Bloeddonoren betalen?Toon eerste bericht

127 reacties

Badge
Ik was 40 jaar lang bloeddonor. gewoon, uit burgerfatsoen. Tot ik er achter kwam dat twee directeuren van een Amerikaans farmaceutisch bedrijf (LevPharma) ieder 60 miljoen euro verdiend hadden aan de samenwerking met Sanquin. En tot ik er achter kwam dat sommige mensen uit dat bedrijf Sanquin er niet dezelfde fatsoensnormen op na hielden als ik: ze incasseerden exorbitant hoge salarissen. Op 12 juni 2007 stuurde ik daarom de volgende e-mail aan Theo Buunen, toenmalig voorzitter van de Raad van Bestuur van Sanquin (die uit 3 personen bestond, toen). Nooit een reactie op gekregen. Dus toen was de maat inderdaad vol bij mij: ik stopte met doneren.Geachte heer Buunen,Acht ton verdienen, met z'n drieën, is gewoon te hoog, te veel, enmaakt de verhouding met de bloeddonoren zo scheef dat hetmaatschappelijk onverkoopbaar wordt. Zulke krankzinnig hoge salarissenin de gezondheidszorg, langs welke meetlat u ze ook legt, zijn gewoonfout, verkeerd, en het zou Sanquin goed doen als u met z'n drieën zoubesluiten dat totaalbedrag ongeveer te halveren en het aldus verdiendebedrag ten goede zou laten komen aan donoren.Patiënten van een ziekenhuis hebben nog iets te verwachten van zo'nziekenhuis... en van hen mag daarom enig begrip verwacht worden voortekorten in de gang van zaken. Bloeddonoren echter doneren alleen vanuitidealisme, medemenselijkheid, vanuit een besef dat zij geluk hebben metzo'n gezond lichaam en omdat zij iets willen betekenen voor mensen dieminder geluk hebben. Daar moet je super-zuinig op zijn... van hen maggeen enkel begrip gevraagd worden voor zulke on-idealistisch hogesalarissen.Van een RvB van Sanquin mag verwacht worden dat zij zich laten belonen,op het niveau van 'gewoon' goed managers- en bestuurswerk en in lijn metde attitude van die mensen aan wie Sanquin haar bestaan te danken heeftScheefheid van verhoudingen... daar gaat het om. En maatschappelijkonacceptabel... daar gaat het ook om.onmisbaarheid te benadrukken en vervolgens van hen te vragen zulke hogesalarissen te accepteren. Daarmee verlies je je recht van spreken.Christel Terwiel, bloeddonor
Voor iemand die met moeite een naaldfobie heeft overwonnen, is dit een persoonlijk beladen discussie (!), maar ik vind het wel een belangrijk onderwerp.Dat een derde partij geld maakt met (gratis) gedoneerd bloed stuit me erg tegen de borst. Als de oplossing "gratis bloed doneren, maar er geen winst op maken" uitvoerbaar is, lijkt me dat uitstekend!Overigens voel ik weerstand bij alle "handel" met organen (incl. bloed, plasma) en vind ik dat we daar als maatschappij verre van moeten blijven. Het loslaten van de wet van vraag en aanbod (en schaarste) op de gezondheidszorg lijkt me geen goede zaak.
Mee eens, ook ik heb er geen energie ingestoken terwijl het daar al jaren misgaat.In reactie op:Ik krijg ook dat gevoel maar het moet als donor toch een koud kunstje zijn contact te zoeken, dan weet u het precies.Ik ook, maar het moet wel ver gaan en er moet sprake zijn van echte zeggenschap/inspraak.In reactie op:Hoewel ik niet weet wat wordt bedoeld met TS, kan ik me vrijwel volledig vinden in de laatste bijdrage van dhr. Van Rheenen. Ik zou wellicht op bepaalde punten wat minder ver willen gaan, niet direct het uiterste vragen, maar dat zijn details. Over het algemeen genomen kan ik mij aansluiten bij deze punten als na te streven doelen voor deze discussie. Ik kan er niet meer van maken...Het zijn echte zakkenvullers bij Sanquin en ze doen praktisch niets voor hun donoren, waaraan ze hun bestaansrecht ontlenen. Na een half jaar kwam ik er achter dat je je reiskosten kunt deklareren. Ze zijn heel sluw dit niet standaard aan te bieden en de meeste donoren hebben er denk ik geen weet van. Telkens 16 km. reizen voor eigen rekening in combinatie met directieleden die hun zakken vullen en met commerciele aktivitteiten bezig zijn. Het is een grof schandaal! Toen ik vroeg of ik de reiskosten vergoeding niet automatisch kon krijgen zeiden ze dat dat administratief niet kon. Waanzin toch!? Iedere donoor heeft een woonadres en wordt geregistreerd bij afname. Het is pure hebzucht en niets willen betalen, maar wel de eigen zakken zo veel mogelijk vullen. Laten ze nu maar eens beginnen om donoren automatisch een reiskosten vergoeding te geven. Dat is toch het minste wat ze kunnen doen, of niet soms?
