Vraag

Salderingsregeling 2023 in combinatie met prijsplafond energie

  • 23 December 2022
  • 102 reacties
  • 8179 Bekeken

  • Bondsbeginner
  • 0 reacties

Wij kregen een overzicht van EnergieDirect mbt het toepassen van het prijsplafond in 2023.
Dat wordt straks per maand toegepast op basis van gemiddeld verbruik.
Nu hebben wij zonnepanelen en hebben via de salderingsregeling dit jaar geld terug ontvangen.
Hoe “moeten” de energie leveranciers dit in 2023 toepassen? Saldering is per jaar. Prijsplafond wordt per maand toegepast. Hoe is straks nog te controleren als consument of je wel het juiste terug krijgt?


102 reacties

Reputatie 6
Badge +3

@Mr.CookiepearMisschien kan je iets met het onderstaande:
(Citaat uit het tweakers.net topic)

“Voor mij met analoge meters en een flink lager verbruik aan stroom door verdubbeling pv-capaciteit
als ook minder gasverbruik (-20%) tot nu toe is het niet zinvol om de meterstanden per 1 januari door te geven.
Ik laat de “nauwkeurige schatting” van mijn verbruiken aan de hand van "historisch" SJV door de energieleverancier doen. Ik ben namelijk rond de jaarwisseling ruim 2 weken met vakantie.
De schatting door de energieleverancier levert mij waarschijnlijk door de lagere belastingen in 2022 en het historisch hogere SJV een klein voordeel op, hoop ik O-). “

Ik vermoed dat je door het zonnige weer 2022 meer hebt opgewekt en het zachte najaar ook minder hebt verbruikt dan normaal, m.n. het gasverbruik zal lager uitvallen. Dus een schatting door de energieleverancier levert dan een meerverbruik in 2022 op tegen de toen nog lagere tarieven (door de lagere btw en de lagere heffingen). Maar ik zou dit expliciet narekenen!

Geen garantie!

 

Reputatie 1
Badge

Ik heb het hiervoor genoemde oordeel van de commissie eens toegepast op mijn eigen geschatte gegevens van verbruik en tarief bij Greenchoice voor de lopende jaarcontractperiode. Het is niet helemaal duidelijk wat de commissie bedoelt met een “aan het kwartaal toegekend verbruik” en “een aan bepaald kwartaal  toegekende invoeding”, namelijk in die zin dat de vraag is of daar nog het werkelijke teruggeleverde moet worden afgetrokken, respectievelijk het werkelijk van het net afgenomen verbruik moet worden toegevoegd teneinde tot een kwartaalberekening van de kosten te komen. Het zouden ook als zodanig de saldobedragen per kwartaal al kunnen zijn. Hoe dan ook heeft de commissie een systematiek willen bedenken om de sterk per kwartaal wisselende saldi van verbruik (of teruglevering) te herverdelen over het jaar, indachtig het beginsel dat een jaarlijkse salderingsregeling in de wet bedoeld is.

Ik kom dan tot grotere voordelen dan ik met een eigen (doorschuifsysteem van overblijvende saldi) in een posting hierboven berekend wordt als ik de voorstellen van de commissie volg (welke van de beide mogelijke definities dan ook). In de orde van grootte van ruim 1000 Euro op jaarbasis in mijn geval (aannemende dat het vanaf februari geldende Greenschoice traief tot 1 oktober zou gelden).

Reputatie 1
Badge

Telefonisch contact gehad met Greenchoice over de toepassing van enkele regelingen en het termijnbedrag vanaf januari 2023. Dat leverde het volgende op:

