Gerechtsdeurwaarder stel ( mogelijke ) erfgenaam aansprakelijk voor schuld overledenen terwijl deze persoon van niets weet.

  • 12 April 2022
  • 32 reacties
  • 672 Bekeken

Reputatie 3
Badge +4

Als vrijwilliger thuisadministratie help ik een oudere vrouw met haar thuisadministratie. Nu kreeg zij pas geleden onverwacht een brief van een gerechtsdeurwaarder/incasso. Waarbij deze mevrouw op de hoogte gesteld werd dat haar broer overleden was en er nog een schuld van hem openstond ( huurwoning ). Omdat de kinderen van de overledenen de erfenis verworpen hebben, probeert deze schuldeiser de schuld te verhalen op de overige erfgenamen. Via -via weet mevrouw dat er vele schulden zijn en het vermogen was onvoldoende om om deze schulden te betalen. Evenzo is er geen testament en geen notaris of executeur om de erfenis af te handelen. Deze mevrouw heeft al 11 jaar geen contact meer met de overledene broer en zijn kinderen.

Ik ben gaan uitzoeken wat nu de juridische- en wettelijke regels zijn aangaande een erfenis - erfgenamen - boedelomschrijving - wettelijke volgorde erfgenamen ( art. 4:10 BW ) - plaatsvervulling ( art. 4:12 BW ) - eerst schulden vereffenen met vermogen nalatenschap ( art. 4:224 BW ), voordat de verdeling nalatenschap plaatsvind - boedelregister - verkrijgen overlijdensakte - verklaring nalatenschap meerderjarigen - indienen verklaring nalatenschap bij griffie Rb

Dit heb ik allemaal kunnen vinden bij: https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Erfenis/Paginas/procedure.aspx#tabs en https://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2018-09-19

Ook heb ik telefonisch contact gehad met het Juridisch Loket over mijn vragen over deze zaak.

Als erfgenaam zijn er 3 keuzes wat je met de nalatenschap wil. Het werd duidelijk voor mevrouw dat dit verwerpen van de nalatenschap was. Hiermee zijn we bezig dit te regelen.

Mevrouw heeft mij gemachtigd, om een reactie te geven aan de gerechtsdeurwaarder/incasso. Deze reactie is: U meent een vordering te hebben op mevrouw, maar laat na aan te tonen de rechtmatigheid van uw vordering middels alle bewijsstukken: overlijdensakte erflater - huurcontract erflater met alle voorwaarden/rechten/plichten als huurder - financieel overzicht van alle mutaties aangaande huur en betalingen van het afgelopen jaar - beëindigingsovereenkomst huurcontract - verklaring verwerpen erfenis van de kinderen erflater - overzichtlijst van alle erfgenamen en welke keuze zij gemaakt hebben - verklaring van mevrouw dat zij de erfenis aanvaard heeft - boedelomschrijving van de nalatenschap - inschrijving in het openbaar boedelregister Rb Den Haag - Verdeling van de nalatenschap over de erfgenamen - Wat zijn alle andere schulden van de erflater? Totdat onomstotelijk is vastgesteld, dat mevrouw erfgenaam is, is mevrouw  niet aansprakelijk voor wat dan ook aangaande de huurwoning!

Mevrouw was nogal over haar toeren, door de brief van de gerechtsdeurwaarder en dat hij stelde in zijn brief dat: mevrouw een van de erfgenamen is, zijn alle rechten en plichten op u overgegaan en dient u op grond van de wettelijke bepalingen de (huur) woning in goede orde op te leveren. Tevens bent u aansprakelijk voor een huurachterstand. Zolang de woning niet is opgeleverd, bent u voorts een maandelijkse gebruiksvergoeding ter grootte van de huur verschuldigd.

Zoals ik het nu begrijp, ben je als ( mogelijke ) erfgenaam in deze situatie overgeleverd aan iedere schuldeiser van de erflater. Totdat je een keus heb gemaakt middels verklaring nalatenschap en de akte nalatenschap van de Rechtbank heb ontvangen ( deze akte wordt geregistreerd in het openbaar boedelregister ).


32 reacties

Volgens mij, staat hier het duidelijkst wat de mogelijkheden zijn.
Door niets te erkennen, voorkom je dat je erfgenaam bent.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erven/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-doen-als-ik-schulden-erf
 

https://www.hvdadvocaten.nl/erfgenaam-voorkom-onbewust-zuivere-aanvaarding/

Reputatie 7
Badge +6

Smerige  streek van die deurwaarder . Je bent pas erfgenaam als je dat zelf wil . 

