Nieuwe heffing box 3 - Wat vind jij ervan?


Reputatie 1
Badge +1
De vermogensrendementsheffing van box 3 gaat op de schop. Vandaag lekten de kabinetsplannen uit. De belasting op vermogens tot €125.000 gaat omlaag. Over hogere vermogens betaal je juist meer belasting. Wat vind jij van de plannen?

120 reacties

Ik signaleer een vreemde rekenkronkel. Als de variabele rekenrente (voor vermogens tot 125.000) nu al wordt vastgesteld op 2,9% en in 2017 ingaat, over welke "afgelopen 5 jaar" is dat dan de gemiddelde spaarrente? Is dat met inbegrip van de gemiddelde spaarrentes over 2015 en 2016? Wordt 2016 net zo'n belabberd spaarjaar als 2015 dan is in 2017 de gemiddelde spaarrente over de afgelopen 5 jaar veel minder dan 2,9%. En al helemaal als de banken in de periode tot 2017 zouden overgaan tot het berekenen van een negatieve spaarrente. Het lijkt dus wel aardig, zo'n verlaging van de rekenrente, maar alleen voor mensen die niet zelf kunnen rekenen. [bericht door de beheerder aangepast; er stond bij de jaartallen 19 in plaats van 20.]
Reputatie 1
Badge +1
Bedankt voor de reacties tot nu toe.Het valt me op dat het kabinetsvoorstel hier niet veel reacties losmaakt. Betekent dat, dat het onderwerp niet zo leeft?
Reputatie 7
Badge +5
Ook ik erger mij al jaren aan de huidige (hoge) belastingheffingin al zijn facetten. Op zich begrijp ik dat want deze overheid geeft, met namein en door het Europese verband, inmiddels zo veel geld uit dat elkeredelijkheid inmiddels zoek lijkt. De overheid is wat dat betreft deallergrootste junk in Nederland. Ze hebben een verslavingsprobleem, ze zijnnamelijk verslaafd aan belastinginkomsten (en het bijbehorende uitgeefgedrag) endan krijg je …………… dit.

De huidige box 3 belasting is inmiddels ook geen belastingmeer waar ‘de redelijkheid ver te zoeken is’, die redelijkheid bestaat gewoon nietmeer. Die redelijkheid leek in het verleden nog wel te bestaan want in hetbegin sprak een ieder nog van de zogenaamde ‘pretbox’. Die pret en dat lachenis ons inmiddels wel vergaan doordat men de grondslag door de jaren heen‘vergat’ te verlagen.

Van elk stroompje geld dat in Nederland van plaatsverwisselt probeert de overheid een deel naar zich toe te trekken en daar zijnze inmiddels een Meester in geworden. Stel, jij verdient op een gegeven moment een bruto bedrag van € 20,-.Van dat bedrag mag je over de top van je inkomen dan eerst modaal 42% naar defiscus brengen. Je houdt dan € 11,80 netto over. Vervolgens ga je dat gelduitgeven en mag je daarover nog eens 21% BTW aftikken. Je houdt dan netto 9,75over hetgeen je netto mag uitgeven aan het gewenste product. En dan heb jegeluk want als je bijvoorbeeld een roker bent dan gaat van elk pakkie shag van8 euro 6 euro aan accijns naar de staat. En met die 2 euro draag je indirectook nog eens bij aan de winstbelasting van de ondernemer bij wie je dat pakkieshag koopt.

De provinciale, plaatselijke en persoonlijke belastingenzoals de riool- en de onroerende zaakbelasting maar bijvoorbeeld ookautobelastingen laat ik gemakshalve nog maar even buiten beschouwing behoudens éénopmerking: Vroeger was wegenbelasting een doelbelasting bedoeld om gaten inwegen te dichten, tegenwoordig worden er alleen nog maar gaten in begrotingenmee gedicht. Daarom heet het thans ook geen wegenbelasting meer.

Als roker moet je dus eerst 20 euro bruto verdienen en watkun je daar dan voor terugkopen? Een pakkie shag, een pakkie vloe en misschiennog een weggooiaansteker. Globaal 75% daar van gaat naar de staat.

Ergo, alle redelijkheid voor wat betreft de belastingheffingis al een tijdje helemaal zoek. Natuurlijk weet ik ook de oorzaken daar van welmaar daar wil ik nu even niet heen want anders komen we in een politiekediscussie terecht. Daar zie ik niet tegenop maar we gaan dan weloff-topic.

Bij de overheid zitten denktankachtige ambtenaren die, zoalsik dat zie, elke redelijkheid uit het oog hebben verloren en hún tijd en mijn (belasting)geldverdoen door te proberen om onredelijke zaken toch zo redelijk mogelijk te latenklinken met als enig doel: geldelijk overheidsgewin door het binnen harken vanzo veel mogelijk belastinggeld. Daar falen ze hopeloos in maar dat interesseertze niet. En wat krijg je dan? Dan krijg je voorbeelden zoals (zonder overigens debedoeling te hebben om volledig te zijn): Parkeerbelasting, (st)erfbelasting, zogenaamdemilieubelastingen zoals vliegtax, verpakkingstax en ecotaks, eigenwoningforfait,vermakelijkheidsretributie, hemelwaterbelasting, bubbeltaks, rioolheffing voor garageboxen die helemaalniet op het riool zijn aangesloten, hondenbelasting, leges (wat soms 1000% perGemeente verschilt) enz. Zojuist verneem ik daar nog het laatste nieuws over: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/belasting-op-bronwater-frisdrank-en-sapjes-omhoog

Citaat uit het artikel: ‘Raymond Gianotten van de Vereniging van Frisdranken, Watersen Sappen is woedend: "Het is een ordinaire belastingverhoging, eenlastenverzwaring zonder verdere gedachten erachter’’. Ik ben dat volstrekt nietmet de heer Gianotten eens. Er zit wel degelijk een gedachte achter, sterkernog, er zit een hele denktank achter.

Een van die mislukte fiscale denktankdebacles die bedoeld warenom redelijk te klinken is dus de VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING. Dat ene woord gaatdus uit van de veronderstelling dat er vermogen is, dat daar rendement op wordtgemaakt en dat dat belast kan worden.Die is dus bewust gecreëerd voor die mensen die het in hun hoofd halen om hungeld NIET, onmiddellijk na ontvangst en het afdragen van de verschuldigdeloonbelasting, uit te geven waardoor de staat in dat fiscale jaar minstens 21%BTW misloopt. Mensen die sparen worden vervolgens belast omdat ze zogenaamdrendement zouden maken op dat geld. Dat rendement maken ze niet (en dat wetendie denktankambtenaren ook wel) maar dat interesseert ze niet, als het maarredelijk klinkt. Het gevolg is een uiterst onredelijke belasting waarbij op ditmoment veelal de kleine spaarder zwaar de dupe is.

Waarom is die vermogensrendementsheffing dan zo onredelijk?

- In de eerste plaats natuurlijk omdat spaarders helemaalgeen rendement maken. Een veel gemaakte en door ambtenaren graag in standgehouden denkfout is dat spaarrente rendement is. Rente is echter geenrendement. Rente is een schadevergoeding van de bank voor het ter beschikking stellenvan je geld ter compensatie van de inflatie of geldontwaarding die je anderszou lijden als je dat geld niet ter beschikking zou stellen. De inflatie isthans laag, de rente dus ook. Als iemand anders mijn auto in de prak rijdt,moet ik dan ook belasting betalen over de schadevergoeding die ik van zijnWA-verzekeraar ontvang? Zo nee, waarom nu dan wel?

In hun door niemand meer afgeremde enthousiasme hebben de denktankambtenaren daar nogeen andere (hele leuke vind ik zelf) term bij verzonnen. Ze noemen het ‘fictief rendement’. En dat is eenterm waar ik het toevallig geheel mee eens ben om de simpele reden dat‘fictief’ in dit geval dezelfde betekenis heeft als ‘imaginair’ of, zoals deencyclopedie het verwoordt: ‘denkbeeldig’ of‘bedacht’. Je verzint het ter plekke maar het bestaat eigenlijk helemaalniet.

- In de tweede plaats: je hebt al belasting betaald over hetbruto bedrag toen je het als inkomsten verwierf en je gaat er nog een keerbelasting over betalen als je het uitgeeft.

Waarom dan nog een keer tussentijds?