  1. Mijn maandelijkse termijnbedrag wordt vanaf januari, of vanaf februari als dat bedrag van januari al afgeschreven is, met ruim 400 Euro verlaagd op grond van mijn eigen prognose van gebruik (per saldo, dus rekening houdend met salderingsregeling) aan stroom en gas in 2023. Greenchoice hield namelijk geen rekening met veranderd gas- en stroomverbruik (sterke besparing) in de laatste 3 maanden van het vorige jaar en tot heden.   Hun IT-systeem hanteert in beginsel de verbruiksgegevens van het vorige jaar en past daarop de nu bekende tarieven van 2023 op toe. Bij telefonisch overleg blijkt dat echter te veranderen te zijn, en wel beneden het minimum dat in MijnGreenchoice voor de klant toegelaten wordt, omdat Greenchoice dan (mede) gaat kijken naar werkelijk verbruik in de laatste 100 dagen (en in mijn geval de eigen prognose voor 2023 wilde aanvaarden, wetende dat ik in de zomer veel stroom teruglever). Overleg over verdere verlaging van het termijnbedrag bij  evt. in de eerste maanden blijkend nog meer gedaald verbruik is in het voorjaar opnieuw mogelijk.
  2. Greenchoice erkent dat een jaarnota die loopt tot 1 oktober een minder optimaal gebruik maken van de prijsplafondregeling oplevert voor de zonnepanelenbezitter, vooral omdat in de periode 1.10.23-31.12.2023 dan een hoog verbruik van stroom (zonder veel teruglevering van de zonnepanelen) gelijktijdig met een beperkte maximale volumewaarde van het prijsplafond ontstaat: dus dan betrekkelijk veel afrekening aan verbruikte stroom boven het prijsplafond. Dit in tegenstelling tot de periode daarvoor, waar juist weinig van het prijsplafond gebruik gemaakt wordt (in mijn geval dan ongeveer stroomneutraal) door veel teruglevering. Aanvaard werd dat ik een jaarnota zal krijgen die samenvalt met het kalenderjaar 2023 waardoor die nadelen wegvallen. Een andere mogelijkheid, van een jaarnota op 1 juli die vergelijkbaar effect zou hebben, zou ook aanvaardbaar zijn. Gevolg is uiteraard dat ik nu ook een eindnota krijg voor de periode 1.10.22 - 31.12.22 (waarvan de termijnbedragen overigens te hoog waren, dus een teruggaaf). Aangenomen mag worden dat Greenchoice dit toestaat omdat door de subsidieregeling de mindere inkomsten gecompenseerd worden door de overheid (en ze de administratieve kosten van verandering van data jaarnota's voor lief nemen).
  3. De medewerker van  Greenchoice had geen kennis van de uitspraak van de Geschillencommissie https://www.degeschillencommissie.nl/uitspraken/toepassing-salderingsregeling-2/  van 28.11.2022, die daarin de leverancier dwingt de salderingsregeling op jaarbasis anders toe te passen, namelijk in feite door afvlakken van de tariefsverschillen op basis van een correctieformule voor  de diverse tariefperiodes met enerzijds per saldo verbruik (vooral; wintermaanden) en anderzijds per saldo teruglevering (vooral: zomermaanden). In die uitspraak ging het om variabele tarieven per kwartaal, Greenchoice varieert (in mijn geval, en ook in hun voorbeeldberekening op de website) het stroomtarief ook, maar niet op kwartaalbasis. Hij was ervan overtuigd dat de huidige voorbeeldberekening een juiste manier van saldering op jaarbasis (per tariefperiode wegstrepen van verbruik en levering in KWH en dan voor die saldi per tariefperiode naar het desbetreffende tarief afrekenen) betekent, terwijl deze uitspraak het tegendeel aantoont. Ik ga Greenchoice schriftelijk verzoeken de uitspraak, die ik met de Geschillencommissie redelijk vind, alsnog toe te passen. Het kan natuurlijk zijn dat de komende AMvB voor jaarlijkse saldering iets anders zal luiden, waarbij ook nog de vraag is in welke mate die AMvB er terugwerkende kracht aangeeft. Maar als de minister verstandig is kijkt hij goed naar deze uitspraak.
Badge

Als het salderen zal worden toegepast op het kalenderjaar 2023 en niet op het factuurjaar, dan kan de rekening hoger uitpakken voor mensen die hun jaarrekening direct aan het einde van de winter krijgen en die (zoals ik) veel stroom opwekken maar verwarmen met elektriciteit. Ik heb voor mijn eigen situatie uitgerekend dat het ongeveer 400 euro duurder uit ben als ik de jaarrekening krijg op 1 april dan op 1 juli.