Reputatie 6
Badge +4

Smerige  streek van die deurwaarder . Je bent pas erfgenaam als je dat zelf wil . 

De deurwaarder voert alleen de opdracht van de verhuurder uit. Je bent erfgenaam zolang je niet aangeeft dat je a) de erfenis beneficiair aanvaardt of b) de erfenis verwerpt.

Zo snel mogelijk regelen dus dat mevrouw de erfenis verwerpt en een kopie daarvan sturen aan de gerechtsdeurwaarder. Vergeet niet dat ook haar kinderen (als zij die heeft) de erfenis verwerpen, anders klopt de deurwaarder bij hun aan.

Volgens mij moet dit binnen 3 maanden na overlijden gebeuren. Hoe dat zit als je pas later verneemt dat er iemand is overleden, weet ik niet.

Ik ben geen jurist.
Ik lees het, als je iets aan neemt of je er mee bemoeid ben je erfgenaam.
Door je simpel al een foto te aan te nemen, kun je al erfgenaam worden.

Als het een gerechtsdeurwaarder is, heeft hij ook officiële stukken van de rechtbank bij zich.
Het komt ook voor, dat ze gewoon als functie incassobureau komen om je in de val te laten lopen.

 

Reputatie 5
Badge +5

 

Wellicht staat er iets nuttigs bij of stel hier zelf je vraag aan de notaris. ( m.b.t. het erfrecht)

https://www.uitvaart.nl/vraag-een-expert/advies-over-erfrecht

https://www.uitvaart.nl/vraag-een-expert

Reputatie 3
Badge +4

Ik ben er zelf al uit om te regelen voor mevrouw, dat zij de erfenis verwerpt. Pas als je een keuze gemaakt heb en dit vastgelegd heb, dan pas is duidelijk of je een erfgenaam ben. Volgens wat ik gelezen heb en nagevraagd heb is er geen termijn waarbinnen je de keuze maakt. Vraag is wie is bevoegd om je te vragen om een keuze te maken. De kantonrechter is bevoegd. Er wordt een termijn van 3 maanden genoemd na overlijden, maar als je van niets weet van het overlijden en dat je mogelijk erfgenaam kan zijn, heb je geen kans gehad een keuze te maken.

Nu wil mevrouw ook voor haar kinderen en hun kinderen gezamelijk regelen het verwerpen van de erfenis. Gezamelijk verwerpen kan alleen voor meerderjarigen, als zij een erfgenaam volmachten om namens hun de benodigde stukken in te dienen bij de Rechtbank. Voor de minderjarigen kinderen is dit ingewikkelder, daar je hiervoor de kantonrechter nodig heb om dit voor elkaar te krijgen, tevens moet je bewijzen: met bewijzen/document waaruit blijkt dat de nalatenschap negatief is, of  bewijzen/documenten die de omvang van de nalatenschap aantonen én een onderbouwing waarom u de nalatenschap vanwege een ander dan financieel belang van de minderjarige wilt verwerpen of beneficiair aanvaarden. Aldus moet je uitzoeken waaruit de nalatenschap bestaat, daar voorzover we weten nu niemand met deze taak is belast of op zich genomen heeft.

Reputatie 5
Badge +5

@André van der Knaap. Vraag is wie is bevoegd om je te vragen om een keuze te maken.

In de vorige reacties heb je waarschijnlijk je antwoorden al gevonden.

De vraag/antwoord.

In de wet staat niet hoe snel u een erfenis moet verwerpen. U heeft in ieder geval 3 maanden tijd om over uw keuze na te denken. Daarna kan een belanghebbende de kantonrechter vragen u een termijn te geven om de keuze te maken.

Reputatie 3
Badge +4

Tevens heb ik begrepen, dat als je een afspraak maakt met een schuldeiser over de schuld van de erflater of een betalingregeling treft of de schuld betaald, dit juridisch wordt gezien als zuiver aanvaarden van de nalatenschap. Dit geldt ook als mevrouw een afspraak maakt met de verhuurder van de voormalige hhurwoning van de erflater om deze in goede orde op te leveren of te erkennen dat zij aansprakelijk is voor de huurschuld / andere kosten van de verhuurder. Ja de gerechtsdeurwaarder is in deze zaak slinks bezig om direct te stellen, dat mevrouw een van de erfgenamen is en alle rechten en plichten op haar zijn overgegaan ( tenzij het tegendeel is bewezen ), evenzo het leegruimen en schoon opleveren van de huurwoning van de erflater.

