Consumentenbond.nl

De Rol van banken bij de zogenaamde "fakebetalings" truc wordt te weinig belicht

  • 19 september 2018
  • 35 reacties
  • 1813 Bekeken

Badge
  • Actieve deelnemer
  • 10 reacties
Cybercrime neemt hand over hand toe

Tijdens de uitzending van het programma “opgelicht” van 18 september werden we weer eens met de neus op de feiten gedrukt. Cybercrime neemt enorm toe en het aantal incidenten is nu meer dan een miljoen.

Politie en justitie is niet bij machte om deze lawine te bestrijden laat staan de daders daadwerkelijk te pakken terwijl de burger al uiterst terughoudend blijkt bij de aangifte (1 op 9 doet aangifte) . Hoofdreden: een gebrek aan capaciteit en expertise bij OM politie en wellicht rechters. Criminelen lijken een slag voor te hebben op het internet en het OM is pas recentelijk begonnen om de expertise in haar organisatie te versterken. Hierdoor wordt af en toe wordt nog wel een dadertje of twee gepakt maar dit zet natuurlijk geenzoden aan de dijk om het groeiende leger van criminelen, die voor "easy money" gaan een halt toe te roepen. De nadruk van OM ligt hierbij vooral op de illegale handel via internet (drugs, wapens kinderporno) en minder op de voor de gewone burger en bedrijf schadelijke vormen van cybercrime zoals “ransomware” en wat ik zou willen benoemen als “fakebetalingsscams”. Hier wordt vooral de burger gemaand goed op te letten.

“Fake betalingsscams” blijven onbeantwoord

In het hetzelfde programma “opgelicht” werden de slachtoffers van deze laatste categorie aan het woord gelaten: een tweetal studenten die een internet betaling plegen voor een niet bestaande RB&B aanbieding, een meneer wiens RABO-bank betaal rekening maar ook spaarrekening wordt leeggeroofd, doordat ie zijn RABO kleurencode aan iemand doorgeeft, die hem wijsmaakte dat hij deze nodig had om een betaling op zijn rekening te storten en een ander die een (fake RABO mail) kreeg met het verzoek om in te loggen op de link naar een (perfect nagemaakte RABO site) voor het checken van gegevens, waarvoor die op de bank moest inloggen, waarna bleek dat er ineens een enorm bedrag van zijn betaalrekening werd afgehaald. Al deze slachtoffers waren hun geld meestal geheel kwijt.

In eerdere afleveringen van “Opgelicht” mochten we vernemen van hulpdeskfraudes, waarbij de criminelen zich via de telefoon voordoen als ICT service verleners (van gerenommeerde organisaties als microsoft) die uw slecht werkende PC willen ontdoen van malware , na installatie van door hen aanbevolen programma’s (in werkelijkheid malware, die het hen mogelijk maakt via uw computer, handelingen te verrichten en uw handelingen inclusief invullen van betaalcodes te volgen) vragen ze het slachtoffer een klein aantal internet betalingen te verrichten. Deze kleine betalingen worden daarna door de criminelen omgezet in veel grotere bedragen naar onbekende bankrekeningen. Dit is mede mogelijk, doordat de op deze wijze ontvreemde betaalcodes (vaak meer dan 1) niet alleen omgezet worden in grotere betalingen uit de betaalrekening van het slachtoffer, maar in een verhoging van de door het slachtoffer ingestelde dag limiet en opname van zijn of haar spaarrekeningen.

Niet verhaalbare schade van vele tienduizenden per slachtoffer

Internet criminelen weten op deze wijze menigmaal tienduizenden Euro’s van de argeloze rekeninghouder (vaak bij ING en AMRO/ABN) te ontvreemden.

