Consumentenbond.nl

Ervaringen met oneerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

  • 16 augustus 2020
  • 2 reacties
  • 273 Bekeken

Badge +1

Dag,

 

Dit topic bevat 1 vraag, is geen gesprek en is niet bedoeld om een klacht op te (laten) lossen.

 

Ik heb bij stichting achmea rechtsbijstand (de sar) 3 verzoeken ingediend voor rechtshulp voor geschillen. Het handelen/nalaten door de sar in de 3 zaken heeft dezelfde strekking, namelijk: de sar wil de geschillenregeling uitvoeren, maar een scheidsrechter mag niet vrijelijk oordelen! De sar wil, na maandenlang tegenwerken, voor een appel en een ei schikken.

Ik heb bij het klachteninstituut financiële dienstverlening (het kifid) 3 klachten ingediend over voorgenoemde 3 zaken. Het handelen/nalaten door het kifid in de 3 klachten heeft dezelfde strekking, namelijk: het kifid probeert, ingekleed in een oneerlijk proces, de sar te bevoordelen.

 

Wat de leesbaarheid van dit topic betreft, u dient het kifid reglement te kennen en de wet (de burger wordt geacht de wet te kennen). Hieronder volgt (een deel van) mijn brief aan het kifid, met geanonimiseerde namen.

 

De gang van zaken betreffende een mondelinge behandeling: a) ik heb in het repliekschrift d.d. …2020 (kenmerk: …) schriftelijk aangetoond, onderbouwd niet deel te kunnen nemen aan een zitting. Ik wordt met een ‘mondelinge behandeling’ benadeeld/geschaad, doordat, ik kan niet deelnemen aan een mondelinge behandeling, ik kan mij niet mondeling verweren tegen vragen van de voorzitter, de commissie en/of de SAR, terwijl de SAR kan zich wel mondeling verweren tegen vragen van de voorzitter, de commissie. M.a.w. er is sprake van een mondelinge hoor en wederhoor ongelijkheid’, d) de voorzitter bevoordeeld (met ‘een mondelinge hoor en wederhoor ongelijkheid’) de SAR.

 

De gang van zaken betreffende ‘inlichtingen’: a) de voorzitter heeft niet uit zichzelf vragen aan mij gesteld (zie artikel 12.1 van het reglement) bij het bestuderen van de KiFiD klacht d.d. …2020 (kenmerk: …), b) de voorzitter verzocht mij d.d. …2020 voor repliek n.a.v. het verweerschrift van de SAR d.d. …2020 (zie artikel 13.2 van het reglement, repliek), c) de voorzitter stelde aan mij vragen t.b.v. repliek, door doorvragen op (hoofdzakelijk en exact dezelfde) standpunten van de SAR in het verweerschrift d.d. …2020, d) voorgenoemde doorvragen van de voorzitter in exact dezelfde bewoording als de SAR in het verweerschrift d.d. …2020, g) de voorzitter heeft, zonder motivering, de fase van dupliek door de SAR nagelaten (zie artikel 13.3 van het reglement), i) voorgaande wel laten doorgaan van repliek (doorvragen bij mij) en niet laten doorgaan van dupliek (niet doorvragen bij de SAR) wekt de schijn van vooringenomenheid, partijdigheid, is een schending van het reglement, j) een oneerlijk proces.

 

De gang van zaken betreffende ‘een minnelijke regeling, mediation’: a) de voorzitter heeft niet uit zichzelf besloten tot een ‘minnelijke regeling beproeven’ bij het bestuderen (zie artikel 12.1 van het reglement) van de KiFiD klacht d.d. …2020 (kenmerk: …), b) ik heb in het repliekschrift d.d. …2020 (kenmerk: …) schriftelijk aangetoond, onderbouwd dat een minnelijke regeling, mediation onvoldoende/niet tegemoet komt, onvoldoende/geen genoegdoening is, c) de SAR heeft verzocht d.d. …2020 en d.d. …2020 (kenmerk: …) voor een minnelijke regeling, g) de voorzitter wekt de schijn (de belangen te behartigen van de SAR door), een minnelijke regeling proberen te forceren (onder het mom van een mondelinge behandeling).

