Vraag

Salderingsregeling 2023 in combinatie met prijsplafond energie

  • 23 December 2022
  • 102 reacties
  • 8181 Bekeken

  • Bondsbeginner
  • 0 reacties

Wij kregen een overzicht van EnergieDirect mbt het toepassen van het prijsplafond in 2023.
Dat wordt straks per maand toegepast op basis van gemiddeld verbruik.
Nu hebben wij zonnepanelen en hebben via de salderingsregeling dit jaar geld terug ontvangen.
Hoe “moeten” de energie leveranciers dit in 2023 toepassen? Saldering is per jaar. Prijsplafond wordt per maand toegepast. Hoe is straks nog te controleren als consument of je wel het juiste terug krijgt?


102 reacties

Reputatie 1
Badge

Gebruiker1673710384

 

Het voorbeeld dat Energiedirect uitwerkt illustreert dat:

1. er wel degelijk eerst gesaldeerd wordt, en dat dus slechts over het netto-verbruik (of netto-teruglevering) afgerekend wordt.  Alleen wordt dit niet over het gehele jaar in één keer gedaan, maar over twee verschillende periodes: 1april 2022- 31 dec. 2022, en daarna over 1 jan. 2023- 1 april 2023. Over het gehele jaar bezien blijft er echter wel degelijk gesaldeerd worden, zij het in KWH.

  1. het splitsen in twee periodes is gedaan omdat de regeling prijsplafond slechts voor het kalenderjaar 2023 geldt, en men (dwz. de leverancier, maar mogelijk ook de overheid) geen vermenging wenst met saldi (positief of negatief) uit jaren voor of na 2023. 
  2. voor de consument kan het opsplitsen in periodes (vrijwel zeker, overigens tenzij er geen tariefverschillen tussen de periodes zouden zijn en men qua tarief door een vast contract onder het prijsplafond zit) wel degelijk nadelig uitpakken. Reden: er zijn nu eenmaal tariefverschillen tussen periodes: in de winter verbruikt men netto veel meer tegen een hoger tarief en in de zomer levert men (de zonnepanelenbezitter dus) per saldo juist terug maar tegen veelal een lager tarief. Dat geldt overigens al indien men de prijsplafondregeling buiten beschouwing laat. Hierboven heb ik laten zien dat de Geschillencommissie bij beslissing van 28.11.2022 dat ook onderkende en daartoe een systeem uitwerkte om tariefverschillen tussen periodes te vereffenen voor de zonnepanelenbeittter. Mijns inziens zou het wenselijk zijn dat ook toe te passen op een jaarnota indien tariefverschillen tussen periodes ontstaan vanwege de prijsplafondregeling. Het is echter nogal onduidelijk of de uitspraak van de Geschillencommissie veralgemeniseerd kan worden. Die wordt des te belangrijker nu de energiemarkt voor de consument zo in beweging is dat voor zoor velen geldt dat er  vaak wel tariefsverschillen zullen ontstaan binnen de contractperiode van een jaar. 
Reputatie 1
Badge

Men kan zich afvragen hoe de toepassing van de salderingsregeling en van de prijsplafondregeling op elkaar inwerken (in 2023 dus) indien de Beslissing van de geschillencommissie 28/11/2022 algemeen geldig wordt verklaard in contracten met variabel tarief (al dan niet per kwartaal, dat laatste was zo in het geval dat de Geschillencommissie moest beoordelen; maar dynamische uurtarieven contracten laat ik dan buiten beschouwing).

 Ik stel vast dat:

  1. de salderingsregeling op jaar(contract)basis dient te geschieden, zowel volgens  de ACM als de minister (al moet het nog wel beter in de wet verankerd worden).
  2. de prijsplafondregeling na de salderingsregeling dient te worden toegepast, waarbij er per (tarief)periode verschillende verbruiksmaxima gelden waarboven geen prijsplafond meer wordt toegepast.
  3. (1) en (2) in acht nemend  komt er voor de zonnepanelenbezitter, die - per saldo - 's zomers teruglevert en 's winters vooral verbruikt van het net, (en hier aannemend: in totaal op jaarbasis per saldo meer verbruikt dan teruglevert) een egalisering van zijn kosten als de beslissing van de Geschillencommissie in de bovengenoemde volgorde wordt toegepast. Immers zijn (per saldo) vrij hoge winterverbruik van het net wordt in volume door die regeling gereduceerd (en de per saldo ontstane teruglevering in de zomer wordt eveneens gereduceerd).  Gaat van die regeling van de Geschillencommissie dan een nadelig effect uit op de benutting van de prijsplafondregeling? In het algemeen gesproken denk ik niet. Weliswaar zal door het berekende gereduceerde verbruik in de winter (aangenomen: met een hoog tarief in de winterperiode) misschien in volume (KWH's) wat minder geprofiteerd worden van de prijsreductie van overheidswege, maar daar staat tegenover dat de egalisatie die de Geschillencommissie doorvoert over het gehele jaar heen al een gunstiger kosteneffect blijft inhouden. Zeker degenen die in de winter qua werkelijk verbruik al flink boven de geldende volumenmaxima (van het prijsplafond) uitkomen kunnen juist nog extra profiteren van de egalisatieregeling van de Geschillencommissie, omdat een veel groter deel van hun herberekende verbruik (of misschien wel volledig) dan onder de prijsplafondregeling komt te vallen. Het onderscheiden (geprognostiseerde) effect van de regeling van de Geschillencommisie en van de prijsplafondregeling zal ik nog eens berekenen voor de eigen situatie (dus met zonnepanelen) in een aparte posting. In het bovenstaande is overigens uitgegaan van een jaarcontract met variabel tarief dat exact het kalenderjaar 2023 betreft. Tussentijds eerder aflopende jaarcontracten kennen extra nadelige effecten voor de prijsplafondregeling die hier al eerder besproken zijn. 

Reageer