Nee, maar als ik e.e.a zo lees dan is er sprake van een soort 'schijn-domocratie', waarbij alles zg. netjes is geregeld. Maar donoren feitelijk niets te zeggen hebben. In de RVB en RVT moeten donoren een zeer nadrukkelijke stem hebben.
Dit bericht slaat echt werkelijk nergens op en vind ik onbehoorlijk!En inhoudelijk voegt het ook helemaal niets toe.In reactie op:Gelukkig zijn er ook nog positief denkenden in dit land. Ik ben dan ook blij met de reactie van MG Leeuw. Deze draagt bij tot verbeter ideeËn.Dhr v Rheenen (meer dan 500 berichten sinds 2014) kan zich het beste aansluiten bij de Ouderenpartij waar hij met zg lotgenoten mee kan klagen. Jammer genoeg vindt hij zich "dwarsligger" die de weg zou banen. Echter op deze manier komen we nooit tot iets positiefs. Graag adviseer ik hem dan ook zaken vanui een positieve kant te bekijken. Klagen, op deze manier, heeft nog nooit iets opgelostHelemaal mee eens!In reactie op:Overal waar (zoveel mogelijk) geld vergaren een doel is geworden en geen middel meer is, gaat dit ten koste van de oorspronkelijke (idieËle) inhoud.Dit is dus veel te vaag en vrijblijvend. Ze kunnen dus grotendeels naar eigen goeddunken handelen zonder adequaat toezicht.In reactie op:1.1 Maatschappelijke verantwoording en..... zijn donoren niet ook stakeholders? (dus betrokkenen als leveranciers van/voor de organisatie Sanguin) Tekst uittreksel: Princip Sanquin legt maatschappelijk verantwoording af over de door haar gemaakte keuzen door waar mogelijk, nuttig en zinvol haar stakeholders te betrekken bij vraagstukken en beleidsvoornemens die hen rechtstreeks raken. Sanquin vraagt in die gevallen de betreffende stakeholders om advies, betrekt deze adviezen bij het te nemen besluit en deelt deze stakeholders op gemotiveerde wijze haar besluit mede. Sanquin draagt er zorg voor dat ook alle aan haar verbonden medische professionals op passende wijze verantwoording afleggen over de wijze van hun handelen. Sanquin stelt jaarlijks een jaarverslag op. Hierin legt zij aan al haar stakeholders verantwoording af over het door Sanquin als maatschappelijke organisatie in het verslagjaar gevoerde beleid en over het in dat jaar voorgenomen beleid. 1. Sanquin staat open voor en bevordert periodiek overleg met het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) en met relevante stakeholders die actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. Sanquin draagt er zorg voor dat VWS en deze stakeholders periodiek worden ingelicht. Zij realiseert dit in relatie tot VWS door het ter goedkeuring aanbieden van beleidsplannen en begrotingen, door het aanbieden van middellange termijnplannen en jaarverslagen. Ten aanzien van de stakeholders heeft zij onder andere het overleg hierover geformaliseerd in de door haar ingestelde adviesorganen (Landelijke en Regionale Gebruikersraden, Landelijke en Regionale Donorraden), in de medezeggenschapsorganen door periodiek overleg met de Nederlandse Vereniging van HemofiliePatiËnten, Nederlandse Rode Kruis, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Informatieverstrekking aan- en beleidsbeÏnvloeding door deze stakeholders worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd. 2. Sanquin draagt ervoor zorg dat de aan Sanquin verbonden professionals verantwoording over de wijze van hun handelen afleggen. 3. Bij haar besluitvorming over onderwerpen die bepaalde stakeholders rechtstreeks regarderen, weegt Sanquin de van die stakeholders verkregen adviezen en de door hen aangedragen alternatieven. 4. Sanquin verantwoordt haar besluiten door de daarvoor in aanmerking komende stakeholders te informeren over de genomen besluiten en de argumenten daarvoor. http://www.sanquin.nl/repository/documenten/nl/over-sanquin/over-sanquin/37032/Sanquin-governancecode.pdfNogmaals, het wordt niet actief aangeboden. In de meeste gevallen moet je er echt om vragen en dan krijg je zo'n formulier uit een laatje aangereikt, maar niet van harte hoor! Deze gang van zaken blijkt ook uit de verschillende reacties op deze site. Dit is bewust beleid om donoren af te knijpen; ze moeten immers veel opbrengen en weinig kosten. Toen ik schriftelijk vroeg of dit niet automatisch geregeld kon worden, werd mij gezegd dat dit administratief niet kon. De grootste onzin natuurlijk maar veelzeggend. Sindsdien ontvang ik geen oproepkaart meer, omdat ik er bewust mijn lidmaatschap aan verbonden had. Het duurde ook tijden voordat ik antwoord kreeg, ze zaten er duidelijk mee in hun maag. Tot slot: zo'n formulier invullen is vostrekte flauwekul, omdat ze weten waar ik woon en waar Ik doneer.In reactie op:Reiskosten declareren.....bezoek daarbij wel de dichtsbijzijnde bloedafnamelocatie.