Zie hier de variatie als je je rekening krijgt op de eerste van de 123 maanden. Ik krijg mijn energie rekening toevallig altijd half juni. Dus ik kan alles salderen. Als ik mijn jaarrekening normaal zou krijgen op 1 april, dan was ik op 1 januari overgestapt naar een andere leverancier. Want dan vallen vanaf dat moment kalenderjaar en factuurjaar ongeveer samen.

Ik kwam hier pas laat achter (deze week), dus nu is het te laat om over te stappen. Ik kan pas overstappen in juni, omdat dan alles van 2023 is gesaldeerd.

Blijft nog wel over de vraag wat er gebeurd met het salderingssaldo van 2022 (700 kWh overschot). Krijg ik daar alleen de terugleververgoeding voor, of krijg ik de volledige salderings’vergoeding’. Juridisch gezien zou dat wel moeten. Maar welke vergoeding zou dan gelden ná 1 januari tot aan de factuurdatum. Is dat het oude 39 cent (2022), is het de 40 cent (prijsplafond), of is dat de marktprijs van 81 cent. Op zich maakt het volgens mij niet uit (in mijn geval). Omdat ik uiteindelijk alles kan salderen ( jaarlijks 2900 kWh afname en 3900 teruglevering). Maar de voorlopige conclusie kan zijn: het is nu nog niet duidelijk hoe het zal gaan, maar wil je het zekere voor het onzekere nemen, en is je factuur er niet toevallig in de zomer, dan voorkom je extra kosten door nu over te stappen.

Tabel: totale kosten 2023 per factuurdatum, te beginnen op 1 februari 2023 (allen januari) en eindigend op 1 januari9 2024 (hele jaar). Bij verbruik van 2900 kWh en opwek van 3900 kWh. Bij groot verbruik in de winter tot 400-600 kWh per maand.
 


 

Reputatie 7
Badge +5

we hebben dit onderwerp al een aantal keer besproken, er is op dit moment nog geen detail duidelijkheid, we kunnen nu slechts gokken en gissen.

Je maakt met salderen de fout die veel energiebedrijven ook maken: salderen gaat over het tegen elkaar wegstrepen, op jaarbasis, van kWh’s en niet van euro’s. Eerst de kWh’s in mindering brengen en dan pas de rest tegen het prijsplafond financieel maken.

Reputatie 1
Badge

@ MichelPost

Zie mijn laatste bijdrage hierboven. Overstappen met terugwerkende kracht (begin kalenderjaar zou u willen) is niet mogelijk. Greenchoice stond mij echter wel toe per 1.1.2023 met een nieuwe jaarcontractperiode te beginnen zodat het door u gesignaleerde verlies aan compensatieruimte voor de prijsplafondregeling opgelost werd. Of meer leveranciers dat willen doen is mij niet bekend. U kunt natuurlijk wel op 1 juli overstappen en dat heeft op dit punt een vergelijkbaar effect. Er is echter door ACM een regeling in de maak om het kunenn overstappen op elk gewenst tijdstip te beperken.

Zie voorts (punt 3) mijn verzoek aan Greenchoice om de uitspraak van de Geschillencommissie 28.11.2022 toe te passen dat gaat over het uitvlakken van tariefsverschillen over een contractperiode in relatie tot de salderingsregeling. Daarop heb ik nog geen antwoord. Het zou ook een soortgelijke vraag waar zijn aan ACM. Maar ik denk het antwoord al te kennen: de komende AMVB is af te wachten.

Overigens , wie in 2023 tussentijds overstapt naar een andere levernacier kan een onbenut deel aan volume prijsplafond (voor zowel stroom als gas) niet meenemen naar de leverancier in de volgende periode. En met terugwerkende kracht het omgekeerde, overschot in de tweede periode verrekenen met een tekort in de eerste, is ook niet mogelijk. Maar bij overstappen op 1 juli zou normaliter dit tekort/overschot probleem minimaal moeten zijn.

