Gerechtsdeurwaarder stel ( mogelijke ) erfgenaam aansprakelijk voor schuld overledenen terwijl deze persoon van niets weet.

  • 12 April 2022
  • 32 reacties
  • 672 Bekeken

Reputatie 3
Badge +4

Als vrijwilliger thuisadministratie help ik een oudere vrouw met haar thuisadministratie. Nu kreeg zij pas geleden onverwacht een brief van een gerechtsdeurwaarder/incasso. Waarbij deze mevrouw op de hoogte gesteld werd dat haar broer overleden was en er nog een schuld van hem openstond ( huurwoning ). Omdat de kinderen van de overledenen de erfenis verworpen hebben, probeert deze schuldeiser de schuld te verhalen op de overige erfgenamen. Via -via weet mevrouw dat er vele schulden zijn en het vermogen was onvoldoende om om deze schulden te betalen. Evenzo is er geen testament en geen notaris of executeur om de erfenis af te handelen. Deze mevrouw heeft al 11 jaar geen contact meer met de overledene broer en zijn kinderen.

Ik ben gaan uitzoeken wat nu de juridische- en wettelijke regels zijn aangaande een erfenis - erfgenamen - boedelomschrijving - wettelijke volgorde erfgenamen ( art. 4:10 BW ) - plaatsvervulling ( art. 4:12 BW ) - eerst schulden vereffenen met vermogen nalatenschap ( art. 4:224 BW ), voordat de verdeling nalatenschap plaatsvind - boedelregister - verkrijgen overlijdensakte - verklaring nalatenschap meerderjarigen - indienen verklaring nalatenschap bij griffie Rb

Dit heb ik allemaal kunnen vinden bij: https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Erfenis/Paginas/procedure.aspx#tabs en https://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2018-09-19

Ook heb ik telefonisch contact gehad met het Juridisch Loket over mijn vragen over deze zaak.

Als erfgenaam zijn er 3 keuzes wat je met de nalatenschap wil. Het werd duidelijk voor mevrouw dat dit verwerpen van de nalatenschap was. Hiermee zijn we bezig dit te regelen.

Mevrouw heeft mij gemachtigd, om een reactie te geven aan de gerechtsdeurwaarder/incasso. Deze reactie is: U meent een vordering te hebben op mevrouw, maar laat na aan te tonen de rechtmatigheid van uw vordering middels alle bewijsstukken: overlijdensakte erflater - huurcontract erflater met alle voorwaarden/rechten/plichten als huurder - financieel overzicht van alle mutaties aangaande huur en betalingen van het afgelopen jaar - beëindigingsovereenkomst huurcontract - verklaring verwerpen erfenis van de kinderen erflater - overzichtlijst van alle erfgenamen en welke keuze zij gemaakt hebben - verklaring van mevrouw dat zij de erfenis aanvaard heeft - boedelomschrijving van de nalatenschap - inschrijving in het openbaar boedelregister Rb Den Haag - Verdeling van de nalatenschap over de erfgenamen - Wat zijn alle andere schulden van de erflater? Totdat onomstotelijk is vastgesteld, dat mevrouw erfgenaam is, is mevrouw  niet aansprakelijk voor wat dan ook aangaande de huurwoning!

Mevrouw was nogal over haar toeren, door de brief van de gerechtsdeurwaarder en dat hij stelde in zijn brief dat: mevrouw een van de erfgenamen is, zijn alle rechten en plichten op u overgegaan en dient u op grond van de wettelijke bepalingen de (huur) woning in goede orde op te leveren. Tevens bent u aansprakelijk voor een huurachterstand. Zolang de woning niet is opgeleverd, bent u voorts een maandelijkse gebruiksvergoeding ter grootte van de huur verschuldigd.

Zoals ik het nu begrijp, ben je als ( mogelijke ) erfgenaam in deze situatie overgeleverd aan iedere schuldeiser van de erflater. Totdat je een keus heb gemaakt middels verklaring nalatenschap en de akte nalatenschap van de Rechtbank heb ontvangen ( deze akte wordt geregistreerd in het openbaar boedelregister ).