- parkeergeld- tol-, brug- en pontgeld- km-vergoeding of de gemaakte kosten voor het openbaar vervoerDe declaratieformulieren liggen op locatie aan de balie en dienen direct na een doneerbezoek ingevuld en afgegeven te worden......!!Info van 26.11.2014 (gezien op de website onder FAQ)Misschien een eerste constructief idee, om een Sanguin-nieuwsbrief ter beschikking te stellen, waarin bij voorbeeld direct gereageerd kan worden, wanneer er sprake is van 'onveilige-naalden-gedoe' is in de pers. Of stukje bij beetje een begrijpelijke versie van het jaarverslag of het beleid? Of een knop: 'Heeft u een vraag aan ons?'Kwestie van een achtergebleven investering richting donoren van de winst die nu op de plank lijkt te blijven liggen. De CEO heeft momenteel geen duidelijke visie richting klant, alhoewel hij rijkelijk ervoor betaald wordt, "omdat de opgaven vaak complex zijn......." Een webcare laten inrichten of een nieuwsbrief organiseren is niet complex, het is een gebaar de donoren serieus te nemen, een klantvriendelijk inzicht, ook een respectvolle houding.Inmiddels zal de directie hebben meegekregen, dat er over het beleid gedebatteerd wordt bij de Consumentenbond. Reageer a.u.b. nu eens hier op dit forum......!! Een inhaalslag richting klant, die soms al tientallen jaren zijn/haar bloed afstaat......(vroeger voor een speltje).Doordat managers met commerciËle activiteiten bezig gaan, vinden ze ook dat ze grote salarissen moeten verdienen. Ze gebruiken dit dus om hun zakken te vullen. Om dit te realiseren knijpen ze ook donoren af, onder andere door ze niet actief een reiskostenvergoeding aan te bieden.In reactie op:Ik ben een aantal jaren donor geweest (gestopt na een verhuizing, waarbij het te lastig werd te combineren met werk/mogelijk tijden/lokaties).    Voor mij was de "mijn bloed wordt op een aantal punten gechecked" in principe voldoende beloning Ik kan me niet herinneren dat me ooit verteld is dat ik evt reiskosten vergoed kon krijgen Dat er veel kosten gemaakt worden die terugverdiend moeten worden begrijp ik. Het gaat dus om de verhouding kosten/inkomsten/winst(reserves) ("non-profit" etc zegt me weinig meer sinds ik snap dat dat ook kan betekenen dat bestuursleden buitensporig worden beloond en dat dat wordt gezien als normale kosten) Nu ik hier lees dat bestuurders dik betaald werden (en evt andere misstanden), geeft me dat een heel bittere nasmaak. Dus fijn als dat aan de kaak gesteld wordt. Dat er winst gemaakt wordt zou ik niet primair vertalen met dat donoren dan dus meer moeten krijgen, maar dat vooral moet worden gezorgd dat salarissen normaal zijn (kennelijk hebben sommige mensen heel bijzondere ideeen over wat normaal is), voorzieningen niet verouderd, en prijs voor afnemers als ziekenhuizen in verhouding met kosten
Volgens mij zijn we het allemaal wel met elkaar eens dat het een kostendekkende onderneming moet zijn, waarbij winst maken niet aan de orde is en de volgende doelen in samenhang worden nagestreefd:- zo goedkoop mogelijke bloedproducten voor de afnemers om er mede voor te zorgen de zorgkosten in NL zo laag mogelijk te houden;- fatsoenlijke vaste dienstverbanden voor de medewerkers en het up to date houden van het voorzieningencomplex. In dit kader: sobere salarissen voor managers en directie, want het is geen wereldbedrijf maar te beschouwen als een soort collectieve nutsvoorziening;- geen vergoedingsregelingen voor donoren, maar wel een adequate geautomatiseerde reiskosten vergoeding en af en toe een leuke attentie.Op het naleven hiervan dient onafhankelijk toezicht gehouden te worden.