- Beleggers maken natuurlijk wel rendement als het zealthans meezit. Maar dan moet het ze wel meezitten. Beleggen betekent namelijkook dat het nog wel eens kan tegen zitten, oftewel je kunt geld verliezen. En ook beleggers hebben last van de geldontwaarding. Watheeft de overheid dus tegelijkertijd(!) verzonnen om in die gevallen dieverliezen te compenseren als er eens geen rendement maar verlies is? Sorry, mijn excuses. Dat was een hele dommevraag van mij.

- Beleggers betalen al belasting over hun echte rendement.Dat heet dividendbelasting, ook zo’n belastingsoort die behoorlijk terdiscussie staat. Maar los daarvan, waarom belast de overheid beleggers 2 X? Jekunt het ook zo regelen om het gewoon hier bij te laten en het beleggers NIET langertoestaan om dit als belastingaftrekpost ook weer in mindering te brengen bijhun jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Die dividendbelasting bedraagtthans 15%. Verhoog en verdubbel het vervolgens naar 30% en klaar is Kees.

- Beleggers maken ook kosten. Reken op minimaal 1% van hetbelegd vermogen. Het zal u niet verbazen dat de denktank ‘vergeten’ is om datals aftrekpost mee te nemen. Natuurlijk zal de overheid betogen dat hier bij detariefsbepaling allemaal al wel rekening mee is gehouden, zij het ……‘fictief’.

- De economie en ook de interne markt lijdt hier behoorlijkonder. Als je alles meetelt waaronder ook begrepen de provinciale-, Gemeentelijke-en persoonlijke belastingen (bv. Hondenbelasting) alsmede de sociale premies danis de belastingdruk hier enorm. En alle ‘fictieve’ voordelen die Europa en deeuro ons zouden brengen, althans dat laten de politici ons zo graag geloven, wordenhierdoor compleet weggevaagd. Sterker nog, persoonlijk zie ik Europa meer alsoorzaak van alle fiscale overheidsellende dat als oplossing hiervan.

Conclusie 1: Dit land is fiscaal gezien doodziek maar tegendeze fiscalitus faalt vooralsnog elk medicijn.

Conclusie 2: Een belegger betaalt 4 X belasting over zijnbruto inkomsten: als hij het verdient, als hij het uitgeeft, als hij dividendkrijgt en dan ook nog in box 3.

Conclusie 3: De box 3 belasting slaat he-le-maal nergens open moet zo snel mogelijk definitief, en niet fictief, van de baan.
Mijn "box"is al bijna leeg ,eens kijken hoe Den Haag daarvan pikt....
in 1993 heb ik een zwaar ongeluk gehad waar iemand anders schuldig aan was. hiervoor heb ik een schadevergoeding ontvangen waarvan ik, zo lang ik leef van moet leven. destijds is rekening gehouden met een wettelijke rente van ik dacht 3-3,5 %. ik lever dus al jaren in en met de nieuwe regels ga ik nog meer belasting betalen. wel een beetje frustrerend...
In 1993 heb ik een ongeval gehad waar iemand anders schuldig aan was. Ik heb hiervoor een schadevergoeding ontvangen waarmee ik, zolang ik leef al mijn onkosten en gederfde inkomen mee moet betalen. Er is destijds uitgegaan van een rekenrente van ik dacht 3-3,5 %. Ik lever dus al jaren aanzienlijk in en met de nieuwe wet ga ik nóg meer belasting betalen. Best wel frustrerend...
Asha merkt op dat dit onderwerp niet veel reacties oproept. Nog iemand merkt op dat dit niet zo leeft onder consumentenbondleden. Tja, ik heb geen honderdduizend euro, ik heb geen vijfentwintigduizend euro ik heb geen twaalfduizend euro. Dus waarom zou ik mij druk maken om zo een belasting? Ik heb wel de indruk dat als minder rijke mensen gillen, weinig mensen luisteren. maar als er aan het geld van de rijkere word gewezen, pas op! hoewel van dhr/mevr van Dongen begrijp ik dat het wrang is.
Asha vraagt of dat dit onderwerp niet veel reacties oproept? Nog iemand merkt op dat dit niet zo leeft onder consumentenbondleden. Tja, ik heb geen honderdduizend euro, ik heb geen vijfentwintigduizend euro ik heb geen twaalfduizend euro. Dus waarom zou ik mij druk maken om zo een belasting? Ik heb wel de indruk dat als minder rijke mensen gillen, weinig mensen luisteren. maar als er aan het geld van de rijkere word gewezen, pas op! hoewel van dhr/mevr van Dongen begrijp ik dat het wrang is.


Bedankt voor de reacties tot nu toe.Het valt me op dat het kabinetsvoorstel hier niet veel reacties losmaakt. Betekent dat, dat het onderwerp niet zo leeft?

Geplaatst door Asha_ op Sep 4, 2015.
ik vermoed dat velen het niet snappen...box 3? wie heeft daar mee te maken? In elk geval weet ik er te weinig van. Bedacht alleen: als we ons huis gaan verkopen en daarna iets huren, hoe pakt dat dan uit? Dan zit ons geld (dat we nu niet kunnen gebruiken en dus al een paar jaar op een houtje bijten) niet meer in de stenen, maar op een rekening.

Er is al zoveel van ons pensioentje afgeknabbeld, gaan ze dan ook aan dat kapitaaltje beginnen?

Wat een regering!!! Wat voor bureauplakkers zijn dat die dit bedenken....Bedankt voor de reacties tot nu toe.Het valt me op dat het kabinetsvoorstel hier niet veel reacties losmaakt. Betekent dat, dat het onderwerp niet zo leeft?

Geplaatst door Asha_ op Sep 4, 2015.
Geplaatst door R. Sanstra op Sep 7, 2015.[/quote]
Volgens de nieuwe 'rekenkronkel' van de belastingdienst, zou ik in 2014, middels de rente op het gezamenlijke spaartegoed, zomaar wel € 213,= 'verdiend' hebben, en dus moet ik nu uiterlijk 23-10 ruim € 1200,= belasting betalen...

Dat het 'spaartegoed', waar je over 2014 misschien nèt of net niet aan de 1% rente komt en waar al belasting over betaald is, eigenlijk de FOR van mijn man is, doet niet ter zake....

Aangezien mijn man alleenverdiener is en ik, gezien mijn leeftijd niet zo gemakkelijk meer een baan kan vinden, heb ik dus geen eigen inkomsten, tenminste... niet dat ​​ìk weet, maar de belastingdienst denkt daar klaarblijkelijk anders over en kan kennelijk van elke kikker in dit land tòch nog veren plukken... Knàp hoor! Leuker kunnen we het niet maken....


Ik signaleer een vreemde rekenkronkel. Als de variabele rekenrente (voor vermogens tot 125.000) nu al wordt vastgesteld op 2,9% en in 2017 ingaat, over welke "afgelopen 5 jaar" is dat dan de gemiddelde spaarrente? Is dat met inbegrip van de gemiddelde spaarrentes over 2015 en 2016? Wordt 2016 net zo'n belabberd spaarjaar als 2015 dan is in 2017 de gemiddelde spaarrente over de afgelopen 5 jaar veel minder dan 2,9%. En al helemaal als de banken in de periode tot 2017 zouden overgaan tot het berekenen van een negatieve spaarrente. Het lijkt dus wel aardig, zo'n verlaging van de rekenrente, maar alleen voor mensen die niet zelf kunnen rekenen. [bericht door de beheerder aangepast; er stond bij de jaartallen 19 in plaats van 20.]

Geplaatst door Lisa Boele op Sep 1, 2015.
Aan de beheerder: hartelijk dank voor het aanpassen van de fout vermelde jaartallen. En heel curieus, dat het mij zelf niet opviel, dat ik er 100 jaar naastzat. Kennelijk een uiting van onbewust verlangen naar de belastingtarieven uit die tijd. Bij mijn grootouders waren de belastingen nooit onerwerp van gesprek.
Reputatie 7
Badge +5
Wat doe je nu dan met je geld en waarom ga je niet beleggen? Met beleggen kun je meer rendement maken dan met een spaarrekening en geloof me, ik weet waar ik over praat.

In 1993 heb ik een ongeval gehad waar iemand anders schuldig aan was. Ik heb hiervoor een schadevergoeding ontvangen waarmee ik, zolang ik leef al mijn onkosten en gederfde inkomen mee moet betalen. Er is destijds uitgegaan van een rekenrente van ik dacht 3-3,5 %. Ik lever dus al jaren aanzienlijk in en met de nieuwe wet ga ik nóg meer belasting betalen. Best wel frustrerend...

