hoe dat bijhen zit, bij gelegenheid.
Reputatie 6
Badge +5

Een topic van 3 jaar geleden. Laatste reactie 2 jaar geleden. Mijn antwoord is JA. Vandaag heb ik daadwerkelijk mijn gaskraan kunnen dichtdraaien. Vanaf nu dus 0 op mijn gasmeter. Grappig om dat in december te doen tijdens een periode met hoge energieprijzen en een graad of 10 buiten. Het was heerlijk een moment kort douchen met mijn nieuw aangesloten doorstromer van 15 kWh ingesteld op max 53 graden. Januari as. wordt de gasmeter daadwerkelijk verwijderd. Ik ben van het gas af.

Reputatie 6
Badge +5

ik krijg ook een mooie aanbieding van de energieleverancier, een techneco hybride warmtepomp.
de rekenvoorbeelden zijn hierboven aangehaald en kloppend, terugverdiend in ca. 14 jr, levensduur 15 jaar, echter wat nu als de gemeente, de wijk oid beslist eerder volledig van gas af te gaan? Wat doe je dan met deze hybride warmtepomp ? Je hebt geen gas meer en moet weer grote nieuwe investeringen doen. Ik wil graag naar een warmtepomp ivm groningen en co2 maar het is dus de vraag of dit dan een goed moment is.....ik twijfel!!Ik zit met het zelfde probleem.
Ik wil best een hybride warmte pomp, maar weet ook dat onze gemeente bezig is met een proeftuin project voor onze woonplaats wat bij de overheid is aangevraagd.
En ik wil straks niet weer, het zijn grote investeringen.
Maar helaas werpt contact met het energie loket zoals @Peter van der Wilt  voorstelt ook geen licht in de zaak, ze geven simpelweg geen antwoord.
Reactie 0,0.
Dus doe ik nu ook even 0,0

Reputatie 7
Badge +6

@RonaldD Ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat bevallen en wat het met de stroomrekening doet . Ongetwijfeld vele anderen ook . Wil je ons op de hoogte houden ? @Free Spirit Bij onze gemeente is het oorverdovend stil tot nu toe terwijl ze uiterlijk eind dit jaar hun plannen met het gas bekend moeten maken . Is dat wellicht bij de meeste gemeenten zo ? Dat wekt de indruk dat ze er mee in hun maag zitten en we begin volgend jaar mogelijk nog steeds geen antwoord hebben . Dat terwijl heel veel mensen wachten met plannen tot ze weten waar hun gemeente mee komt . Overheden  en daar aan gekoppelde diensten overtreden wel vaker uiterste datums . 

Reputatie 6
Badge +5

………………..en wat het met de stroomrekening doet . Ongetwijfeld vele anderen ook . Wil je ons op de hoogte houden ?

Ja ik ben zeker ook benieuwd of het aan mijn verwachtingen voldoet. Ik houd jullie op de hoogte. Het zal even ‘fine tunen’ worden komende tijd en vooral kWh verbruiken en meten (-: Meten is weten (-:

Reputatie 6
Badge +5

@E.T. Wiersum kleine update: Ik dacht dat ik de Tronic 5000 had gekocht, bleek de 7000 te zijn. Mijn fout. Daarvoor is een 32A zekering vereist, terwijl ik max. 3 x 25A heb. Ik had een 16A 3 fase schakelaar, dus bij teveel ww vraag sloeg de zekering er te vaak uit. Elektricien heb ik een 20A laten monteren. 1 trap lager dan hoofdzekering. Inmiddels wat waterbegrenzers tot 3,8 liter/minuut geplaatst op kramen, douche is 6 liter/minuut en doorstromer ingesteld op de ‘ideale’ douche temperatuur van 42,5 graden ingesteld. Bijmengen van koud water wordt afgeraden. Meest efficiënte temperatuur voor de Tronic 7000 is 40 graden, aldus de documentatie. Douche water zal iets kouder zijn, vanwege verlies onderweg. Leidingen al geïsoleerd. Hij slaat niet meer af en per gemiddelde douchebeurt verbruik ik zo'n 1 kWh, sofar. Wordt betaald uit de overcapaciteit van de zonnepanelen a 0,08 ct/kWh. Het gemiddelde zal op termijn echt helder worden. Puberdochters (-:

Reputatie 7
Badge +6

Oke , @RonaldD . Alle beetjes helpen , nietwaar ? 

Reageer