Aldus moet je erg oppassen om geen gedragingen / handelingen te doen of te plegen, die ertoe kunnen leiden (alsof je de erfgenaam bent), dat je de nalatenschap zuiver aanvaardt heb. Eveneens kan over de spullen van de erflater nog onenigheid ontstaan over de verdeling nalatenschap van deze spullen en op welke manier de spullen van de erflater zijn opgeslagen.

Je komt er alleen zonder gedoe onderuit als je vanaf dag 1 zegt dat je er niets mee te maken wilt hebben.
Staar je niet op blind, dat de man ook een gerechtsdeurwaarder is.
Als hij in functie is als gerechtsdeurwaarder met een dwangbevel, kun je hem niet negeren.
In andere gevallen is hij gewoon namens een incassobureau aan de deur.


 

Reputatie 5
Badge +5

@André van der Knaap. Dit wel de enige manier bij de rechtbank.

(Als u de erfenis wilt verwerpen, dan legt u een schriftelijke verklaring af bij de rechtbank. Dit kunt u ook met een volmacht via uw notaris regelen. Dan hoeft u niet zelf naar de rechtbank. Voor een verklaring bij de rechtbank betaalt u 132 euro griffierecht (tarief 2021)).

U hoeft zelfs de sleutel als u die heeft, van de huurwoning erflater niet terug naar de verhuurder te brengen, alles in de woning achtergelaten is dan eigenlijk voor/van de verhuurder geworden.

Let dan wel op als de verhuurder u alsnog vraagt om de “bezittingen/erfenis “ uit de woning weg te halen dat u deze dan krijgt van de verhuurder en niet van de erflater.

De regel is dat alles uit de woning naar het grof vuil of kringloopwinkel wordt afgevoerd.

@André van der Knaap. 

Is het geen optie de erfenis beneficiair te aanvaarden en het dan verder te laten? Ik verkeerde zelfs in de vooronderstelling dat als je niets doet je sowieso beneficiair aanvaard.

Reputatie 5
Badge +5

@A. Deen Is inderdaad een optie, even stukje tekst uit Rechtspraak gekopieerd, dan moet wel de nalatenschap afgewikkeld.

Wat is beneficiaire aanvaarding?
U bent erfgenaam en hebt ervoor gekozen om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Bij beneficiaire aanvaarding is de erfgenaam in beginsel niet voor schulden van de overledene aansprakelijk met zijn privévermogen. Als u beneficiair aanvaardt, betekent dit dat u verplicht bent om de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels af te wikkelen. Indien u deze regels niet volgt dan kan het zijn dat u toch aansprakelijk bent voor schulden van de overledene wanneer door uw handelen schuldeisers zijn benadeeld.
Beneficiaire aanvaarding heet ook wel ‘aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving’. Kort samengevat worden de vorderingen van schuldeisers eerst voldaan en wat er overblijft (áls er iets overblijft) wordt verdeeld onder de erfgenamen. Hieronder kort de belangrijkste stappen.
Stap 1: akte beneficiaire aanvaarding
Als u de nalatenschap beneficiair wenst te aanvaarden, moet u een verklaring afleggen (eventueel via de notaris) bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Dat laatste kan schriftelijk of bij een aantal gerechten in persoon bij de centrale balie van de rechtbank. Informeert u daarom bij het lokale gerecht. Van uw verklaring wordt een akte opgemaakt. Meer informatie over deze procedure vindt u op www.rechtspraak.nl. Als er meerdere erfgenamen zijn die beneficiair willen aanvaarden, moeten zij allemaal deze verklaring afleggen.
Na de akte van beneficiaire aanvaarding bent u (samen met de andere erfgenamen) bevoegd om de erfenis af te wikkelen. U bent vereffenaar(s). De afwikkeling lijkt op een faillissementsprocedure. De kantonrechter houdt toezicht op de stappen die u moet doorlopen.

 

@Gebruiker1644596728 en als Iemand nou 'gewoon' helemaal niets doet, niets van zich laat horen Is hij dan ineens verantwoordelijk voor de afwikkeling én die schulden?

Reputatie 5
Badge +5

de rijksoverheid?

citaatje uit onderstaande link.

“We onderzoeken eerst of de nalatenschap daadwerkelijk onbeheerd is. Dat betekent dat er geen erfgenamen zijn, dat zij niet bekend zijn of niet bereid de nalatenschap op zich te nemen.