Dit kan gebeuren in minder dan een uur tijd. Ook wanneer de rekeninghouders die zelfde dag of uren na de ontvreemding de bank informeren blijkt het geld niet meer terug te halen. Pogingen van de slachtoffers om via de bank meer aan de weet te komen over de rekeninghouders waarnaar het geld gesluisd (de zogenaamde geldezels) is, leiden tot een weigering, die gebaseerd is op de privacyregelgeving , die voornamelijk van toepassing lijkt criminelen te beschermen. De weg naar politie leidt vervolgens tot het bekende antwoord dat de capaciteit ontbreekt. Zowel de ING as de ABN/AMRO weigeren categorisch om slachtoffers tegemoet te treden bij de opgetreden schade. Het "onafhankelijke" Kifid stelt de banken in het gelijk. Van enig begrip of medeleven voor de soms traumatisch gedupeerden blijkt geen sprake.

De nalatige rol van de banken

Vreemd genoeg wordt tijdens “opgelicht” maar ook bij andere programma’s als Radar niet al teveel ingegaan op de belangrijkste oorzaak, die aan de zich ontwikkelende cybercrime en met name de “fakebetalings praktijk” ten grondslag ligt.

Uiteraard kunnen we dat aan de opkomst van het internet wijten maar het gaat iets dieper en heeft bij fakebetalingspraktijken vooral te maken met de wijze waarop banken van dat internet gebruik maken, waardoor criminelen als het ware uitgenodigd worden om hun onbestrafte slag te slaan.

Enerzijds is er een enorme drang bij banken om de mogelijkheden van het internet te benutten om het betalingsverkeer te vergemakkelijken maar ook te versnellen waarbij de belangen van de verkoper dan wel dienstverlener voorop lijken te staan. Zo zijn eenmaal in seconden met de bank code verrichte betaal acties onherroepelijk en wordt opname van spaartegoeden – om de consumptie te vergemakkelijken - in seconden mogelijk, anderzijds doen banken niets om de mogelijkheden van het internet om de fraude te beperken dan wel te ontmoedigen te benutten.

Centraal staan de inloggegevens en bank betalingscodes die (hoe complex ook) keer op keer via de gemakkelijke fake betalingstruc blijken te kunnen worden ontvreemd. Vervelend is dat deze codes niet alleen voor betalingen maar ook voor andere doeleinden.

Zo wordt voor de opname van spaargelden en de ophoging van eventuele betaallimieten dezelfde procedure en soort code gebruikt als voor kleine betalingen. Waardoor criminelen bij “fakebetalingen” bij veel banken ook in enkele minuten kunnen inbreken op spaartegoeden, die vaak veel hogere bedragen bevatten.

Daarnaast doen banken niets aan patroonherkenning van de vaak bizarre betalingsopdrachten die bij een fakebetaling scam optreden juist als er ook spaartegoeden worden getild.

Banken hebben geen schorsings procedure ook als het slachtoffer direct melding doet.

Tot slot werken banken niet mee aan de identificatie van de zogenaamde geld ezels onder het mom van privacy.

De snelle toegankelijkheid, onherroepbaarheid en privacy maar ook het gebrek van fraude patroon herkenning bij banken scheppen een perfect klimaat voor cybercriminelen om ongestraft en met groot succes te opereren middels de fakebetalingstruc.

Een schrijnend gevolg hiervan is dat de banken door deze nalatigheid zich ook schuldig maken aan een te gebrekkig controle op witwas praktijken en mogelijkerwijs het financieren van terroristische organisaties en handelingen. Zoals onlangs duidelijk werd bij de schikking die de ING moest treffen met het OM.

Kifid maakt het erger

Het Kifid vrijwaart de banken van de schade – door de slachtoffers als grof nalatig te bestempelen- Hierdoor worden banken niet gestimuleerd om wezenlijk actie te nemen, die moreel gezien en wettelijk in hun zorgplicht zou moeten vallen. Het is verbazingwekkend dat de ING als laatste stap ter simulering van de consumptie van de spaargelden besloten heeft om de opname van spaartegoeden zelfs zonder toepassing van een code mogelijk te maken, zodat niet allen U, maar ook cybercriminelen nog gemakkelijker bij uw spaargeld kunnen komen. Met een ontvreemde betaalcode kan nu moeiteloos uw spaargeld en betaalrekening leeggeroofd worden. Dit terwijl meerdere klanten juist hadden aangedrongen andersoortige codes voor opnames van spaargelden te hanteren.