Geplaatst door R. van Dongen op Sep 7, 2015.
Reputatie 7
Badge +5
[quote]

ik vermoed dat velen het niet snappen...box 3? wie heeft daar mee te maken? In elk geval weet ik er te weinig van. Bedacht alleen: als we ons huis gaan verkopen en daarna iets huren, hoe pakt dat dan uit? Dan zit ons geld (dat we nu niet kunnen gebruiken en dus al een paar jaar op een houtje bijten) niet meer in de stenen, maar op een rekening.

Er is al zoveel van ons pensioentje afgeknabbeld, gaan ze dan ook aan dat kapitaaltje beginnen?

Wat een regering!!! Wat voor bureauplakkers zijn dat die dit bedenken....

Ik vind dit een hele goede vraag. Graag ga ik daar watdieper op in, niet omdat ik alwetend ben maar omdat ik denk dat ik daar wel watzinnigs over kan roepen omdat ik me, voornamelijk uit eigen belang, de laatstepaar jaren redelijk grondig heb verdiept in het gehele particuliere belastinggebeuren.

Je huis zit nu in Box 1. Daardoor telt dit niet mee als box3 vermogen en hoef je er dus geen vermogensrendementsheffing over te betalen.Een ander voordeel is dat je betaalde hypotheekrente in aftrek kunt brengen opje belastbaar inkomen minus je eigenwoningforfait, vroeger ook welhuurwaardeforfait genoemd.

Als je nu je huis gaat verkopen en gaat huren dan valt deopbrengst niet langer meer in box 1 maar in box 3 en ga je er, mits boven devrijstelling, vermogensrendementsheffing over betalen. Bovendien kom je danniet meer in aanmerking voor huurtoeslag en zorgtoeslag. Dat is(!) grote onzinomdat huur- en zorgtoeslag afhankelijk zou moeten zijn van je verzamelinkomenen niet van het feit of je een deel van dat verzamelinkomen wel of niet uit box3 haalt. Maar zo hebben de denktankambtenaren dat nu eenmaal enkele jaren terugverzonnen en daarmee moet je het dus doen. De denktankambtenaren hebben daarzelfs een speciale naam voor verzonnen: ze noemen het Catch 22.

Een andere vraag is of het eigen huis eigenlijk wel in Box 1thuis hoort of gewoon moet verhuizen naar box 3? Ik vind van niet maar als jeaan belastinginkomsten verslaafd bent dan ga je soms heel raar denken. Onder de onderstaande link vind je een bijdragevan een paar universitair geschoolde denktankambtenaren die daar al over aanhet nadenken zijn.

http://media.leidenuniv.nl/legacy/kc-1999-05.pdf

Als je het academische bla-blagehalte effe wegdenkt danstaat daar in feite dat men vindt dat (een lening van) een huis inderdaad inbox 3 thuis hoort.

Ja, leuk verhaal, leuk maar ook komisch vooral als ik ziedat men bijvoorbeeld als argument opgeeft dat als de Nederlandse Staat daar toeovergaat men ook de inkomstenbelastingtarieven kan verlagen. Zo zie je maarweer hoe je op zo’n manier je eigen fantasiewereld kunt creëren. Men gelooft inde eigen fantasie, als of de overheid ook maar in staat is om langdurig deinkomstenbelastingtarieven te verlagen. Tijdelijk misschien nog wel om zo’nverandering er door heen te krijgen. Maar daarna gaan de andere denktankambtenarenweer nadenken: ‘Goh, die arbeiders betalen toch wel heel weiniginkomstenbelasting. Zou dat niet eentikkeltje meer kunnen zijn?’

Probleem van de Nederlandse overheid is in mijn optieknamelijk niet dat men te weinig belasting ontvangt, probleem is dat men het aande verkeerde zaken uitgeeft. Iemand enig idee (om maar een voorbeeld te geven)hoeveel de overheid inmiddels uitgegeven heeft aan mislukte IT-projecten. Zoniet, ga maar eens lezen dan.

http://www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2014/4/Overheid-verspilt-miljarden-euros-aan-mislukte-ICT-projecten-1509910W/

Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningslied weereven ‘hot’ nieuws. Naar verluidt heeft men publiek geld uitgegeven om het liedte laten promoten.

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/10/radio-2-en-dwdd-kregen-geld-voor-promotie-koningslied/

En iedereen kent natuurlijk de regelmatig voorbij komendeverhalen van Zorgbestuurders die Publiek geld gebruiken om zich zelf rijkelijkte belonen.

http://www.joop.nl/economie/detail/artikel/21905_zorgbestuurders_naat_huis_met_ruim_3_miljoen_aan_vertrekpremies/

Eigenlijk is dit iets om je kapot over te schamen. Dit isPubliek Geld!!!!!, geld van ons allemaal. Wij hebben een overheid gekozen onderandere om dit geld op een goede manier te beheren en dan doe je zulkedingen dan wel dat laat je toe??????

Als je als particulier een schuld hebt van 30.000 euro danis dat veel. Is de schuld 50.000 euro dan wordt het een probleem. Maar als het100.000 euro is dan is het nog slechts een getal. Dat is een beetje de houdingvan de Nederlandse overheid ook. Wij moesten zogenaamd met zijn allenbezuinigen toen de kredietcrisis in volle gang was. Financieel gezien hebben wegeleden, ik ook. Het begrotingstekort moest en zou bovendien onder de 3 %blijven. Dan zou je verwachten dat de overheid het goede voorbeeld geeft en inhet verleden ook heeft gegeven. Toen moest Griekenland geholpen worden. Hetbenodigde geld zou echter niet ten koste gaan van de begroting, verzekerdeDijsselbloem ons. Iemand enige idee hoe die hulp dan wel is bekostigd? Weetiemand trouwens uit zijn hoofd hoe groot de Staatsschuld inmiddels is? En kandie iemand dat ook nog uitspreken zonder te stotteren?

Er komen op dit moment een stel vluchtelingen deze kant op.Ik heb daar een politieke mening over maar die ga ik hier niet uitspreken. Maarof je het er nu wel of niet mee eens bent, iemand zal die rekening moetenbetalen en je hoeft in dit geval echt niet universitair geschoold te zijn om tekunnen bedenken dat de volgende bezuinigingsronde er weer aan zit te komen ófdat de Staatsschuld om ‘onverklaarbare redenen’ plotseling sterk gestegen is.

Een oplossing voor uw probleem? Ik ben geen financieeladviseur. Het navolgende moet u dan ook niet zien als een advies maar als eengedachte waar u zelf verder over moet nadenken. Maar om iets ruimer in jefinanciële jasje te zitten zou je kunnen denken aan een persoonlijke lening ofaan een doorlopend krediet. Maar doe dat dan wel in goed overleg met eendeskundige die dan inzicht heeft in uw eigen persoonlijke financiële situatie. En wellicht komt die financieel adviseur dantoch tot de conclusie dat verkopen en huren beter is. Persoonlijke ervaringen(met mijn vader) hebben mij ook geleerd dat het verstandig is om, tegen de tijddat je in een verzorgingshuis verdwijnt, zo min mogelijk geld te hebben om dezogenaamde ‘eigen bijdrage’ zo veel mogelijk te vermijden.

En uiteraard ga ik geen belastingfraude promoten. Ik maak uer slechts attent op dat er ook nog een fenomeen bestaat genaamd‘schoenendoos’.

En hier laat ik het bij.
Reputatie 1
Badge +1
Hetkabinet krijgt er behoorlijk van langs in sommige reacties. Smurfit geeft aandat niet iedereen met de verandering van de vermogensbelasting te maken krijgt.Alleen mensen met vermogen boven de vrijstelling. Maar uit de reacties blijktook dat je niet altijd door veel te verdienen een groot vermogen kunt krijgen.Van Dongen betaalt belasting over een ontvangen schadevergoeding. En Sanstragaat inderdaad belasting betalen als hij zijn huis verkoopt, het geld op een spaarrekening zet en daarna iets gaathuren, zoals Den Oudsten ook aangeeft.