 

Reputatie 1
Badge

Op mijn eerdere vraag in deze draad hoe leveranciers zullen omgaan met het verschil in dal- en normaaltarief bij toepassing van de prijsplafondregeling kwam een reactie van gaslicht.com. Die bevestigt wat ook uit andere hoek al kwam: er wordt met een gewogen gemiddeld tarief gerekend waarna over (maximaal) 2900 KWH een prijscompensatie wortd toegekend. Ik citeer:

 “Beste meneer De Voogd,

Bedankt voor uw bericht. Vanwege de extreme drukte is onze reactietijd helaas langer, onze excuses hiervoor.

Vanuit leveranciers hebben wij een manier doorgekregen hoe ze dit gaan berekenen. Hieronder heb ik even een voorbeeld bijgevoegd hoe een leverancier dit zou kunnen berekenen. Echter hebben we niet zwart-op-wit dat iedereen het op die manier zal doen. Allereerst wordt er gekeken naar uw totale leveringskosten, dus totale dalverbruik x daltarief (1) en normaalverbruik x normaaltarief (2). Hier wordt vervolgens de compensatie vanaf gehaald. Hierbij wordt een gewogen gemiddelde berekend van het normaal- en daltarief (3). Het verschil tussen dit gewogen gemiddelde en het plafondtarief van €0,40/kWh is het tariefverschil dat de overheid compenseert. Komt u boven de 2900 kWh dan vermenigvuldigen ze 2900 kWh met dit compensatietarief (4). Dit wordt van de totale leveringskosten afgehaald (5). Wat overblijft zijn de leveringskosten verdeeld in normaal en dal mét de compensatie van het prijsplafond.

1. Leveringskosten dal = 2000 kWh dal x 0,50 = €1000,-
2. Leveringskosten normaal = 3000 normaal kWh x 0,60 = €1800,-
3. Gewogen gemiddelde = €2800 / 5000 kWh = €0,56
4. Compensatie = (€0,56 - €0,40) x 2900 kWh geeft €0,16 x 2900 kWh = €464,
5. €2800 - €464 = €2336,-

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gaslicht.com”

Badge

we hebben dit onderwerp al een aantal keer besproken, er is op dit moment nog geen detail duidelijkheid, we kunnen nu slechts gokken en gissen.

Je maakt met salderen de fout die veel energiebedrijven ook maken: salderen gaat over het tegen elkaar wegstrepen, op jaarbasis, van kWh’s en niet van euro’s. Eerst de kWh’s in mindering brengen en dan pas de rest tegen het prijsplafond financieel maken.

Ja tegen elkaar wegstrepen op jaarbasis en met kWh's. Dat heb ik ook gedaan. Alleen kan dat dus misschien niet met het overschot van 2022, en voor dat deel krijg je misschien alleen maar de terugleververgoeding. Dus dat bedrag trek je wel af in euro's. Hetzelfde geldt straks misschien aan het einde van 2023. Ook dat overschot trek je af in geld.

 

Reputatie 7
Badge +5

maar dan voldoet de betreffende energieleverancier niet meer aan de gedachte achter salderen. We gaan zien wat er gaat gebeuren en hoe daar op gereageerd wordt door leveranciers, politiek en hoe heet die club ook al weer….? o ja, de ACM ;-)

Reputatie 1
Badge

@MichelPost 

Stroeve heeft m.i. gelijk:

  1.  salderen dient eerst (voorafgaand aan prijcompensatie) en wel jaarlijks te geschieden. Jaarlijks te interpreteren als : de contractperiode van een jaar betreffend, danwel de kortere contractperiode mocht je tussentijds overgestapt zijn naar een andere leverancier. Dergelijke contractperiodes kunnen dus (zelfs: zullen vaak) delen van twee kalenderjaren bestrijken. Dwz dat een “tekort” aan teruggeleverde stroom in 2022 gecompenseerd moet worden met een  evt. “overschot”aan teruggeleverde stroom in 2023 als een contract bijv. loopt van 1.10.22 - 1.10.23 (en andersom al is dat wat minder waarschijnlijk). Soortgelijks voor de contractperiode 2023-2024. De vraag is dan nog slechts tegen welk tarief die saldering (in kWH)  nu precies wordt afgerekend als er tariefverschillen binnen de (jaar)contractperiode zijn. Zie hierboven de uitspraak van de Geschillencommissie van 28/11/2022 voor een zinvolle benadering.
  2. Pas daarna wordt prijscompensatie toegepast, dus nadat eerst  de kosten na saldering berekend zijn, en wel voor de periode in 2023 onder het desbetreffende contract, zonder mogelijkheid van overheveling van (door volumebeperkingen) gemiste prijscompensatie van de ene naar de andere contractperiode binnen 2023. Dat geldt voor zowel gas als stroom. Voor de wijze van berekening van de prijscompensatie: zie mijn laatste posting hierboven, al garandert Gaslicht.com niet dat alle leveranciers het zo gaan doen. Dus is het verstandig de berekeningswijze in de gaten te houden bij de eindnota.
Reputatie 6
Badge +3

Er is volgens mij nog de extra factor van de lagere btw van 9% op de geleverde “energie” in de periode
van 1 juli t/m 31 december 2022. Hiervoor zijn de relevante meterstanden van de levertelwerken (normaal/dal) nodig. Mijn spreadsheet zou steeds ingewikkelder worden, maar misschien speelt het btw tarief geen (wezenlijke) rol.

Ik ga naar SamenOm, die salderen nog wel gewoon op de contractperiode en tarief is ook goed voor netto teruglevering (nu 30 cent) 

Reputatie 7
Badge +5

Er is volgens mij nog de extra factor van de lagere btw van 9% op de geleverde “energie” in de periode
van 1 juli t/m 31 december 2022. Hiervoor zijn de relevante meterstanden van de levertelwerken (normaal/dal) nodig. Mijn spreadsheet zou steeds ingewikkelder worden, maar misschien speelt het btw tarief geen (wezenlijke) rol.

als het goed is speelt dit niet, want we salderen immers kWh’s. Salderen per tewerk is nog wel optie, dat schijnt te mogen van de boterzachte ACM.

Kreeg dit gisteren nog van essent, snap er niks van 

Reputatie 6
Badge +3

Ik had ooit beloofd (in een ander niet meer te vinden topic) dat ik als ik de energierekening zou krijgen van Energie Direct dat ik dat zou delen hoe ze het zouden gaan doen.

Situatie:  meer teruglevering dan levering.

teruglevering tot 31 december a €0,05

teruglevering boven verbruik (geen BTW) 01-0123 t/m 8-1-2-23   -100kWh x €0,05 = €5.00

Ze doen het dus prima.

Reputatie 1
Badge

Ik had ooit beloofd (in een ander niet meer te vinden topic) dat ik als ik de energierekening zou krijgen van Energie Direct dat ik dat zou delen hoe ze het zouden gaan doen.

Situatie:  meer teruglevering dan levering.

teruglevering tot 31 december a €0,05

teruglevering boven verbruik (geen BTW) 01-0123 t/m 8-1-2-23   -100kWh x €0,05 = €5.00

Ze doen het dus prima.

Dank voor het delen.

Het verbruik van 1-1-23 t/m 8-1-23 is weggestreept tegen overschot van 2022? En toen had je daarna nog 100 kwh over?

Ik zit te wachten op BE. Op 30-12 waren ze er als de kippen bij om me te vragen per 1-1 de meterstanden op te nemen, maar nu anderhalve week later het jaarcontract verstreken is hebben ze me nog niet gevraagd de meterstanden daarvoor op te nemen. Uiteraard heb ik dat wel gedaan, maar ik kan ze nog niet doorgeven, ook niet direct via de website.