Wat we eraan kunnen doen als gewone consument

We zouden massaal onze rekeningen kunnen op heffen, maar als rekeninghouders zijn we min of meer vastgeklonken aan onze bank die de regels van het betaalverkeer eenzijdig vaststelt. Overstappen is zeer complex en gezien het feit dat veel banken door dezelfde prikkels worden gedreven is het moeilijk te bepalen welke bank het in dit opzicht beter doet. De oproep om de ING te verlaten na de schikking met het OM bleef daardoor vrijwel onbeantwoord. Wat we wel kunnen doen is het spreiden van onze tegoeden, wanneer U niet wilt dat een door U of een van uw familieleden “fakebetaling” leidt tot het verlies van uw spaargeld, zet dan uw spaargeld bij een andere bank dan waar u uw betalingen mee pleegt (liefst een bank die zich op sparen en beleggen richt) Dat geeft ook een signaal aan de banken die witwaspraktijken mogelijke maken en uw spaartegoeden bloot stellen aan cybercriminelen zonder uw schade te vergoeden.

35 reacties

Reputatie 7
Badge +7
Bedankt voor het plaatsen van je topic, en welkom op de community @Vvrij. Ik ben erg benieuwd wat je beweegreden is geweest, en wat je zou precies willen bespreken met de andere communityleden.
Reputatie 7
Badge +6
Zeer herkenbaar betreft wat ik al dacht te weten over dit onderwerp . Boeven worden vrijwel niet vervolgd , de regels van de banken zijn niet klantvriendelijk en er is geen enkele instantie die echt opkomt voor de belangen van de klanten . Daar komt het wel op neer. Zelf heb ik het risico gespreid over twee banken en verder tracht ik goed op te letten. Meer kan ik helaas niet. Hoog tijd dat er hier wat gaat veranderen......
Ik kom het in mijn omgeving helemaal niet tegen. Zijn er ook cijfers?
Badge
Hoi Monique, je vroeg me wat ik met andere leden van de community wilde bespreken, dat is vooral hoe de banken bewogen kunnen worden meer te doen om deze vorm van cybercrime minder lonend te maken voor criminelen, hun rol is daarbij cruciaal maar wordt niet genomen en zelfs ontkend . Verder denk ik dat de banken als beheerder van onze gelden zich ook eens fatsoenlijk moeten gedragen naar de getraumatiseerde slachtoffers (waarvan ik er eentje persoonlijk ken). Beperking van hun schade door deze geheel of gedeeltelijk te vergoeden lijkt me geboden om het leed te verzachten en zou verplicht onderdeel moeten zijn van de financiele dienstverlening (waarom geen verplichte verzekering) . Consumenten zouden actie kunnen voeren door vooral spaarrekeningen bij andere banken onder te brengen - dat is echt veiliger- dan de bankrekeningen waar de grootste roven plaats hebben. Precieze getallen ontbreken ook doordat de schade nogal uiteenloopt maar de ergste zaken komen blijkens de berichtgeveing vooral voor bij ING , ABN AMRO en Rabobank
Verder lijkt het me ook belangrijk dat de politiek zich hierop richt, omdat het gedrag van de banken een toxisch klimaat vormt, dat niet alleen de staatskas en mores aantast (zoals uit de ING schikking blijkt) maar ook de veiligheid en betrouwbaarheid van het betaal verkeer.voor de gewone burger.
Badge
Beste Deen, zoals ik al aan Monique schreef is het wat lastig cijfers te geven. Volgens Opgelicht zou het om miljoenen cybercrimes gaan, de verdeling daarvan over de verschillende categorien ontbreekt maar het programma zoomde vrijwel direct in op wat ik als "fake betalings praktijk" zou willen beschrijven. De truc is simpel je schept een situatie waarin je iemand zijn betaalgegevens laat invoeren in een vervalst betaal screen dat gaat het gemakkelijkst als je een service dan wel product aan het slachtoffer verkoopt , Een andere variant is dat een medewerker van de bank een fout heft ontdekt of wil herstellen in je bankrekening waarop je naar de vervalste banksite wordt geleid om in te loggen. Vervolgens worden de gegevens gebruikt om een geheel andere betaling te verrichten en zelfs spaartegoeden op te nemen. Dat het nog niet in je omgeving is voorgekomen is fijn maar of dat zo blijft betwijfel ik.
@Vvrij Ik was vooral benieuwd wat het ons zou gaan kosten als we dit middels verzekeringen af zouden dekken. Ik noem maar een zijstraat, als dit 1000 keer per jaar gebeurd en het verlies is gemiddeld €10.000 dat moet er dus 10 miljoen plus een beetje op tafel komen. Omgeslagen over 10 miljoen rekeninghouders zou het iedere Nederlander €1 per jaar kosten. Je betaalt iets van €20 per jaar voor je rekening dus je rekening wordt 5% duurder, niet insignificant.
Deze cijfers zuig ik nu natuurlijk uit mijn duim maar waar praten we wél over?
Badge
Ik denk dat de banken deze cijfers en berekeningen al hebben , Het gaat erom of de klanten of de banken zich moeten verzekeren . Voor de consument is het belangrijk dat het gelag in eerste instantie bij de banken komt omdat die ook het meeste kan bijdragen aan bestrijding. Nu ontbreekt de prikkel voor het bankwezen. Geen enkele klant vind het fijn om bestolen te worden, middels een eigen risico kun je ook voorkomen dat klanten nalatig worden. Of de uiteindelijke kosten weer bij de rekeninghouders komen met een verhoging van de bankkosten of uit de dividenden aan aandeelhouders wordt betaald is een keuze. Daarbij ben ik voor het laatste omdat het eigenlijk maatregelen zijn, die genomen hadden moeten worden toen de automatisering steeds verder toenam bij de banken.
Reputatie 6
Badge +2
Je kunt zelf ook een heleboel doen.