Zijn er ook mensen die positief zijn over dit nieuws?
Reputatie 7
Badge +5
Ik besef dat ik in mijn vorige reacties misschien nietgeheel positief ben over gekomen. Dat kan ik ook niet omdat, als je het speleenmaal doorziet, ik(!) daar niet vrolijk van kan worden, mede gelet op het feit hoe de politiekin het verleden met zijn verantwoordelijkheid richting zijn belastingbetalendeburgers, en dan met name de ouderen, is omgegaan. Misschien nam ook nietiedereen mij serieus met mijn ambtelijke denktankvoorbeelden. Dat mag maar danwijs ik er graag op dat de volgende denktank al weer in de startblokken staat. Zie:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24486355/__Denktank_praat_over_vluchtelingen__.html

Naar verluidt gaan daar in plaats van ambtenaren deze keer eenpaar zogenaamd prominente Nederlanders in plaats nemen bestaande uit eengrappenmaker, een zangeres, de Nacht(leven)burgemeester van Amsterdam, een PvdATweede Kamerlid en moslim en enkele topmannen uit het bedrijfsleven. De eerstenneem ik niet serieus, die topmannen wel.

Ik ga hier geen politieke standpunten innemen die bovendien off-topiczouden zijn. Ik besef en erken dat het vluchtelingenprobleem een groot probleemis hoewel ik waarschijnlijk anders tegen een oplossing van het probleem aankijk. Maar ook ik wil absoluut niet dat er mensen verdrinken in de MiddellandseZee of stikken in vrachtwagens, laat ik daar heel duidelijk over zijn.

Ik wijs slechts nog even op die advertentie waarin dieBN’ers dapper roepen dat "Opons mag een beroep gedaan worden".http://nos.nl/artikel/2055656-bn-ers-mengen-zich-in-vluchtelingendebat-voelt-u-zich-geroepen.htmlDat is mooi want dan komen die miljarden die hetongetwijfeld gaan kosten niet op het bordje van de belastingbetaler. Sterkernog, ik vind dat de overheid van het vluchtelingenprobleem maar een soortANBI*-status moet maken gelijk de Nierstichting, Kon. Wilheminafonds of detrombosestichting. Degenen die zich geroepen voelen om mee te helpen om hetvluchtelingenprobleem op te lossen op de manier waarop eenhulpverleningsinstantie dat aangeeft kan zijn geld daar kwijt. Voordeel is datde belastingbetalers die zich daartoe niet geroepen voelen daar ook niet onderlijden terwijl degenen die zich wel geroepen voelen hun bijdrage fiscaal kunnenaftreken zodat de overheid daar toch een klein stukje aan meebetaalt maar teweinig om daar weer rigoureuze belastingmaatregelen tegen te verzinnen.

Maar stiekem weet ik wel dat we ons zelf dan voor de gek houdenwant welke denktankoplossing van welke denktank er te zijner tijd ook uit debus komt, wij als belastingbetaler gaan dit gelag toch echt links om of rechtsom betalen. De vraag is voor mij dan ook niet meer of wij het alsbelastingbetaler weer gaan ophoesten maar welke burgers daar nu weer de dupevan gaan worden. Ik gok op wederom de ouderen. Mijn tweede gok is dat wel deverhogingen van de vermogensrendementsheffing door gaan maar niet deverlagingen.

Dus mocht u denken dat we nu gelukkig net uit het dal van definanciële crisis aan het klauteren zijn ……………. Think again!!!

*ANBI=Algemeen Nut Beogende Instelling
Badge
Ik ben er al een tijdje achter dat voor veel mensen het leven op aarde vergelijkbaar is met het lot van werkbijen. Je werkt je drie slagen in de rondte en betaalt netjes alle lasten maar vooral de lusten van het geldverspillende clubje in Den Haag. Ben je eindelijk uitgewerkt ( zoals ik ) en heb je een leuk kapitaaltje vergaard dan willen het liefst alles van je afpakken. Had je maar net als zovelen je centjes op moeten maken aan allerlei onzin.

Je wordt nu verplicht om wat risico's te gaan nemen met het geld omdat je er anders nog steeds op blijft toeleggen. Volgens mij zitten er voldoende mensen thuis op de bank die de belastingdienst een handje zouden kunnen helpen om iedereen met een vermogen , jaarlijks eerlijk te belasten naar rato van het rendement.

We hebben het nog steeds goed in Nederland; vooral de mensen die nu getroffen worden met onredelijke nieuwe belastingregels.

Er zijn mogelijkheden om het eigen vermogen te reduceren en de centjes legaal elders te parkeren.
Reputatie 7
Badge +5
Ik ben er al een tijdje achter dat voor veel mensen het leven op aarde vergelijkbaar is met het lot van werkbijen. Je werkt je drie slagen in de rondte en betaalt netjes alle lasten maar vooral de lusten van het geldverspillende clubje in Den Haag. Ben je eindelijk uitgewerkt ( zoals ik ) en heb je een leuk kapitaaltje vergaard dan willen het liefst alles van je afpakken. Had je maar net als zovelen je centjes op moeten maken aan allerlei onzin.

Je wordt nu verplicht om wat risico's te gaan nemen met het geld omdat je er anders nog steeds op blijft toeleggen. Volgens mij zitten er voldoende mensen thuis op de bank die de belastingdienst een handje zouden kunnen helpen om iedereen met een vermogen , jaarlijks eerlijk te belasten naar rato van het rendement.

We hebben het nog steeds goed in Nederland; vooral de mensen die nu getroffen worden met onredelijke nieuwe belastingregels.

Er zijn mogelijkheden om het eigen vermogen te reduceren en de centjes legaal elders te parkeren.

Geplaatst door sjef01 op Sep 13, 2015.
Jij heb het redelijk goed door Sjef. En toch zijn er welmethoden om de belastingdruk voor een deel te omzeilen zoals je zegt.

De volgende site geeft wat goede tips om zulks te doen.

http://www.z24.nl/columnisten/7-manieren-om-hogere-vermogensbelasting-te-vermijden-465942

Het grote nadeel van de overheid is namelijk dat ze testatisch zijn. De denktankambtenaren kunnen wel nadenken alleen doen ze er somswat lang over. Bovendien duurt het dan weer een tijdje voor dat er eventueelwat met de uitkomst van die denktankactiviteiten gebeurt. De overheid kan minderflexibel omspringen met veranderingen terwijl wij dat als particulieren welkunnen. Daar kun je gebruik van maken.

Ik wil graag sommige tips op de link een beetje aanvullenmet mijn eigen gedachten daarover:

Tip 1:

Ik beleg al jaren en ik kanbeamen wat daar wordt gesteld. Ik doe dat niet zelf maar heb dat in handengelegd van een vermogensbeheerder die, gezien zijn historie, in staat isgebleken om mijn geld in ongeveer 6 jaar te verdubbelen (rendement oprendement). Dat kost me plusminus 1% van mijn belegd vermogen aan kosten perjaar. De andere kant van het verhaal is dat ik ook plusminus 1% aandividendbelasting moet betalen en 1.2% aan vermogensrendementsheffing. Diebetaalde dividendbelasting is echter ook weer als belastingaftrekpostaftrekbaar in mijn jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Er is overigens eenverschil tussen een belastingaftrekpost (vermindering van de te betalenbelasting) en een gewone aftrekpost zoals betaalde hypotheekrente. De eerstetrek je af van je dan al vastgestelde te betalen belasting, het tweede trek jeaf van je belastbaar inkomen in box 1. Omdat ik niet weet of demoderator dat ook op prijs stelt vermeld ik de naam van mijn vermogensbeheerderhier niet. Wie het wel wil weten moet mij even een privéberichtje sturen. Dat de overheid ‘vergeten’ is om mijn kostenaftrekbaar te maken op die 4% neem ik hen kwalijk maar voeg ik vooralsnog maartoe aan mijn lijstje van overige kwalijkheden die ik hen ook al langer verwijt.‘If you can’t beat them, join them’ oftewel ik speel het spel mee maar leg danbepaalde fiscale zaken wel in mijn voordeel uit.

Tip 3:

Eigenlijk is dat een open deur.Iemand die een persoonlijke lening of doorlopend krediet heeft a, pak hem beet,7% rente en(!) tegelijkertijd ook een vermogen ad

(bijvoorbeeld) € 40.000,- tegen1.1% rente, is niet goed bij zijn hoofd als hij die situatie in stand houdt. Losdie leningen zo snel mogelijk af. Het bespaart je niet alleen die 7% te betalenrente maar ook die (nu nog) 1.2 vermogensrendementsheffing over dat afgeloste gelden natuurlijk boven de vrijstelling in box 3.