Geen idee, maar donoren zouden het mede voor het zeggen moeten krijgen, dunkt me.In reactie op:Wie gaat er eigenlijk over wie is eigenaar?Prima trouwens dat je deze club probeert te prikkelen om te reageren, maar ze zullen zich wel eerst 'intern' willen beraden.Publiekelijk het debat aangaan zullen ze denk ik ook niet doen, want het is al jaren een in zichzelf gekeerde organisatie.Maar we zullen zien...In reactie op:Het (zelf-)beeld van Sanguin.....https://www.youtube.com/user/SanquinchannelJa, ik vind dat er buiten de reiskosten wel een vergoeding mag zijn ofaf en toe een zeer uitgebreide bloedcheck. Het begint erg commercieel te worden. Er sluiten steeds meer locaties, minder uren open. Het personeel loopt zich de sloffen uit het lijf en de service/ verzorging tijdens het plasma geven wordt ook steeds minder.EdIn reactie op:Bloedbank Sanquin verdient geld aan de handel in medicijnen gemaakt van bloedplasma. Dit plasma is afkomstig van donoren die hun bloed gratis afstaan. In bijvoorbeeld Duitsland krijgen donoren per donatie een kleine vergoeding. Wat vind jij: zouden donoren hier ook betaald moeten krijgen?Altijd een blijk van waardering geven!!!op z'n minst vergoeding voor de onkosten.Die mensen doen zo verschrikkelijk goed.Het bloed is zo belangrijk voor ernstig zieke mensen.Ik was altijd van plan donor te worden maar verder kwam ik niet. Nu heb ik vreselijk spijt, want mijn man en ik zijn grootverbruikers wat donorbloed betreft vanwege beiden leukemie, mijn man leeft helaas niet meer.Daarom grote waardering voor deze mensen, laat hun dat s.v.p.merken door een vergoeding!
Jammer dat reiskosten niet automatisch aangeboden worden. Sanquin verdient aan het gegeven bloed, moet de gulle gever dan ook nog de reiskosten voor zijn/haar rekening nemen? Naar mijn mening niet! En dan praten we nog niet eens over de tijd en de parkeerkosten(!).Ik moest er 23 kilometer voor rijden, had 1,60 Euro parkeerkosten en werd afgescheept met een kopje koffie voor de schenking van bloed. Na deze ervaring heb ik ervoor bedankt, ik wil best wel meedoen aan een goede zaak maar als de onkosten die ik ervoor moet maken niet betaald worden pas ik ervoor!
Dat Sanquin geld verdient lijkt me op zich niet verkeerd, het ligt eraan hoeveel geld en wat ze ermee doen, en welk deel van het ingezamelde bloed verkocht wordt of tenminste commercieel gebruikt. Als het geld weer wordt geinvesteerd in de bloedvoorziening dan lijkt me dat okee? Als het geld gaat naar andere zaken dan lijkt dat niet okee. Maar hoe kan een gewone donor zoals ik hierover oordelen? Ik heb er nu nog te veel vragen bij. Waar is objectieve informatie te vinden over deze praktijken? Dat verwacht ik bij de consumentenbond maar het artikel is maar twee A4'tjes (de consumentenbond zou wat minder dikke koppen moeten gebruiken en minder foto's ([ik vind de nieuwe lay-out idd geen succes]).