Het is geen gek idee om je spaargeld bij een andere bank, met een tegenrekening elders, weg te zetten. Dan moeten er altijd 2 accounts gehackt worden om je spaargeld te pakken.

Ik beperk het aantal apparaten met bank toegang tot alleen mijn PC. Hoe meer apparaten met bank APPS je hebt hoe meer je er in de gaten moet houden m.b.t. veiligheid.

Ik bankier alleen thuis meestal op een vaste avond in de week. Het komt praktisch nooit voor dat er iets snel moet. Ik reageer nooit direct op mailtjes of andere triggers maar neem altijd de tijd om rustig uit te zoeken wat er aan de hand is. Die tijd heb je altijd.

Kortom organiseer je zaken en laat je niet verleiden tot improvisaties.
@Vvrij Ik was vooral benieuwd wat het ons zou gaan kosten als we dit middels verzekeringen af zouden dekken. Ik noem maar een zijstraat, als dit 1000 keer per jaar gebeurd en het verlies is gemiddeld €10.000 dat moet er dus 10 miljoen plus een beetje op tafel komen. Omgeslagen over 10 miljoen rekeninghouders zou het iedere Nederlander €1 per jaar kosten. Je betaalt iets van €20 per jaar voor je rekening dus je rekening wordt 5% duurder, niet insignificant.
Deze cijfers zuig ik nu natuurlijk uit mijn duim maar waar praten we wél over?Nou het is denk ik anders: Banken besparen een enorme hoop geld door kantoren en personeel uit te sparen, en het grootste deel van wat vroeger hún werk was nu door de 'klant' te laten doen.