Tip 6:

Ik ga niet zeggen dat deschrijver ongelijk heeft. Hij heeft het over de zogenaamde Dijsselbloemregelingoftewel de 80-20 regeling. Ik had dat zelf ook, een ontslagvergoeding. Ik hebechter een andere beslissing genomen. Ik heb die in 2014 in zijn geheel tochlaten uitkeren (dat moest ook in zijn geheel volgens de Dijsselbloemregels.) Het gevolg was dat ik over 20% geen loonbelastinghoefde te betalen en over 80% wel en zelfs het hoogste tarief ad 52%.Onverstandig? Volgens mij zelf niet want dat ik 52% loonbelasting als voorschotbetaalde heb ik inmiddels in 2015 (over mijn aangifte over het fiscale jaar2014) zelf weer recht getrokken met als gevolg dat ik geen € 3.000,- hoefde bijte betalen maar bijna € 2.000,- terug kreeg van de fiscus. Bovendien heb ik hetnetto-gedeelte na uitbetaling onmiddellijk belegd via mijn vermogensbeheerderen na nog geen half jaar stond ik al op een rendement van 20%. Het gevolg is bovendiendat ik in 2014 een eenmalig zéér hoog inkomen had maar in 2015 en 2016 niet. Defiscus weet het zelf nog niet maar na het verstrijken van het fiscale jaar 2016ga ik ‘middelen’ en verwacht ik nog een aardig bedrag terug. Dus Dijsselbloem,bedankt, leuk geprobeerd, maar aan mij zul je niet veel verdienen.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/bijzondere_situaties/middeling_sterk_wisselende_inkomens/hoe_werkt_middeling

Zo zie je maar weer dat diedenktankdenkers het toch niet altijd bij het rechte eind hebben. WatDijsselbloem namelijk heeft gedaan is bepaalde toekomstige belastinginkomstennaar voren halen door ons te verleiden hier toe over te gaan. Consequentiedaarvan is echter dat toekomstige parlementen en Ministers van Financiën devoordelen daarvan niet meer zullen hebben in de komende jaren 20. Ik meenzodoende dat er eerder sprake is geweest van paniekvoetbal dan van verstandigbeleid. Wat dat betreft had de VVD zijn adagium ‘niet doorschuiven maaraanpakken’

http://www.parlement.com/9291000/d/vvd2012.pdf

beter kunnen veranderen in: ‘wiedan leeft, wie dan zorgt’

Inderdaad ga ik er nu, overigenspas in 2016, vermogensrendementsheffing over betalen maar als ik dat niet wildan zijn daar wellicht ad hoc ook weer andere maatregelen tegen tetreffen. Daar ga ik nu niet op in maarwie belangstelling heeft…….

http://www.belastingtips.nl/prive/vermogen_en_sparen/box_3_vermogen_in_een_b.v/

Tenslotte mijn eigen belastingtipaan u: Als je nu al weet dat je in de naaste toekomst een groot bedrag moetuitgeven, bijvoorbeeld nieuwe auto, koelkast of wasmachine, gebitsrenovatie,bankstel of wat dan ook, geef dat geld dan uit vóór 31 december van enigbelastingjaar. Het meetpunt van je vermogen is namelijk vast gesteld op 1januari van enig jaar. Voorbeeld: in september 2015 heb je een vermogen van200.000 euro maar je bent binnenkort toe aan een nieuwe auto van plusminus €40.000,-. Als je die auto van € 40.000,- in januari 2016 koopt en betaalt danis dat niet verstandig want in 2017 ga je er toch echt vermogensrendementsheffingover betalen die berekend wordt over je vermogen per 1 januari 2016 hoewel jedat geld dan al lang niet meer hebt omdat je het ná 1 januari 2016 hebtuitgegeven aan die nieuwe auto. Beter ishet om het spel van de overheid mee te spelen en omstreeks december 2015 naardie dealer toe te stappen, de deal te maken en vervolgens af te spreken dat jedealer hem begin januari 2016 op kenteken zet en dan aflevert maar je het geldeen week of twee tevoren aan hem zult overmaken. Dat overmaken doe je danomstreeks de Kerstdagen. In 2017 levert je dat dan gegarandeerd een belastingbesparingop van € 480,- (1.2% van € 40.000,-).

€ 480,- verdienen in twee wekenzonder er iets bijzonders voor te hoeven doen is niet slecht. En vertaal dat numaar naar je eigen situatie, vermogen en de zaak die je moet kopen. En ik weetwaar ik over praat want ik heb dit exact(!) zo gedaan met mijn nieuweauto.
Nou, ik ben wel tevreden met het nieuwe beleid ten aanzien van de vermogensbelasting.

Uiteraard kan er over de percentages omtrent het verwachtte rendement (terecht) gediscussieerd worden, maar dat de vermogensbelasting nu progressief wordt (hoger percentage voor hogere vermogens) is helemaal in lijn met de bekende Franse econoom Piketty (http://www.nu.nl/economie/3921174/piketty-pleit-pr...). Fijn dat er naar hem geluisterd is!

PS: ik behoor helaas niet tot de gedupeerden van deze nieuwe regeling... Waarschijnlijk had ik dan ook een andere mening gehad. Maar gelukkig hebben we daar een regering voor om het beste voor het land als geheel te bepalen (alhoewel ze daar bijna nooit goed in lijkt te slagen, maar dat heet dan weer politiek...)
De belangrijkste dingen zijn inmiddels wel gezegd. Ik kan daar alleen maar mijn eigen mening aan toevoegen.

Ik ben niet tegen het betalen van belasting. Waar moeten anders alle algemene en sociale voorzieningen van betaald worden? Maar het moet wel eerlijk zijn. Bij de vermogensrendementsheffing is die eerlijkheid inmiddels ver zoek. Rente is inkomsten, prima om daar belasting over te betalen, maar dan wel over de werkelijke rente. Elke bank kan moeiteloos opgeven hoeveel rente of dividend je daadwerkelijk ontvangen hebt. Over dat bedrag kan dan (inkomsten)belasting geheven worden. Voorzover ik mij kan herinneren is dat tot ca. 2000 ook altijd zo geweest. Geen idee waarom dat nu ineens "moeilijk" is geworden.

De huidige en nieuw voorgestelde box 3 heffing leidt weer tot allerlei creatieve, ontwijkende constructies, en is daarmee vaak voorbehouden aan "de slimmeren en rijkeren" onder ons. Daar ben ik geen voorstander van. Belasting moet simpel, eerlijk, rechtvaardig en voor iedereen (naar draagkracht) hetzelfde zijn.

Als alternatief voor sparen wordt vaak beleggen genoemd. Ook daar kan ik kort over zijn. Beleggen kan voordelig zijn, maar houdt ook risico's in. Daarmee vaak ook weer voorbehouden aan de beter gesitueerden. Eigenlijk is het een soort gelegaliseerd gokspel, dat in het algemeen ten koste gaat van degenen die minder geluk of "pech" in het spel hebben. Mag wat mij betreft per omgaande verboden worden.
Reputatie 7
Badge +5
Nou, ik ben wel tevreden met het nieuwe beleid ten aanzien van de vermogensbelasting.

Uiteraard kan er over de percentages omtrent het verwachtte rendement (terecht) gediscussieerd worden, maar dat de vermogensbelasting nu progressief wordt (hoger percentage voor hogere vermogens) is helemaal in lijn met de bekende Franse econoom Piketty (http://www.nu.nl/economie/3921174/piketty-pleit-pr...). Fijn dat er naar hem geluisterd is!

PS: ik behoor helaas niet tot de gedupeerden van deze nieuwe regeling... Waarschijnlijk had ik dan ook een andere mening gehad. Maar gelukkig hebben we daar een regering voor om het beste voor het land als geheel te bepalen (alhoewel ze daar bijna nooit goed in lijkt te slagen, maar dat heet dan weer politiek...)