32 reacties

Reputatie 3
Badge +4

@Jan Volgens de wet erfrecht ( Burgelijk Wetboek boek 4 ) is indien geen testament is geldt het Erfrecht en zijn de bloedverwanten van de overledene wettelijke erfgenamen. Eerst groep volgens de wet zijn echtgenoot en de kinderen van erflater. Indien deze de nalatenschap verwerpen, vastgelegd en geregistreerd bij de Rechtbank, treedt  volgens de wet plaatsvervulling in waardoor de kinderen van de kinderen erflater hun plaats innemen als wettelijke erfgenamen. In de eerste groep hebben alle bloedverwanten de nalatenschap verworpen en dus wordt de 2e groep wettelijke erfgenamen: broers en zusters van de erflater. Waaronder de oudere vrouw die ik geholpen heb net als 6 anderen wettelijke erfgenamen met het verwerpen van de nalatenschap, hierdoor zijn zij geen erfgenamen meer. Door plaatsvervulling worden hun kinderen dus wettelijke erfgenamen. Ook zij hebben de nalatenschap verworpen en worden hun kinderen meerderjarigen en minderjarigen wettelijke erfgenamen. Zie https://www.doehetzelfnotaris.nl/wie-zijn-mijn-erfgenamen-als-ik-geen-testament-heb/

Voor minderjarige kinderen die wettelijke erfgenamen zijn, moeten de ouders eerst een Verzoek machtiging verwerpen voor hun minderjarige kinderen indienen bij de kantonrechter met benodigde documenten. Zie https://www.doehetzelfnotaris.nl/kan-een-minderjarige-een-erfenis-verwerpen/ en https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Erfenis/Paginas/procedure-erfenis-aanvaarden-of-verwerpen.aspx#tabs onderdeel Aanvaarden of verwerpen namens minderjarige: stappenplan

Reputatie 7
Badge +7

Dank je wel @André van der Knaap. Ik was het even kwijt, het is me weer duidelijk.

Reputatie 4
Badge +3

@André van der Knaap, ik snap het even niet, ik heb anders iets gemist. Alleen bij minderjarige weeskinderen is de kantonrechter toch van toepassing? Hoe kan het dat de minderjarige kinderen erfgenaam worden als de ouders nog leven? Die erfenis gaat dan toch eerst naar de ouders?

Dat is zo als de erfenis wordt aanvaard. Maar de erfenis wordt verworpen door zus en broer en ook hun kind/kinderen. Die wil(len) natuurlijk evenmin dat de erfenis bij de minderjarige kinderen belandt, dus voor het hele stel wordt de verwerping ineens geregeld. Zo begrijp ik het althans.

Reputatie 4
Badge +3

Mosterd na de maaltijd zie ik nu,

Reputatie 3
Badge +4

Om bewijsstukken te verzamelen, dat de nalatenschap erflater negatief is, heb ik gemeente Westland gevraagd een uittreksel Basis Registratie Personen van de erflater. Daar hierin zijn BSN-nummer staat. Omdat vroeger een grote belastingschuld ( inkomstenbelasting ) is ontstaan door toedoen van erflater en hij een tijd in het buitenland heeft gewoond om de Belastingdienst te ontlopen. Uiteindelijk heeft hij zich weer gevestigd in Nederland en werd weer geconfronteerd met zijn grote belastingschuld bij de Belastingdienst. Met het BSN-nummer van erflater heeft de Belastingdienst beloofd mij, als gevolmachtigde van de wettelijke erfgenamen, te informeren of er belastingschulden van de erflater nu nog zijn. Ter controle wordt mij gevraagd de geboortedatum of overlijdensdatum van erflater te noemen.

Net bericht gekregen van gemeente Westland, dat het uittreksel BRP erflater aan mij verstuurd is.

Indien er belastingschulden zijn bij de Belastingdienst, zal ik verzoeken om mij hiervan een overzicht te sturen.