Maar het is net als met de 'participatie' samenleving: Diegenen die er goed voor zijn toegerust (waaronderi ik u en mezelf reken overigens) kunnen er prima mee uit de voeten (mijn bank wachtwoord is een volkomen willekeurige combinatie van cijfers speciale tekens en letters die ik gewoon uit mijn hoofd ken om maar een voorbeeld te noemen)).

De problemen onstaan bij mensen die minder goed zijn opgewassen tegen de trucs en die ook mionder voorzorgsmaatregelen (kunnen) nemen. Zeg maar het 'laaghangend fruit' (voor de criminelen althans).

En die 'verzekering' kan ruimschoots worden betaald uit de behaalde kostenbesparing en de enorme winsten die banken behalen doordat ze nauwelijks risco lopen (en als ze dan omvallen komt de rekening alsnog bij de consument-belastingbetaler terecht).

De problemen onstaan bij mensen die minder goed zijn opgewassen tegen de trucs en die ook mionder voorzorgsmaatregelen (kunnen) nemen. Zeg maar het 'laaghangend fruit' (voor de criminelen althans).

En die 'verzekering' kan ruimschoots worden betaald uit de behaalde kostenbesparing en de enorme winsten die banken behalen doordat ze nauwelijks risco lopen (en als ze dan omvallen komt de rekening alsnog bij de consument-belastingbetaler terecht).


Het is natuurlijk ook een prachtige kans voor een "betere bank" om zich hier dan te onderscheiden van de concurrent.

Het is natuurlijk ook een prachtige kans voor een "betere bank" om zich hier dan te onderscheiden van de concurrent.Nou nee helaas: Dan gaan alle 'zwakke broeders' naar die 'betere bank' en is die binnen de kortste keren failliet...

Het is natuurlijk ook een prachtige kans voor een "betere bank" om zich hier dan te onderscheiden van de concurrent.Nou nee helaas: Dan gaan alle 'zwakke broeders' naar die 'betere bank' en is die binnen de kortste keren failliet...


Als je dat argument accepteert dan kun je denk ik ook niet anders dan concluderen dat de kosten van een verzekeringsfonds per definitie ten laste van de klanten komen en blijf ik toch nieuwsgierig wat die solidariteit me globaal dan zou gaan kosten.

Als je dat argument accepteert dan kun je denk ik ook niet anders dan concluderen dat de kosten van een verzekeringsfonds per definitie ten laste van de klanten komen ...Nou nee: Ik zeg dat er al heel veel ten last e van de klanten is gekomen, en dat de banken dientengevolge de kosten gemakkelijk kunnen dragen. (De 'kosten; van de 'verzekering' zijn al betaald)
Badge
Ronaldvr Ik zie dat je ervanuit gaat dat er zwakke broeders, die denken er ooit wel in te zullen trappen en daarom naar een bank zouden gaan, die verzekering tegen cybercrime biedt. Ik denk dat dat niet het geval is en dat je nooit zeker kan zijn dat je er nooit en te nimmer in tuint, Ik vrees dat juist sommige mensen, die denken er nooit in te tuinen ,een grotere kans hebben slachtoffer te worden dan mensen die wat minder zeker zijn maar wel goed opletten. Je zou het kunnen vergelijken met verkeerverzekeringen ik ken menigeen die denkt een goed chauffeur te zijn maar toch een ongeluk kreeg. Uiteraard heb je ook notoire brokkenmakers, die krijgen dan ook te maken met een wat verhoogde premie bij herhaald brokken maken.