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/onbeheerde-nalatenschappen-aanmelden

 

Reputatie 3
Badge +4

Hartelijk dank alle voor het meedenken in mogelijkheden en opties.

Ik help mevrouw, daar zij niet digitaalvaardig is en geen goede digitale communicatiemiddelen heeft. Ik heb met gemeente geregeld voor het verkrijgen van de akte van overlijden van erflater ( broer van mevrouw). Hij woonde in dezelfde gemeente als mevrouw en mij. Eergisteren per post de akte van overlijden ontvangen. Voor mevrouw de Verklaring nalatenschap meerderjarigen gedownload en digitaal voor haar ingevuld, geprint en deze haar laten tekenen. kopie van haar ID gemaakt. Nu willen haar andere broer met echtgenoot en meerderjarigen kinderen, als ook de meerderjarigen kinderen van mevrouw gezamelijkde nalatenschap verwerpen. Als je gezamelijk wil indienen moet er één erfgenaam gevolmatigd worden door de andere meerderjarigen erfgenamen middels een schriftelijke volmacht. Al deze volmachten en de Verklaringen nalatenschap meerderjarigen met kopieen ID-cards wordt dan de gevolmachtigde erfgenaam ingediend bij de griffie Rechtbank Den Haag, daar dan eenmalig € 134,- griffierechten betaald hoeft te worden voor 1 akte nalatenschap, welk de gevolmachtigde erfgenaam ontvangt. Deze akte nalatenschap wordt ook ingeschreven in het boedelregister van Rb Den Haag. Het boedelregister is openbaar en in te zien of je kunt een uittreksel opvragen van het boedelregister erflater.

Aldus zijn de erfgenamen die gezamelijk verworpen de nalatenschap erflater geen erfgenaam meer. Met dit bewijs kunnen zij hiermee  een ieder ( bv. schuldeisers ) die betrokken zijn in de nalatenschap erflater buiten de deur houden. Tevens kan ze gewezen worden, dat de akte nalatenschap verwerpen in de het openbaar boedelregister is geregistreerd.

Voor de minderjarige kinderen dient degene die het ouderlijk gezag heeft over deze minderjarige kinderen een Verzoek machtiging verwerpen bij de kantonrechter indienen met de benodigde stukken, waaronder bewijzen/document waaruit blijkt dat de nalatenschap negatief is. Daar er geen testament is, geen notaris of executeur die de nalatenschap afhandeld lijkt het mij moeilijk om dit uit te zoeken. Raadplegen boedelregister kan mogelijk ook andere schuldeisers opleveren of andere gegevens.

Alle keuzes en te ondernemen stappen zijn te vinden: https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Erfenis/Paginas/procedure-erfenis-aanvaarden-of-verwerpen.aspx#1a8aa689-a184-4d89-80b3-d614e1f46d23adea5a2c-3b02-4860-ae9d-9acb750b1a2c6

Reputatie 5
Badge +5

Ik denk dat ook dat verwerpen de enigste optie is: als de broer en meerderjarige kinderen, die waarschijnlijk de leefwijze en de historie van de Erflater kennen, zullen verwerpen is de keuze voor mevrouw denk ik wel bepaald.

Sterke voor mevrouw met het verlies van haar broer.

Reputatie 3
Badge +4

Ik was gisteren nog verder aan het uitzoeken hoe het precies zit voor een minderjarig kind van de zoon van de mevrouw die ik help. Hierbij kwam ik met een zoektrem online uit op de website van doe het zelf notaris : https://www.doehetzelfnotaris.nl/kan-een-minderjarige-een-erfenis-verwerpen/  Hier is van alles te vinden aangaande een erfenis / erfgenamen en andere zaken, helder en duidelijk uitgelegd. Bij het Verzoek machtiging verwerpen moet ook Uittreksel overlijden erflater voor Centraal Testamentenregister  ingediend worden bij de kantonrechter. Daar onduidelijk is of de nalatenschap erflater negatief is. Aldus heb ik een gratis Uittreksel van het boedelregister van erflater per email aangevraagd, deze wordt mij de volgende werkdag toegestuurd. Zie https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Regels-en-procedures/Paginas/default.aspx#27c3afa5-1804-4152-a289-b0a4ba33e7f71fb1713a-29e8-41a2-b72d-eafa10670b707 > Procedures>Hoe krijg ik inzage  of een uittreksel van het boedelregister. Mogelijk kunnen we hieruit meer informatie halen aangaande schuldeiser in de nalatenschap erflater.