Voor het over betalen van donoren gaat of over commerciele activiteiten van Sanquin moeten we ons eerst afvragen of Sanquin wel de juiste organisatie is.Ik ben in 2008 gestopt als donor. De bestuursvoorzitter van Sanquin de heer Buunen bleek te behoren bij de graaiers in dit land. De heer Buunen is in 2012 gestopt en tot maart 2014 betaald. De heer Buunen vond zijn salaris gerechtvaardigd want anderen verdienden ook zo veel, bijvoorbeeld bestuurvoorzitters in academische ziekenhuizen. Hij bleek zelfs meer te verdienen. Mij leek een vergelijking met goede doel organisaties beter op zijn plaats.In 2007 is de Landelijke Vereniging van Bloed- en Plasmadonoren opgericht door verontruste donoren. Ik krijg de indruk dat er te weinig publiciteit en geld is om dit goed van de grond te krijgen. Sanquin heeft er geen belang bij als donoren zich verenigen en werkt daar ook niet aan mee.Onder leiding van Buunen zijn zaken van Sanquin verkocht aan een Amerikaans bedrijf dat er vervolgens miljoenen meer mee verdiend heeft. Waarschijnlijk is het te goedkoop door Sanquin verkocht. Dit klinkt zoals andere semioverheidsorganisaties die op het commerciele pad gaan, maar er geen kaas van hebben gegeten.Moeten we Sanquin als organisatie nog wel willen hebben? Moeten zij een monopoly hebben? En hoe moeten commerciele activiteiteten geregeld worden? Het allerbelangrijkste is het oprichten van een vereniging van donoren, waarmee donoren echte inspraak krijgen over wat er met hun bloed gebeurt. De heer Buunen heeft een soort donorenraad ingesteld, waar hij zelf de donoren in zetten. Hij houdt niet zo van inspraak.Als de bloedbank dan goed opgezet is, verwacht ik dat de meeste donoren geen betaling wensen. Een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten lijkt mij prima, als het maar geen ingewikkelde constructie wordt.MvgPieter Landkroon
Reiskosten en genoeg voor een lunch lijkt me op zijn plaats. Vast bedrag van 15 a 20 euro.
bloed doneren behoort m.i. gratis te geschieden. Het dient tegen de laagst mogelijke prijs ter beschikking te worden gesteld door Sanguin, dat op maatschappelijk verantwoorde wijze dient te worden bestuurd, d.w.z. met een directie die zich zelf beloont met een NORMAAL salaris i.p.v. in de buurt van of boven de Balkenendenorm. Wat mankeert deze mensen toch?
Reputatie 2
Badge +2
Bloed geven om levens te redden is helemaal niet nodig. Er bestaat al vele jaren bloedvrije geneeskundeen chirurgie wat beter en veiliger is. Bloedtransfusies zijn een gevaarlijk geneesmiddel bij operaties. Erbestaat risico op overdracht van virussen,bacterieËn of parasieten en kunnen tevens allergische reactiesoptreden die de nieren en longfunctie beÏnvloeden. Het beste bewijs voor een bloedvrije behandeling zijnde ongeveer 8 miljoen Getuigen van Jehovah wereldwijd die geen bloed tot zich nemen.
Op veel plaatsen in Zuid-Amerika en ik dacht ook in de VS worden bloeddonoren betaald voor hun bloed. Onderzoek wijst echter uit dat dit tot gevolg heeft dat het bloed onveiliger wordt omdat m.n. arme mensen met een vaak slechte gezondheid worden aangetrokken om te doneren. Betalen in wat voor vorm dan ook is dus geen goed idee. Als donor voel ik mij ook 'gepakt' waar het het verdienmodel van Sanguin betreft. Dit is onethisch naar de donoren en oneerlijk naar de afnemers. Sanguin is inmiddels een vermogende instelling geworden. Met dat geld wordt weinig meer gedaan dan investeren in onderzoek waardoor dit vermogen noig ieder jaar toeneemt. (Het NRC heeft hier eerder uitgebreid over bericht). Laat Sanguin zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid vertalen in betaalbare producten waar iedereen die hier noodgedwongen een beroep op moet doen ruimschoots van kan profiteren. Daar doen de meeste donoren het n.l. voor!
Ik ben het helemaal met PamWes eens.Laat Sanguin zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen!Hoe dan? Door de overwinst goed te besteden. Bijvoorbeeld:Gratis bloed aan Artsen Zonder Grenzen of het Internationale Rode Kruis.
Badge
Tot nu toe heb ik ook regelmatig Plama gegeven. Ik denk er nu aan om te stoppen. Deze gedachte kom mede ook vanwege de 17 directie plekken op de parkeerplaats van Sanquin op de Plesmanlaan in Amsterdam?!? Daarnaast mogen meer Nederlanders bloed en plasma geven. Ik zou er voor willen pleiten dat iedereen die kan minimaal een maal moet doseren.

Reageer