Nou nee: Ik zeg dat er al heel veel ten last e van de klanten is gekomen, en dat de banken dientengevolge de kosten gemakkelijk kunnen dragen. (De 'kosten; van de 'verzekering' zijn al betaald)


Ik was me niet bewust dat we ooit een maatschappelijke nulmeting hebben gedaan waar je dan "rechten" aan kunt ontlenen. Je mag rustig stellen dat de banken genoeg verdienen en dat ze dit dan maar op eigen kosten moeten doen, inderdaad een ijzersterke manier om een incentive te introduceren, maar dat argument is niet afhankelijk van hoe de wereld er in de jaren 80 uitzag of in de jaren 50. Anderzijds zijn er geen wetten die bedrijven verbiedt haar kosten door te berekenen aan haar klanten dus ik zie werkelijk niet hoe je dat dan vorm gaat geven.
. Anderzijds zijn er geen wetten die bedrijven verbiedt haar kosten door te berekenen aan haar klanten dus ik zie werkelijk niet hoe je dat dan vorm gaat geven.

Nou het punt is dat de banken de kosten én de verantwoordelijkheden zeer geniepig verschoven hebben van henzelf naar de klant, en gelijk ook het risico. En dat is niet in de haak. Voor de sluiting van alle bankkantoren en invoering van internetbankieren ging je met een formulierjte naar de bank en was het domweg onmogelijk om met een paar klikken iemands bankrekening leeg te roven. Mensen stalden hun geld bij een bank omdat het daar veilig was. En toen was bankieren ook nog gratis.
Nu betaal je geld om je geld ergens te mogen stallen en als het misgaat is het jouw probleem.

Natuurlijk zijn dit soort praktijken niet 'verboden' maar eerlijk zijn ze ook niet...
Reputatie 7
Zoals ik hier al las, meerdere rekeningen en niet met al mijn apparaten bankieren, dat is al iets. Waarom kan een bank geen extra beveiliging inbouwen? Dat lijkt me een mooie uitdaging voor hun IT' ers.
Badge
Zou schade ten gevolge van cybercrime voor particulieren niet aftrekbaar moeten zijn??
Het was goed om te zien dat veel reacties gingen over hoe de particuliere schade ten gevolge van cybercrime bij internetbankieren theoretisch kon worden verzekerd. Helaas is dat allemaal "wishful thinking". Banken zoals ING en ABNAMRO banken weigeren tot nu toe enige verantwoordelijkheid op zich te nemen en ook geen gegevens te verstrekken van de rekeninghouders waar ze het geld naar toe gesluisd hebben. Ook de overheid blijkt nauwelijks of niet in staat om de criminelen in de kraag te vatten. De politie weigert om in de laatste gevallen onderzoek in te stellen, ook als de schade bij aangifte enkele tienduizenden euros omvat. Slachtoffers waarvan soms al het duurzaam gespaarde geld voor de oude dag is gestolen staan volledig in de kou. Wanneer de overheid achterwege blijft iets te doen aan deze stijgende vorm van criminaliteit lijkt het mij in de reden te liggen dat het verlies aftrekbaar zou moeten zijn. Ik denk maar weet niet zeker dat een bedrijf dergelijke schade zo wie zo als verlies kan boeken (dus in mindering kan brengen op zijn inkomen of winst.
Reputatie 7

Uw rekening werd misbruikt

Merkt u dat uw rekening zonder uw toestemming werd gedebiteerd? Laat dat dan onmiddellijk weten aan uw bank. U moet frauduleuze transacties betwisten uiterlijk dertien maanden nadat ze plaatsvonden. Alleen zo kunt u uw geld terugvorderen.
De bank moet u in dat geval het bedrag van de betwiste transactie(s) meteen terugbetalen en vermeerderen met de interesten die u eventueel misliep.


Bron: ECC Belgie.be

in Belgie lijkt het iets makkelijker te gaan, nou ja, iets.