 

De gang van zaken betreffende ‘gevoegde behandeling’: a) de voorzitter heeft niet uit zichzelf besloten tot gevoegde behandeling van KiFiD klachten (kenmerken: … respectievelijk …) bij het bestuderen (zie artikel 12.1 van het reglement) van de KiFiD klachten d.d. …2020 respectievelijk …2020, b) de SAR heeft in verweerschriften d.d. …2020 (kenmerk: …) en d.d. …2020 (kenmerk: …) verzocht voor gevoegde behandeling, c) ik heb in mijn repliek schriften d.d. …2020 (kenmerken: …) schriftelijk aangetoond, onderbouwd de bezwaargronden tegen gevoegde behandeling, g) de voorzitter wekt de schijn de belangen te behartigen van de SAR door niet bij het bestuderen d.d. …2020 (kenmerk: …) en d.d. …2020 (kenmerk: …) van mijn KiFiD klachten te besluiten tot een gevoegde behandeling, maar pas nadat de SAR hierom heeft verzocht d.d. …2020 (kenmerk: …) en d.d. …2020 (kenmerk: …).

 

Bezwaargronden tegen een gevoegde behandeling: a) ik ben verzekerde (een juridisch leek), b) de geschillen (SAR dossiernummers: …) waarvoor rechtsbijstand is verzocht betreffen voor mij complexe en omvangrijke rechtsvragen, onderwerpen, geschilbeschrijving, aspecten, geschilpunten, c) de geschillen betreffen verschillende partijen, d) de geschillen betreffen een civielrechtelijk en bestuursrechtelijk geschil, e) waarom anders heeft de SAR de geschillen in verschillende SAR dossiers gesplitst.

 

De voorzitter wekt de schijn vooringenomen te zijn in het oordeel, besluit over de (wijze van) juridische analyse, klachtbehandeling, geschillenregeling, rechtsbijstandverlening door de SAR: a) in het geschil tussen mij versus … (kenmerk: …), b) in het geschil tussen mij versus … (kenmerk: …), c) in het geschil tussen mij versus … (kenmerk: …), door de eerste 2 geschillen ‘gevoegd te behandelen’ en gelijktijdig ‘mondeling te behandelen’ en het derde geschil niet ‘gevoegd te laten behandelen’ en niet gelijktijdig ‘mondeling te laten behandelen’.

 

Ik betwist dat het ‘gevoegd behandelen’ en gelijktijdig ‘mondeling behandelen’ van een civielrechtelijk geschil (kenmerk: …) en bestuursrechtelijk geschil (kenmerk: …) gebruikelijk is in de rechtspraak. Tevens betwist ik dat de ‘mondelinge behandeling’ van drie verschillende dossiers op één dag (zijnde 1 geschil inzake het civielrecht met kenmerk …, 1 geschil inzake het algemeen bestuursrecht met kenmerk … en 1 geschil inzake de … wet en het Wetboek … met kenmerk …) redelijk, billijk is: a) voor een juridisch leek (als mij), b) voor 3 verschillende geschillen en ieder afzonderlijk geschil met complexe en omvangrijke rechtsvragen, onderwerpen, geschilbeschrijving, aspecten, geschilpunten, c) in de rechtspraak/het kantonrecht.

 

Er is niet tijdig besloten, ik ben niet tijdig geïnformeerd: a) over een enkele of meervoudige behandeling in mijn specifieke KiFiD klacht/situatie (zie artikel 29 van het reglement), b) over de leden van de commissie die onderhavige KiFiD klacht behandelen (zie artikel 30 en 31 van het reglement), c) over de leden van de commissie die hebben besloten tot een mondelinge behandeling (artikel 33 van het reglement).

 

Ieder handelen door de voorzitter schijnbaar om opzettelijk aan te sturen op door mij niet verschijnen bij een mondelinge behandeling en daaraan gevolgtrekkingen verbinden die de voorzitter passend acht, mondelinge behandeling buiten mijn aanwezigheid, uitspraak met vermelding dat ik niet ben verschenen, een veroordeling van de SAR voorkomen (schijnbaar ingekleed in een oneerlijk proces).