Reputatie 6
Badge +3

Ik had ooit beloofd (in een ander niet meer te vinden topic) dat ik als ik de energierekening zou krijgen van Energie Direct dat ik dat zou delen hoe ze het zouden gaan doen.

Situatie:  meer teruglevering dan levering.

teruglevering tot 31 december a €0,05

teruglevering boven verbruik (geen BTW) 01-0123 t/m 8-1-2-23   -100kWh x €0,05 = €5.00

Ze doen het dus prima.

Dank voor het delen.

Het verbruik van 1-1-23 t/m 8-1-23 is weggestreept tegen overschot van 2022? En toen had je daarna nog 100 kwh over?

Nee het meerverbruik was in de eerste week 100 kWh. Daarom de -(min) voor de 100.

Het staat niet als verbruik maar als negatief terugleveren. Ze hadden die 100 ook van mijn teruglevering kunnen aftrekken (voor 31/12) en de 100 volgens contract kunnen berekenen. Ze salderen dus normaal.

De zin:

teruglevering boven verbruik (geen BTW) 01-0123 t/m 8-1-2-23   -100kWh x €0,05 = €5.00

stond letterlijk op de factuur.

Badge

Wij kregen een overzicht van EnergieDirect mbt het toepassen van het prijsplafond in 2023.
Dat wordt straks per maand toegepast op basis van gemiddeld verbruik.
Nu hebben wij zonnepanelen en hebben via de salderingsregeling dit jaar geld terug ontvangen.
Hoe “moeten” de energie leveranciers dit in 2023 toepassen? Saldering is per jaar. Prijsplafond wordt per maand toegepast. Hoe is straks nog te controleren als consument of je wel het juiste terug krijgt?

Op de site van Energiedirect:

Het verbruiksplafond wordt opgesplitst in 2 delen.
Omdat iedere klant op een ander moment de jaarrekening krijgt, wordt het verbruiksplafond opgesplitst in 2 delen: de periode van 1 januari 2023 tot aan je jaarrekening en de periode vanaf je jaarrekening tot en met 31 december 2023. Binnen die periodes kun je compenseren. Dus blijf je in een maand onder het verbruiksplafond? Dan neem je wat overblijft automatisch mee naar de volgende maand. Da's fijn.

En daarnaast:

We trekken de teruggeleverde stroom eerst af van je verbruik. Blijft er nog verbruik over? Dan geldt daarvoor het prijsplafondtarief.

Allereerst: het salderen op de jaarafrekening gaat ook in 2022, 2023 en 2024 over het hele jaar (of tot je binnen een variabel contract van levenrancier wisselt binnen dat jaar), dus tot de jaar- of eindafrekening.

Voor het prijsplafond gaat het salderen, maar alleen voor de toepassing van het prijsplafond, iets anders. 
Dit betekent dat je een eventueel saldo uit 2022 NIET kan gebruiken om je gebruik in 2023 lager te maken om onder het prijsplafond aantal te komen. Ditzelfde geldt voor hetgeen je in 2024 opbouwt om te salderen, dat kan je NIET gebruiken om je gebruk in 2023 lager te maken.

Alleen wat je IN 2023 meer teruglevert wordt in mindering gebracht op de afgenomen hoeveelheid stroom en daarna wordt gekeken of je in de periode waar het om gaat onder de hoeveelheid voor het prijsplafond blijft.

Voorbeeld.

Op 31 december 2022 heb je een saldo stroom van 700kw. DIT BLIJFT TOEBEHOREN AAN 2022 EN KAN NIET WORDEN DOORGESCHOVEN NAAR 2023!
Tussen 1 januari 2023 en (stel 1 april) de jaarafrekening neem je 1200kw stroom af en levert 100kw. Hierdoor wordt voor de berekening van het prijsplafond uitgegaan van een gebruik van 1100kw
Dan wordt gekeken in de tabel hoeveel van die 1100kw onder het prijsplafond valt. Dat is 339kw (jan), 280kw (feb) en 267kw (mrt), samen 886kw. Voor die 886kw betaal je € 0,40 per kw is € 354,40. En voor het verschil tussen 886kw en 1100kw je normale contractprijs.
In de jaarafrekening zal staan dat je terug hebt geleverd 700kw (2022) plus 100kw (2023).