Reputatie 7
Badge +7

Je hebt drie maanden de tijd om een erfenis dat een minderjarig kind krijgt beneficiair te laten asnvaarden. Bij de rechtbank kan je zo'n aanvraagfirmulier aanvragen/downloaden. De rechter beslist in deze voor het minderjarig kind. Als je elders zo'n formulier kan downloaden, dat zijn juridische adviseurs die een centje willen bijverdienen.

Reputatie 3
Badge +4

De ouders van minderjarige kinderen moeten zelf het Verzoek machtiging verwerpen met verdere benodigde documenten indienen bij de kantonrechter Rb Den Haag. Daar er vele schuldeisers zijn van de erflater, maar onduidelijk wie dit zijn wie en voor welk bedrag. Evenzo de plicht om de huurwoning erflater schoon op te leveren. Pas na de schriftelijke toestemming van de kantonrechter kunnen de ouders voor het minderjarige kind of kinderen de Verklaring nalatenschap minderjarigen invullen en ondertekenen en met benodigde documenten bij de rechtbank Den Haag indienen, kosten € 134,-.

Zolang je als potentiële erfgenaam geen keuze nalatenschap heb gemaakt, geregistreerd in het boedelregister. Ben je vogelvrij voor iedere schuldeiser in de nalatenschap erflater.

Alleen een kantonrechter kan namens een belanghebbende ( schuldeiser ) een beschikking opstellen waarin de potentiële erfgenaam ( meerderjarige/minderjarige ) binnen 3 maanden een keuze moet maken wat te doen met de nalatenschap erflater, nadat de beschikking betekend is door een gerechtsdeurwaarder  aan potentiële erfgenaam ( ontvangen ). Indien je de 3 maanden termijn van de kantonrechter laat verlopen is deze potentiële erfgenaam dus definitief erfgenaam geworden en is de nalatenschap benenificiar. In de situatie waarbij ouders van minderjarigen help is, dat dit betekend dat zij verantwoordelijk zijn de huurwoning erflater schoon op te leveren ( erflater is 5,5 maand geleden overleden ). De kinderen van de erflater hebben alle de nalatenschap verworpen.

In het door mij kosteloos opgevraagde boedelregister staan alleen degene die de nalatenschap verworpen hebben. Geen schuldeisers. Potentiële erfgenamen kunnen bij de BKR de krediet gegevens van een overledene opvragen, kosten € 4,95. Zie https://www.bkr.nl/veelgestelde-vragen/registratie-van-iemand-anders/hoe-vraag-ik-de-kredietgegevens-van-een-overledene-op/ Dit kan een bewijsstuk zijn, dat het zeer waarschijnlijk is, dat de nalatenschap negatief is.

Reputatie 4
Badge +3

Smerige  streek van die deurwaarder . Je bent pas erfgenaam als je dat zelf wil . 

Nee hoor (ook de topic-starter heeft daar problemen mee). De volgende definitie lijkt mij correct: ‘Erfgenamen zijn personen aan wie volgens wet of testament (een deel van) de erfenis wordt nagelaten door de overledene (erflater).’

Je kunt dus erfgenaam zijn zonder dat je dat wilt en zonder dat je het zelfs maar weet.

Een erfgenaam kan de erfenis wel verwerpen, maar dat is iets anders.

Reputatie 3
Badge +4

@A.A  Wettelijk gezien ben je als bloedverwant van de overledene ( erflater ) als er geen testament is erfgenaam, maar hierin zit wel een volgorde, zie https://www.doehetzelfnotaris.nl/wie-zijn-mijn-erfgenamen-als-ik-geen-testament-heb/

Als erfgenaam kan je een keuze maken, wat je met de erfenis/nalatenschap wil doen. De keuze die je maakt: zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden of verwerpen is via Verklaring nalatenschap met benodigde documenten indienen bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene t.a.v. de kantonrechter. Hierna maakt de rechtbank de akte nalatenschap op, tevens wordt deze geregistreerd in het boedelregister. Als je als bloedverwant niet weet van het overlijden van erflater of geen keuze heb gemaakt nalatenschap erflater of geen keuze nalatenschap wil maken. Alleen een  kantonrechter kan een onwillige erfgenaam dwingen een keuze te maken.