 

De voorzitter wekt de schijn van vooringenomenheid, partijdigheid, namelijk het oneerlijk proces is een benadeling van mij en het oneerlijk proces is een bevoordeling van de SAR.

 

 

Ik heb een vervelende ervaring met het kifid, welke ik hier deel, en vraag naar dergelijke ervaringen. Hebt u een vervelende ervaring met het kifid? Zo ja, welke?

 

Daadwerkelijke interesse blijkt uit een gerichte vraag over een tekstregel/alinea.

 

Mvg,


2 reacties

Wij hebben ook een zeer slechte ervaring met kifid. I.v.m een geschil met ING. Geld werd zomaar van onze rekening gepind.
1: je komt zelf met argumenten en teksten die aangeven dat het mogelijk is dat dat door derden kan gebeuren. Staat ook in een een onderzoek van de Cambridge Universiteit (mogelijk binnen het bedrijf zelf). Dat onderzoek is niet in consideratie genomen. Laatst was een bedrag afgetrokken van mijn rekening omdat ik een machtiging zou hebben gegeven aan een energiemaatschappij, maar dat was niet het geval.

2: Als de kifid vindt dat je geen gelijk hebt, dan houdt het op.De weg naar de rechter is dan afgesloten.

3: ik vraag me af of de kifid juristen in dienst heeft.

4: ik vroeg naar beelden. Nee, dat kan niet volgen hen, onder mom van privacy. Het zijn mijn beelden ik heb het toch gedaan, volgens hen? Ik geef hen er toch toestemming voor om de beelden aan mij vrij te geven.

Een rechter heeft meer begrip voor de burgers dan kifid.

Wie financiert de Kifid?

Ik probeer zo objectief mogelijk mijn ervaring te beschrijven.

Badge +1

Dag Has,

 

Dank voor je reactie. Ik lees in je reactie dat jullie een zeer slechte ervaring hebben met kifid. Met mijn vraag naar een dergelijke, vervelende ervaring, bedoel ik hebben jullie een oneerlijk proces gehad. Je dient een oneerlijk proces aan te tonen, onderbouwen. Dat is moeilijk.

 

Misschien weet je onderstaande al:

 

Een juridische procedure bestaat uit fases, zoals o.a. (voor)onderzoek, hoorzitting, beoordeling, (motivering van) de uitspraak. Voor de behandeling van een juridische procedure worden artikelen uit de wet en het kifid reglement toegepast.

 

Kun je aantonen, onderbouwen (met de fases tijdens de procedure en met artikelen uit de wet en het kifid reglement) dat je een oneerlijk kifid proces hebt gehad? Juridisch oneerlijk betekent dat er wet- en regelgeving is geschonden!

 

Belangrijk is dat je de wet kent en het kifid reglement, zo niet dan kun je wellicht mogelijk bij de consumentenbond, een juridische loket, rechtshulp on-demand en/of een advocaat (voor onvermogen) navragen of je bij het kifid een oneerlijk proces krijgt of hebt gehad. Voorgaande moet je snel doen, omdat er wellicht mogelijk een deadline geldt.

 

Zie:

-kifid werkwijze (https://www.kifid.nl/werkwijze/);

-in beroep gaan bij kifid (https://www.kifid.nl/in-beroep-gaan-bij-kifid/);

-www.rechtspraak.nl;

 

 

Zoals je kunt lezen in het topic beschrijf ik de gang van zaken (fases en artikelen) zeer gedetailleerd. Dat is nodig om aan te tonen, onderbouwen wat, waar, wanneer precies mis gaat. M.a.w. welke fase(s) en artikelen worden geschonden. Wordt/is er marginaal onderzocht, gehoord, getoetst. Marginale toetsing is een begrip uit het bestuursrecht. (voor wie) is die schending en/of het marginaal toetsen een voordeel en/of een nadeel? M.a.w. wordt partijdigheid, een oneerlijk proces door het kifid ingekleed of die indruk gewekt?

 

Voorgaand(e) onderwerp, juridische taal is moeilijk.

 

Groet, nicknam

Reageer