Voor de rest van het jaar geldt hetzelfde maar dan net andersom. 
Wat je in 2024 aan saldo opbouwt, stel je contract loopt af of beeindig je (variabel) in oktober, kan je niet gebruiken om in de maanden van 2023 onder het prijsplafond aantal te komen.
Ik kan hier ook een voorbeeld van maken, maar ik denk dat het zo wel duidelijk is.

Minister Jetten schreef hierover:

Benadrukt wordt dat het prijsplafond echter alleen geldt tijdens het jaar 2023. Voor het bepalen van de netto-afname van elektriciteit die in aanmerking komt voor de toepassing van het prijsplafond in 2023, wordt dus alleen rekening gehouden met de volumes van afname en invoeding van elektriciteit vanaf 1 januari 2023 en tot en met 31 december 2023, en niet met de invoeding en afname van elektriciteit in 2022 of 2024.

Hierboven zijn een aantal berichten samengevoegd welke op het net te vinden zijn maar wel op zich zelf staan.

Ik heb contact gehad gehad met energiedirect en er wordt gewoon gesaldeerd zoals anders. Verbruik je 5000 kwh en heb je 5000 kwh opgewekt tot je jaarnota wordt opgemaakt, dan is je netto verbruik 0. Ongeacht wanneer het is opgewekt of verbruikt. 

Je kan dus gewoon je "buffer" uit je 2022 deel van je jaarnota gebruiken om je verbruik in het 2023 deel tot je opmaak jaarnota mee te dempen.

Het zou ook niet best zijn als het anders was, dan zou de invoering van het prijsplafond het salderen per jaarnota om zeep helpen.

Sorry maar wat hier staat beschreven is tegenstrijdig 

De één zegt dat je je buffer wel kunt meenemen terwijl er duidelijk staat van niet.

Ik zou er graag het fijne van willen weten omdat mijn jaarafrekening in april is 

Gr.

Reputatie 7
Badge +5

 

Ik zou er graag het fijne van willen weten omdat mijn jaarafrekening in april is 

Gr.

er is er maar 1 die je antwoord kan geven en dat is je energieleverancier. 

Reputatie 6
Badge +3

Zolang er geen klant van energie direct komt om te melden dat er niet goed gesaldeerd is, mag je ervan uitgaan dat het ook in april goed gaat. Tenminste bij mij hebben ze het goed gedaan. De ramp zou ook te overzien zijn met het verbruik van mijn 100 kWh in de eerste week.

Badge

Volgens Vattenfall ben je je opgebouwde stroom "kwijt" en begin je op 1 jan 2023 op 0

Maar dat zou dan toch in strijd zijn met het jaarlijks salderen ??

@basic 

Ik begrijp dat jij je afrekening al hebt gehad??

 

Reputatie 6
Badge +3

Ja staat hierboven al.

Reputatie 1
Badge

Hier de reactie van ACM op mijn vraag over hoe af te rekenen bij dubbeltarief (al eerder door sommige energieleveranciers beantwoord):

 

Geachte J. de Voogd,

Hartelijk dank voor uw vraag van 1 januari 2023. Wij reageren later dan gebruikelijk. Onze excuses hiervoor. Onze reactie is later omdat we het op dit moment erg druk hebben. U schrijft dat er momenteel onduidelijkheid is over de definitie van het gemiddeld contracttarief, in de regeling voor het prijsplafond. U wilt graag weten hoe deze definitie gezien moet worden in het licht van contracten met dubbeltarief. Helaas valt uw vraag buiten ons werkgebied. 
(..) 

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,


ACM ConsuWijzer

Reputatie 7
Badge +5

het zoveelste voorbeeld dat de ACM geen deuk in een pakje boter kan duwen. Hier zouden ook eens kamervragen over gesteld moeten worden.

Reageer