Ik heb nu voor 1 minderjarige wettelijke erfgenaam ( haar ouders hebben de nalatenschap verworpen bij de Rechtbank Den Haag ), het formulier Verzoek machtiging verwerpen en een volmacht van beide ouders voor het verwerpen nalatenschap namens minderjarige kind, in mijn bezit om in te dienen bij de kantonrechter Rb Den Haag. Als de belastingschulden duidelijk zijn, ga ik alle bewijsstukken schulden nalatenschap om aan te tonen, dat de nalatenschap erflater zeer waarschijnlijk negatief zijn. Inrichting huurwoning is toen gedaan met spullen uit de kringloopwinkel, evenzo hebben we begrepen van ex-vriendin erflater dat er geen geld staat op bankrekening erflater en er geen contact geld was van erflater.

Hoe lang het duurt voordat de kantonrechter beslissing neemt op Verzoek machtiging verwerpen minderjarige is onduidelijk. De kantonrechter zal dan beoordelen of het verwerpen van de erfenis in het belang van de minderjarige is.

Indien de kantonrechter toestemming geeft voor verwerpen nalatenschap erflater door minderjarige, wordt er een rechterlijke machtiging hiervan opgemaakt door de Rechtbank en verstuurd naar degenen die de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige zijn of de gevolmachtigde.

Reputatie 3
Badge +4

Gisteren ontvangen Uittreksel BRP erflater met zijn BSN-nummer. Gebeld met Belastingtelefoon voor nabestaanden ( 0800-2358354 is gratis ). De meneer die mij te woord stond heeft na controle BSN-nummer en geboortedatum overledene, ook heb ik gemeld dat mijn naam staat op de Akte nalatenschap verwerpen van de 7 wettelijke meerderjarige erfgenamen van begin mei van de Rechtbank Den Haag, als gevolmachtigde van de erfgenamen. De Belastingdienst kan maar 5 jaar terug zien of er nog belastingschulden zijn. Er waren er 2 stuks huurtoeslag en zorgtoeslag beide van eind 2021, totaal bijna € 500,- . Hij kon mij geen overzicht belastingschulden sturen, maar heeft mij hiervoor verwezen naar het Belastingkantoor Den Haag, waardoor de erflater viel. Dus heb ik een brief gemaakt met het Verzoek overzicht belastingschulden erflater, welke nodig is als bewijsstuk voor Verzoek machtiging verwerpen voor een minderjarige erfgenaam.

De totale schuld in de nalatenschap voorzover wij nu weten is meer dan € 4.000,-. We hebben begrepen van ex-vriendin erflater, dat er geen bezittingen / vermogen van de erflater zijn die tesamen meer dan € 100,- zijn.

Maar belangrijker voor de kantonrechter, die de beslissing moet nemen of het in het belang is van de minderjarige erfgenaam om de nalatenschap te verwerpen, is de verplichting in de nalatenschap van het leegruimen van de voormalige huurwoning en schoon opleveren huurwoning aan de verhuurder. Omdat een minderjarige dit niet zelf kan, zou deze taak dan door de ouders / wettelijke vertegenwoordigers uitgevoerd moeten worden. Voorzover we begrepen hebben hebben vele erfgenamen de nalatenschap verworpen of zijn bezig ze te verwerpen. Eveneens schijnt de huurwoning niet leeg geruimd te zijn en niet schoon opgeleverd aan verhuurder. Wettelijke erfgenamen worden door een gerechtsdeurwaarder / incasso aangeschreven, dat zij direct de oplopende huurschuld moeten voldoen en de huurwoning leegruimen en schoon opleveren, tenzij zij de nalatenschap verworpen hebben. 

Reputatie 3
Badge +4

Minderjarige erfgenamen kunnen een nalatenschap wettelijk alleen beneficiair aanvaarden of verwerpen! Oftewel schuldeisers in de nalatenschap erflater kunnen dit nooit verhalen op minderjarige erfgenamen. Tijdstip van overlijden bepaalt wie de erfgenamen op dat moment zijn en of ze op dat moment meerderjarig of minderjarig zijn.

Reageer