Geplaatst door M Linde op Sep 16, 2015.
Natuurlijk ben jij tevredenover het nieuwe beleid van de vermogensrendementsheffing maar, zoals je terechtzegt, komt dat waarschijnlijk omdat jij geen slachtoffer bent. Ik ben dat welwant ik ga er een paar honderd euro op achteruit. Terecht gebruik je het woord ‘helaas’.Ik ben ‘helaas’ wel het slachtoffer maar dat zegt natuurlijk tevens iets overde hoogte van mijn vermogen. Dus ik hoef niet geheel ONtevreden te zijn.Overigens betwijfel ik of menmet die nieuwe belastingmaatregel zijn inspiratie bij Piketty heeft gehaald.Citaat uit jouw artikel: "Wewillen niet meer belasting heffen, maar progressiever belasting heffen. Lagervoor minder vermogende mensen en hoger voor mensen met bijvoorbeeld 1 of 2miljoen euro."Daar staat dus dat Pikettyminder belasting zou willen voor mensen beneden de 1 of 2 miljoen en pasdaarboven meer. Deze overheid is daar juist dwars tegen in gegaan om belastevermogens al boven 100.000 euro zwaarder te gaan belasten dan eerst.Zo ik het zie heeft men degestrekte middelvinger dus keihard tegen Piketty opgeheven en zijn gewoon huneigen gang gegaan. Dat op zich verbaast me niets want ‘giving someone The Bird’is ‘business as usual’ bij deze overheid.file:///C:/Users/FRANSD~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
Reputatie 7
Badge +5
De belangrijkste dingen zijn inmiddels wel gezegd. Ik kan daar alleen maar mijn eigen mening aan toevoegen.

Ik ben niet tegen het betalen van belasting. Waar moeten anders alle algemene en sociale voorzieningen van betaald worden? Maar het moet wel eerlijk zijn. Bij de vermogensrendementsheffing is die eerlijkheid inmiddels ver zoek. Rente is inkomsten, prima om daar belasting over te betalen, maar dan wel over de werkelijke rente. Elke bank kan moeiteloos opgeven hoeveel rente of dividend je daadwerkelijk ontvangen hebt. Over dat bedrag kan dan (inkomsten)belasting geheven worden. Voorzover ik mij kan herinneren is dat tot ca. 2000 ook altijd zo geweest. Geen idee waarom dat nu ineens "moeilijk" is geworden.

De huidige en nieuw voorgestelde box 3 heffing leidt weer tot allerlei creatieve, ontwijkende constructies, en is daarmee vaak voorbehouden aan "de slimmeren en rijkeren" onder ons. Daar ben ik geen voorstander van. Belasting moet simpel, eerlijk, rechtvaardig en voor iedereen (naar draagkracht) hetzelfde zijn.

Als alternatief voor sparen wordt vaak beleggen genoemd. Ook daar kan ik kort over zijn. Beleggen kan voordelig zijn, maar houdt ook risico's in. Daarmee vaak ook weer voorbehouden aan de beter gesitueerden. Eigenlijk is het een soort gelegaliseerd gokspel, dat in het algemeen ten koste gaat van degenen die minder geluk of "pech" in het spel hebben. Mag wat mij betreft per omgaande verboden worden.

Geplaatst door Joseph# op Sep 16, 2015.
Even een reactie op jouw reactie. Ik ben het in veel dingenmet je eens, onder andere dat er belasting betaald moet worden. Zo ik het ziezou het zo moeten zijn dat de overheid met een redelijk(!) belastingsysteem inenig jaar reëel zou kunnen begroten hoeveel belasting ze in dat jaar zoudenkunnen ontvangen en daar hun uitgavenpatroon dan op moeten aanpassen. Dezeoverheid werkt echter andersom. Zij berekenen eerst wat ze in enig jaar willenuitgeven en gaan dan nadenken hoe ze dat geld bij elkaar kunnen harken en dankrijg je dit ……..

En ik ben er nog niet van overtuigd dat ze met het huidigeverstikkende belastingsysteem meer belasting binnen halen dan met een redelijksysteem. Men verstikt de economie. Als mensen en bedrijven meer ruimte zoudenkrijgen zouden ze ook meer uitgeven met als gevolg meer belastinginkomsten binneneen dan redelijk functionerend belastingsysteem.

En ik geef je wederom gelijk als je zegt dat bankenmoeiteloos kunnen opgeven hoeveel rente of dividend ze in enig jaar hebbenuitgekeerd. Dus in feite is het heel simpel. De reden dat ze het onnodigingewikkeld gemaakt hebben is dat de overheid geen genoegen neemt met eenbelastingpercentage over die rente of dividend. Men is simpelweg te inhalig.

Ik verschil overigens met jou van mening dat rente gelijk isaan rendement zoals ik ook in een eerdere reactie van mij heb uitgelegd. Maardan nog geef ik je gelijk, dat als je daar aan voorbij gaat, je het net zo zoukunnen doen als voor het jaar 2000.

Wat gebeurt er nu namelijk, en daarom vind ik jouw vergelijkingvan vóór 2000 ook zo leuk. Stel dat je in 1999 1000 euro spaarde tegen 5%. Derente bedroeg dan jaarlijks € 50,-. Als de overheid het in 1999 in zijn hoofd zouhalen om daar een factor vier op los te laten en vervolgens inkomstenbelastingzou heffen over € 200,- in plaats van over € 50,-, dan zou het land te kleinzijn. Maar dat is exact wat de overheid nu wel doet. De reële rente bij eenbank bedraagt nu plusminus 1% (als je geluk hebt). De overheid heft echtervermogensrendementsheffing over een fictief rendement van 4% en dat kannatuurlijk helemaal niet. Dat in de naaste toekomst (als de plannen doorgaan!!!)het belastbare percentage nu iets omlaag gaat zodat veel vermogende Nederlanderser ‘iets’ op vooruit gaan maakt het systeem nog steeds niet redelijk, hooguitminder onredelijk. Dus weg met het gehele systeem, de meeste vermogendeNederlanders hebben over hun netto vermogen al een keer belasting betaald engaan dat wederom zodra ze het gaan uitgeven. Je kunt ook besluiten om bepaaldegeldstromen niet te belasten. De Koning wordt ook niet belast met de uitkeringdie hij krijgt. Dat laatste is overigens wel een aangekaart in de Tweede Kamerwaarbij het antwoord was dat ze dan de uitkering eerst met 30 of 40% zoudenmoeten verhogen om het daarna te kunnen belasten. Zelden zoveel flauwekul bijelkaar gerijgd gehoord.

Tot slot. Totaal oneens ben ik het met je dat beleggenverboden zou moeten worden. Beleggen maakt deel uit van de economie. Als je datgaat verbieden verbied je in feite een deel van de economie en dat kan niet.

PS 1. Ineen vorige reactie had ik het over een pakkie shag wat voor 75% bestaat uitaccijzen. Ik heb van de week een CDA-politicus zelf horen zeggen dat een literbenzine eigenlijk maar 50 eurocent kost. De rest is accijns.

PS 2 Als je in Nederland een dure auto koopt dan betaal jeaan BTW en BPM de prijs van een middenklasser daar boven op. Bij een auto van €100.000,- betaal je ongeveer € 30.000,- aan BTW en BPM.

PS 3. Opnieuw, ik onthoud me hier van het innemen vanpolitieke standpunten. Maar de afgelopen dagen heb ik de PolitiekeBeschouwingen een beetje gevolgd die heel vaak gingen over de vluchtelingen diehier naar toe komen en het prijskaartje dat daar aan hangt. Hoe je daar gezienje Politieke voorkeur ook tegen aan kijkt, dit gaat goudgeld kosten datenerzijds door ons opgehoest zal moeten worden en anderzijds wederom ten kostezal gaan van zwakkere partijen in onze samenleving want dat leert de ervaringook.
Reputatie 7
Badge +5
Graag wil ik nog een nadere verklaring geven omtrent deomstandigheden op grond waarvan ik vind dat de overheid heel onredelijk bezigis met zijn box 3..