Behalve dat je als bedrijf je verlies voor een deel terugkrijgt van de Fiscus kun je je bedrijf of jezelf als ZZP'er wel verzekeren maar voor een particulier lijkt er geen enkele regeling te zijn. Dat is toch een beetje scheef.

er hoort nog een regeltje onder wat ik aanhaalde maar het hele relaas staat op www.eccbelgie.be
Badge
Mrs Jones Veel dank!!
Reputatie 7
Het is wel een Belgische website maar ik vind dat, als Nederlandse banken dit niet doen, ze daar wel een voorbeeld aan kunnen nemen, ik denk dat een bank wel wordt gecompenseerd, in dat geval hoeft de klant niet de dupe te zijn van fraude, die klant vraagt daar niet om maar kan wel per ongeluk iets aanklikken, ook de bank heeft mijns inziens de plicht zichzelf en zijn cliënten te beschermen tegen frauduleuze handelingen door alles desnoods vierdubbel te beveiligen. Dat iemand misschien niet het volledige bedrag terugkrijgt in geval van fraude, ok, daar valt nog mee te leven maar helemaal niets??
Badge
Het is wel een Belgische website maar ik vind dat, als Nederlandse banken dit niet doen, ze daar wel een voorbeeld aan kunnen nemen, ik denk dat een bank wel wordt gecompenseerd, in dat geval hoeft de klant niet de dupe te zijn van fraude, die klant vraagt daar niet om maar kan wel per ongeluk iets aanklikken, ook de bank heeft mijns inziens de plicht zichzelf en zijn cliënten te beschermen tegen frauduleuze handelingen door alles desnoods vierdubbel te beveiligen. Dat iemand misschien niet het volledige bedrag terugkrijgt in geval van fraude, ok, daar valt nog mee te leven maar helemaal niets??

Mrs Jones Dat lijkt me heel verstandig. Ik had er niet aan gedacht maar de banken kunnen een eventuele schade vergoeding, die ze de slachtoffers verstrekken naar alle waarschijnlijkheid volledig aftrekken.Ik weet dat behalve in Belgie ook in Engeland wat meer beweging komt bij de erkenning van een gedeeltelijke rol van de banken.
Badge
Je kunt zelf ook een heleboel doen.

Het is geen gek idee om je spaargeld bij een andere bank, met een tegenrekening elders, weg te zetten. Dan moeten er altijd 2 accounts gehackt worden om je spaargeld te pakken.

Ik beperk het aantal apparaten met bank toegang tot alleen mijn PC. Hoe meer apparaten met bank APPS je hebt hoe meer je er in de gaten moet houden m.b.t. veiligheid.

Ik bankier alleen thuis meestal op een vaste avond in de week. Het komt praktisch nooit voor dat er iets snel moet. Ik reageer nooit direct op mailtjes of andere triggers maar neem altijd de tijd om rustig uit te zoeken wat er aan de hand is. Die tijd heb je altijd.

Kortom organiseer je zaken en laat je niet verleiden tot improvisaties.

Dat lijken me wijze lessen. Wordt wel steeds moeilijker vol te houden in een wereld waarin de banken hun betaal innovaties opdringen, zodat je uiteindelijk alleen nog maar mobiel kan bankieren.
Reputatie 7

Mrs Jones Dat lijkt me heel verstandig. Ik had er niet aan gedacht maar de banken kunnen een eventuele schade vergoeding, die ze de slachtoffers verstrekken naar alle waarschijnlijkheid volledig aftrekken.Ik weet dat behalve in Belgie ook in Engeland wat meer beweging komt bij de erkenning van een gedeeltelijke rol van de banken.


Men zal hier wel weer achter de feiten aanlopen, dat is ook te zien aan de fraude met WW uitkeringen aan mensen in Polen, het is al lang bekend maar men doet niets, als jij of ik een foutje maakt (metafoor), bijvoorbeeld door iets een dag te laat in te leveren of te melden en helemaal door niet te solliciteren, kan je je uitkering kwijtraken. Ze zijn stuk voor stuk stekeblind als het op de burger aankomt. Regeren is volgens mij vooruitzien, niet omkijken in stomme verbazing en je afvragen waar(om) het voor de zoveelste keer fout is gegaan.
Reputatie 1
Badge +2
Dit heb ik vandaag aan marktplaats geschreven, staat in het verlengde van dit Topic. Ik ben al meer dan 10 jaar gebruiker en op zich tevreden, dat ligt ook aan mijn eigen voorzichtigheid.