Aldus kan een schuldeiser van de erflater zelf nooit een erfgenaam dwingen alle rechten en plichten over te nemen van de erflater. Deze bevoegdheid heeft alleen de kantonrechter. Zie https://www.doehetzelfnotaris.nl/wat-te-doen-bij-weigerachtige-erfgenaam/

Reputatie 7
Badge +6

@A.A , Dus wat die deurwaarder probeerde vind ik nog steeds verwerpelijk , door een erfgenaam te laten denken dat die verantwoordelijk gesteld kan worden voor de schuld , door kennelijk niet het hele verhaal te vertellen . En een erfgenaam die geen keuze maakt zit nergens aan vast . Alleen als een kantonrechter WEL een keuze verlangt , dan moet dat en kan de erfgenaam nog altijd de gewenste keuze maken . Correct me when I'm wrong . 😉 Daar hoeven we hier nooit lang op te wachten …. 🙄😋

Reputatie 5
Badge +5

@E.T. Wiersum  Dus wat die deurwaarder probeerde vind ik nog steeds verwerpelijk 

 De belastinginspecteurs hebben ook (onderlinge “sport” prestaties) geprobeerd om verjaarde belasting toch te incasseren.

Dat was een aantal keren nog gelukt ook, door het overwicht wat zij uitstraalden.

Zij zijn gelukkig wel snel terug gefloten! en dat was ook wel verwerpelijk gedrag.

 

Reputatie 3
Badge +4

Ik ben nu bezig voor 2 echtparen ( broer van mevrouw en zoon van mevrouw ) met minderjarige kinderen voor een Verzoek machtiging verwerpen (minderjarigen) te regelen, zo ook alle benodigde documenten die hierbij nodig zijn. Zie stappenplan: https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Erfenis/Paginas/procedure-erfenis-aanvaarden-of-verwerpen.aspx#tabs . Voor het verwerpen van een erfenis van een minderjarige heb je toestemming van de kantonrechter nodig. Dit is een rechterlijke machtiging. Het indienen van Verzoek machtiging verwerpen met benodigde documenten is kosteloos. De kantonrechter zal dan beoordelen of het verwerpen van de erfenis in het belang van de minderjarige is.

Na ontvangst rechtelijke machtiging, kan door de ouders van de minderjarigen kinderen de Verklaring nalatenschap minderjarigen met benodigde documenten ingediend worden bij de Rechtbank. Kosten € 134,- . Indien je direct de griffiekosten betaald krijg je direct de Akte nalatenschap mee.

Ik ben nog aan het uitzoeken of er bij de Belastingdienst of er nog schulden zijn van de erflater, vroeger was er een grote belastingschuld. De Belastingdienst heeft hiervoor het BSN-nummer erflater nodig, deze weten we niet en willen dit ook niet vragen aan de kinderen erflater ( waar al 11 jaar geen contact mee is ). Oplossing uittreksel Basis Registratie Personen erflater op te vragen aan gemeente Westland. Dit heb ik via een email gedaan en gevraagd naar de kosten. Na 2 weken geen reactie zelf gebeld, binnen 2 werkdagen wordt er met mij contact opgenomen. Als ik het BSN-nummer erflater heb, kan ik de Belastingdienst vragen of er nog schulden zijn, zo ja dan wil ik hiervan een overzicht van de Belastingdienst om als bewijsstuk te gebruiken, dat de nalatenschap negatief is.

Begin mei heb ik voor 7 meerderjarigen wettelijke erfgenamen gezamelijk hun Verklaringen nalatenschap meerderjarig ingediend met een volmacht bij Rb Den Haag. Direct betaald en na 40 minuten wachten heb ik de Akte nalatenschap ( erflater ) in 5-voud ontvangen. Hierin staan alle meerderjarigen ( 7 personen ) die de nalatenschap verworpen hebben. De digitale versie heb ik aan de schuldeiser van huurschuld / leegruimen en schoonopleveren huurwoning direct namens de mevrouw gestuurd. Zo ook de originele Akte nalatenschap aan hun verstrekt. In het boedelregister Rb Den Haag wordt deze Akte nalatenschap geregistreerd, eveneens wordt de Belastingdienst hiervan in kennis gesteld.

Reputatie 7
Badge +7

@André van der Knaap, ik snap het even niet, ik heb anders iets gemist. Alleen bij minderjarige weeskinderen is de kantonrechter toch van toepassing? Hoe kan het dat de minderjarige kinderen erfgenaam worden als de ouders nog leven? Die erfenis gaat dan toch eerst naar de ouders?

Reageer