In mijn reactie van 4 september 2015 schreef ik al hetvolgende:

‘Waaromis die vermogensrendementsheffing dan zo onredelijk?-In de eerste plaats natuurlijk omdat spaarders helemaal geen rendement maken.Een veel gemaakte en door ambtenaren graag in stand gehouden denkfout is datspaarrente rendement is. Rente is echter geen rendement. Rente is een schadevergoedingvan de bank voor het ter beschikking stellen van je geld ter compensatie van deinflatie of geldontwaarding die je anders zou lijden als je dat geld niet terbeschikking zou stellen. De inflatie is thans laag, de rente dus ook. Alsiemand anders mijn auto in de prak rijdt, moet ik dan ook belasting betalenover de schadevergoeding die ik van zijn WA-verzekeraar ontvang? Zo nee, waaromnu dan wel?’ Einde citaatOnder de volgende link (even doorscrollen naar onderen)

http://www.geldreview.nl/spaarstatistieken/ontwikkeling-spaarrente.htm

kun je de echte rendementen vinden over spaargeld.Toegegeven, in tegenstelling tot wat ik eerder zei zijn er jaren geweest dat jeenig rendement maakte op spaargeld. Wat dat betreft was 1993 natuurlijk eentopjaar met 5.1% rendement. De rest van de jaren was dit stukken minder terwijler ook jaren waren met negatieve rendementen waarover natuurlijk nooit (zoveel!) belasting had mogen worden geheven. Wat ik recht overeind hou is datrente een schadevergoeding is van de banken. Over schadevergoedingen (andersdan bruto inkomstenvervangende schadevergoedingen) mag natuurlijk nooitbelasting worden geheven.

Ook Willem Vermeend meent dit. In een artikel in deVolkskrant

http://www.volkskrant.nl/opinie/willem-vermeend-ten-onrechte-verweten~a3788150/

zegt hij daarover:

‘Het verwijt hierover dient daarom niet te worden gerichtaan het kabinet Paars-II en Vermeend, maar aan de regeringen die sinds 2008verzuimd hebben de tarieven voor spaarrente over kleine vermogens te verlagen.’

Enerzijds is dit terecht, anderzijds moet ook WillemVermeend niet zeuren. Ook vóór 2008 werd er al nauwelijks rendement gemaakt maar wel belasting geheven over een veel te hoog (fictief) rendement.

Moet nu gesteld worden dat de denktankambtenaren even nietnadachten? Mijns inziens niet. De denkambtenaren denken wel degelijk goed na.Dit is bewust, expres en opzettelijk zo gedaan. Als ik die echte rendementenvolgens Google zo kan vinden dan kunnen die denktankambtenaren dat ook zelfs nuze zelf nog niet in staat blijken te zijn om de omslag te maken van Windows XPnaar een moderner systeem en ondanks de talrijke mislukte en belastinggeldvretende ICT-projecten.

In een ander artikel in de Volkskrant http://www.volkskrant.nl/opinie/armen-maak-je-niet-rijker-door-rijken-arm-te-maken~a3783623/

wordt terecht opgemerkt dat je armen niet rijker maakt doorrijken armer te maken maar dat de oplossingen uit andere hoeken moet komen doorverminderde belastingen, ander onderwijs en verminderde overheidsuitgaven. Daarheb ik ook wel de nodige ideeën over maar het voert in het licht van ditonderwerp te ver om dit hier en nu te gaan uitdiepen.

Wel een leuk citaat uit dit artikel: ‘Nederland behoort totde landen met de zwaarste belasting- en premiedruk op arbeid en heeft het meestnivellerende belastingstelsel. Ook bij erfenissen staan we in de top drie vande hoogste lastendruk. Die hoge druk remt de groei en vernietigt banen. Sommigepolitieke partijen menen dat met hogere belastingen op topinkomens en hogevermogens een drukverlichting kan worden gefinancierd. Dat is een illusie. Onsland heeft maar weinig Dagobert Ducks met geldpakhuizen.’ Einde citaat.

En dat was ook exact de reden dat de bijdrage van deUniversitair geschoolde denktankambtenaren (zie mijn reactie van 10 september2015) zo op mijn lachspieren werkte. Alsof overheveling van box 1 naar box 3van een huis van 3 ton met een hypotheekschuld van € 250.000 er oorzaak van zoukunnen zijn dat de overheid de belastingtarieven in box 1 blijvend zou kunnenverlagen. Werkelijk lachwekkend!!

Ook in mijn bijdrage van 4 september 2015 refereerde ik alaan die zware belasting- en premiedruk. Overigens …… voorbeeld van dienivellering: Nederland kent een zogenaamd progressief inkomstenbelastingsysteemin box 1. Degene die het meeste verdient betaalt procentueel ook de hoogstebelastingen, tot 52% aan toe. En toch vond de overheid het nodig om daarbovenop, ook de Algemene Heffingskorting (een korting op de te betalenbelasting) te nivelleren. Als je veel verdient is die laag en als je weinigverdient is die hoog. Dat heet ‘overkill’ beste denktankambtenaren. In het jaar2014 dat ik mijn ontslagvergoeding liet uitkeren heb ik daar inderdaad last vangehad. Maar, komt goed. In de komende jaren zet ik ook dat wel weer naar mijnhand.

Tot slot: deze box 3 onzin is één van de redenen dat ik mijnvertouwen in deze overheid al lang geleden heb verloren overigens tezamen mettal van andere zaken maar dit is er één van.
Reputatie 7
Badge +5
In mijn post van 23 september 2015 schreef ik dat ik al langgeleden het geloof in deze overheid heb verloren. Voorbeelden zijn onder anderedit gehele box 3 gedoe maar bijvoorbeeld ook de onnodige verhoging van de AOW-en Pensioenleeftijd waarbij men de kredietcrisis heeft misbruikt om dat er doorheen te drukken, het steeds verder afbreken van die AOW, afschaffen van SocialeWerkplaatsen, het gehele ziektekostendrama, inkorten van uitkeringen ofuitkeringsduur (bijvoorbeeld de WW), het steeds maar weer pakken van deouderen, nu weer met 5%,

http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/gepensioneerden-verliezen-weer-5-procent-koopkracht

de verzorging- en verpleeghuizen leeg halen en mensen tegenhun wil en lichamelijke toestand langer thuis laten wonen, de enorm hogebijdragen voor zulke hulpbehoevende mensen tot aan het beslag leggen op hun AOWaan toe (zelf meegemaakt met mijn vader), sloten belastinggeld wegbrengen naarBrussel of Griekenland, het geldelijk gewin van de gasboringen dat de voorkeur genietboven het lichamelijke en materiële welzijn van de mensen daar in Groningen, derecente Rembrandtklucht (overigens gefinancierd door belastinggeld), hetinzetten van uitkeringstrekkers voor slavenarbeid op straffe van verliesuitkering (jawel, dat gebeurt ook in Nederland), een ruime wachtgeldregelingvoor zich zelf maar ieder ander kan op zijn best naar de steeds korter durendeWW en nog veel meer.

Het laatste nieuws over box 3 is dat men de onredelijkheiddaarvan zelf nu ook een beetje begint in te zien:

http://www.nu.nl/geldzaken/4135923/vvd-pleit-belasten-vermogen-reeel-rendement.html

Citaat 1: ‘"Daarmee is het systeem iets rechtvaardigergeworden, maar we zijn er nog niet", zegt Harbers.’

Ja, tell meabout it.Citaat 2: ‘D66 wil eveneens vaart zetten achter eenaanpassing van het stelsel. "Waarom lukt het andere landen wel om degerealiseerde vermogens te belasten en Nederland niet?", vraagt WouterKoolmees zich af.’ ………… aldus een citaat uit het artikel.

Een niet zo heel slimme vraag van Wouter Koolmees. Hetantwoord is in mijn optiek namelijk redelijk simpel. Zodra de belastingdienstalleen nog maar de echte rendementen gaat belasten worden de opbrengstentoch wel heel erg schraal en dan kun je beter zeggen dat je hiertoe niet instaat bent. Komt ook vrij stom over natuurlijk maar het scheelt wel aanzienlijk in belastinginkomsten.

Nog een citaat: ‘Op Prinsjesdag zei Wiebes dat het op ditmoment voor de Belastingdienst niet mogelijk is om vermogen op reëelrendement te belasten.’

Ja, leuk verhaal, klopt geen hout van natuurlijk maar als jedan toch zegt dat je dat niet kunt, dan kun je beter aan de onderkant van datfictieve rendement gaan zitten dan daar ver boven zoals nu. Ik word behoorlijkkriegelig van dit soort flutsmoezen.