De rode draad hier is schijnveiligheid als motto aan consumenten door banken inzake Ideal voor consumenten en het voordeel wat boefjes er mee kunnen.

Marktplaats bericht :
Ben zeker tevreden over uw hulpdesk aangaande de incidentele gevallen waar ik iets
“niet vertrouwde” .

Dan : marktplaats stuurt klanten aan gebruik te maken van ideal betaalverzoeken. Ik merk dat bieders / kopers de laatste tijd huiverig zijn als ik aangeef dat ik blijf werken met betaling
op mijn bankrekening en ik ingeval van aankoop wil betalen op verkopers bankrekening. Marktplaats promoot de betaalverzoekdienst als veilig en suggereert daarmee dat de traditionele manier onveilig(er) is.
Dat is een broodje aap , zeker voor de koper , want ingeval een boefje na betaling niet levert, zoals ik lees op de diverse Forums , krijgt de koper juist geen hulp/informatie over de verkoper.
Bij gewone betaling via bankrekening heeft de koper in ieder geval het rekeningnummer om desgewenst aangifte te doen bij de politie. Over het algemeen is men dan toch het betaalde geld kwijt,
maar dat terzijde.

Dat de verkoper zijn/haar bankrekening niet prijsgeeft oogt als een privacy voordeel, echter ik als verkoper zal bij verzending mijn adressticker op het pakket plakken en het is verplicht via porto online.
Kortom wat is nu zo veilig en privacy vrij aan uw systeem ? Slechts als u >>>>>>>>>>>marktplaats, Ideal en de betrokken bank ( de tussenrekening ) kan uitleggen dat bij malversaties door koper of verkoper de benadeelde
hulp krijgt of er actie volgt via marktplaats/ de betaalverzoekdienst, kunt u de betrouwbare leden van marktplaats overtuigen en is een door te berekenen tarief per transactie gerechtvaardigd.

De vormen van Ideal zijn bedoeld dat door banken gescreende bedrijven daar gebruik van maken en nu kan iedere particulier, waaronder boefjes, zo n betaalmiddel in gebruik nemen.
Zoals ik lees op internet is het nu voor boefjes nog makkelijker hun ding te doen via het voor hen “beschermende “ Ideal systeem. En diverse varianten met misbruik van dat systeem zijn inmiddels
ook al bekend en wordt voor gewaarschuwd.

Ik heb uw uitleg over de betaaldienst gelezen maar die voldoet voor mij dus niet. Ik zou het zo wie zo op prijs stellen dat marktplaats bij de advertenties kenbaar maakt welke verkoper wel of geen gebruik maakt van de betaaldienst.
Als die keuze er is en in de kop van een advertentie duidelijk zichtbaar is weet een bieder waar hij/zij aan toe is. Het stoort mij nu dat ik als niet ” Ideal” gebruiker direct in een verdacht hoekje wordt gezet.

Ik sluit af dat het nog steeds gepromote gelijk oversteken/afhalen in de huidige maatschappij ook zeker niet zonder risico is, koper en/of verkoper weten van elkaar niet of het snor zit.
Mocht iemand bij mij willen afhalen dan vraag ik eerst telefonisch contact , dat zegt niet alles maar met een beetje doorvragen kan je ongeveer je risico bepalen.
Verzenden of laten verzenden naar mij toe is ten opzichte van vroeger nu veiliger !! Ik zal niet snel iets gaan afhalen of een onbekende aan huis laten komen.

In afwachting van uw uitleg, graag via email, teken ik

vriendelijke groet

Reageer