Let overigens op: Wiebes zegt dus niet(!) dat het reëlerendement op vermogen niet is vast te stellen. Want als hij dat bedoelt datmoet hij maar eens met mijn vermogensbeheerder gaan praten. Die kan datnamelijk heel goed en wel tot achter de komma nauwkeurig en die kan hem preciesvertellen hoe je dat doet, vandaar ook dat de berekening van bijvoorbeeld dedividendbelasting nooit problemen geeft. Bovendien moeten zij jaarlijks ook debeheerskosten vaststellen, soms over een gedurende het jaar wisselend vermogen,nooit problemen mee gehad. Hij zegt datde belastingdienst dat niet kan. Dus let wel, de belastingdienst kan totachter de komma precies vertellen hoeveel inkomstenbelasting je over je inkomenmoet betalen, dat kunnen ze bij andere belastingsoorten ook maar toevallig hierniet. Dat is in mijn optiek daarom ook niet zo maar als dat wel zo zou zijn praatje wel over een ander probleem. Maar dan nog, ga dan aan de veilige kant zittenmet je fictieve rendement!!!! Het is namelijk heel simpel en daar heb je nieteens een computer voor nodig en zelfs niet eens een rekenmachine als je goeduit je hoofd kunt rekenen. Je hebt daar twee bedragen voor nodig, te weten hetvermogen per 1 januari van enig fiscaal jaar en de/het door bank ofvermogensbeheerder op te geven rente of rendement per 31 december. Rekenvoorbeeld:Stel een particulier heeft per 1 januari een belast vermogen van € 100,- enheeft daarop een rente gehad van 1%. Dan werkt de rekensom zo:

Bij rente: 100,- + 1% rente minus (stel) 1% geldontwaardingX 30% belasting over het rendement boven de € 100,-. Tja, lijkt me inderdaadheel moeilijk om daar de vermogensrendementsheffing over te berekenen. En duskun je als belastingdienst beter zeggen dat je dat niet kunt want dan krijg jetenminste nog 1.2% belasting over die € 100,-.

Bij rendement: € 100,- minus 2% kosten vermogensbeheerder ofbank minus (stel) 1% geldontwaarding minus 1% reeds vooruitbetaalde dividenbelasting= 96,04 + 10% rendement = 105,65 = € 5.65 echt rendement X 30% = eenvermogensrendementsheffing ad € 1,69 per € 100,-

Nou, was dat nou zo moeilijk? Misschien is Windows XP nietin staat een dergelijke ‘ingewikkelde berekening’ te maken maar een modernsysteem kan dat wel. Je kunt er ook nog een variant inbouwen door dedividendbelasting weg te laten en nadien aftrekbaar te maken in je aangiftezoals nu ook al gebeurt. Of om de dividendbelasting compleet af te schaffen.Of, beter nog, de vermogensrendementsheffing af te schaffen en dedividendbelasting in tact te laten waarbij de voorheffing tevens de eindheffingis.

Laatste variant: schaf beiden af. De PvdA heeft er laatst alvoor gezorgd dat de Algemene Heffingskorting inmiddels genivelleerd is zodat desuperrijken er toch al zo’n 700 euro op achteruit gaan. Je kunt natuurlijk ook doorschietenmet je binnenharkactiviteiten en dat is exact wat er nu ook gebeurt.

Maar, volgens Wiebes kan de belastingdienst dat dus niet. WelWiebes, pak de koe dan meteen bij de horens zou ik zo zeggen en schaf die onzinaf. Je moet ambtenaren geen dingen laten doen die ze niet alleen niet kunnen maardie ook nog eens tot onredelijke uitkomsten leiden. Bovendien, de belastingdienstheeft zijn handen al vol met het weggeven van Zorg-, Huur- en andere toeslagenaan buitenlanders die hier niet eens wonen dus geef ze wat lucht.

Tot slot nog een citaat van het CPB zelf althans volgens hetbijgaande krantenartikel:

http://www.telegraaf.nl/dft/geld/belastingen/24537640/___Vermogensheffing_kan_eenvoudiger_en_gelijker___.html

Daarin zegt men: ‘HetCPB pleit er onder andere voor om de belasting op rente te baseren op hetfeitelijke rendement. De Belastingdienst gaat nu uit van een fictief rendementvan 4 procent.’ Einde citaat.Nou, Wiebes, leukerkunnen ze het toch niet voor je maken? Je eigen denktankambtenaren zeggen datze de belasting op rente alleen nog maar willen baseren op feitelijk rendement.Welnu, dat ‘feitelijke rendement’ bij rente is er niet en dus ……………… 1 + 1 =?????Bovendien bedraagthet ‘feitelijke rendement’ op rendement heel weinig en dus, als de voortekenenons niet bedriegen, gaan we mooie tijden tegemoet voor wat betreft box 3, alswe de denktankdenkers althans mogen geloven.Maar die voortekenenbedriegen ons wel want gezien de nieuwe tarieven voor 2017 snapt men het nogsteeds niet.Conclusie: men is aan het vast lopen in hun eigen ONZIN, hetpraatje deugt niet meer en de smoezen hebben nog nooit gedeugd. Eenvergelijkbare (ridicule!) ontwikkeling zie je ook al een tijdje bij hetziektekostengebeuren waar men een organisatorische wanboel nog steeds budgettairovereind tracht te houden met steeds hogere premies, eigen risico’s enreserves(!!) en steeds minder dekking waar men bijvoorbeeld maagzuurremmers enpijnstillers schrapt omdat(!) ze zo goedkoop zijn en men medicijnen tegen deziekten van Pompe en Fabry wilde schrappen omdat(!) ze zo duur zouden zijn??? Zozie je maar weer, men raaskalt er lustig op los bij de overheid. Gelukkig heeftmen toen bij Pompe en Fabry tijdig Het Licht gezien.

Wat men wil is mensen driedubbel belasten zoals wel meergebeurt enkel en alleen omdat men de eigen uitgaven grandioos uit de klauwenheeft laten lopen en dan krijg je dit soort waanzin. Want natuurlijk kan debelastingdienst dat wel maar willen ze dat niet omdat dat te veel scheelt in belastinginkomsten. Het iszelfs heel eenvoudig. De bovenstaande berekeningen kun je zelf heel simpelinbouwen in je eigen digitale belastingaangiftensysteem zodat je daar alsbelastingambtenaar geen enkel omkijken naar hebt behoudens als je iemand gaatcontroleren zo eens in de 100 jaar want dat is de controlefrequentie voorparticulieren van de belastingdienst. Maar er is nu eenmaal een levensgrootverschil tussen niet kunnen en niet willen en dat is er in mijn optiek hier aande hand. Het bovenstaande lijktmisschien in tegenspraak met het begin van deze post maar ik bedoelde daarmeedat men enorm hoge bedragen uitgeeft aan zaken die niet essentieel zijn voorons als belastingbetalers. Het uitbetalen van enorme bedragen aan toeslagen aanbuitenlanders die hier alleen even binnen komen voor een BSN-nummer en eenbankpasje is één voorbeeld. De enorme bedragen aan Europa (ookGriekenland) is een ander voorbeeld. Endat gaat weer ten koste van de meer essentiële bestedingen hoewel politici onsmet alle geweld willen doen geloven dat Europa ons zoveel voordeel heeftgebracht. Nou, ik merk er niets van, integendeel!!!

Men belast inkomsten maar heft daarna ook weer BTW bij hetuitgeven. Men belast vermogen als wij het wagen om dat niet direct uit te gevenen als iemand overlijdt belast men het nog een keer. Men heeft dewegenbelasting laten verdwijnen en dat heet nu houderschapsbelasting. Men heeftde auto echter al zwaar belast bij aanschaf en ook bij het tanken betaal je hetdriedubbele. Maar niet raar opkijken als er straks wederom een extra belastingwordt ingevoerd zogenaamd om de infrastructuur te onderhouden. Dat zullen ze dan geen wegenbelasting meergaan noemen maar bijvoorbeeld infratax.

É­­én ding moet ik de politiek en de belastingdienst nageven.Men heeft het voor elkaar gekregen om met deze hele onzin hét nieuwe woord van2014 uit te vinden, te weten de ‘Dagobertducktaks’.
Sparen voor je oude dag wordt ook met deze regeling niet aangemoedigd. Stel je wil voor de periode 65 jaar tot 85 jaar 10.000,- per jaar tot je beschikking hebben. Dan moet je ongeveer 150.000 sparen in je werkzame periode via een eigen huis en/of spaar/beleggingsrekening. De staat moedigt het aan dat je op eigen benen kan staan (en dus geen huur cq zorgstoeslag of andere bijstand claimt) maar werkt dit tegen via de belastingen. Het belastvrije vermogen moet dus omhoog naar minimaal 100.000 euro.

Willem Kraal

Almere.

Reageer