Bloeddonoren betalen?


Reputatie 2
Badge +3
  • Consumentenbond team
  • 30 reacties
Bloedbank Sanquin verdient geld aan de handel in medicijnen gemaakt van bloedplasma. Dit plasma is afkomstig van donoren die hun bloed gratis afstaan. In bijvoorbeeld Duitsland krijgen donoren per donatie een kleine vergoeding. Wat vind jij: zouden donoren hier ook betaald moeten krijgen?

127 reacties

Reputatie 1
Badge +1
Wat ziet u, heer Kockelkorn, dan als de goede items in ons systeem en waarom zouden we niet mogen kijken hoe men bij onze buren in Duisland het geregeld heeft, welke goede items men heeft gezien en geÏnternaliseerd heeft? En welke item daarin voor ons een goede zaak zou kunnen zijn en dus wellicht het waard zouden zijn ook in ons systeem in te passen in overleg met Sanguin? Dat lijkt me alleen maar verstandig en in het belang van de donoren. En in dit kader is al helemaal geen sprake van enige relatie met of bemoeienis van het Europese Parlement. Dat instituut noemen heeft in deze discussie geen enkele zin.
Reputatie 1
Badge +1
In de positie van de heer De Vocht zou ik zelfs met een bescheiden kerstpakket al tevreden zijn. Het gaat immers niet echt om de beloning maar om de waardering! Dit zelfs los van wat die hoge heren menen te moeten verdienen. Om een voorbeeld te geven: ik ben al jaren vrijwillig chauffeur op een invalidenbus van een verzorgingstehuis. Met die bus worden een paar maal per maand uitstapjes gemaakt, soms alleen maar een mooie rit, soms ook wat bezichtigd tijdens de rit. Dat betekent: bejaarde mensen in de bus helpen, hun gordel vastzetten, hun evt. rollator ergens in de bus vastzetten, soms een of meer bejaarden in een kleine of grote rolstoel met een lift inladen en zekeren en bij een tussenstop voor koffie of een bezichtiging alles weer twee keer (uit- en inladen). Daarnaast help ik in het tehuis met allerlei activiteiten zoals zomer- en wintermarkten en het opzetten van twee 5 meter hoge kerstbomen. Dat alles gebeurt zonder beloning behalve dankbaarheid van de cliËnten en dat is vaak al beloning genoeg. Daarbij sta ik geen seconde stil bij het feit dat we als vrijwilligers (ik ben maar ÉÉn van de 75 vrijwilligers) in december een bescheiden kerstpakket ontvangen als beloning voor onze inzet. Toch is dat een fijn gebaar van de directie (waarvan sommige directeuren vast ook hoge inkomens hebben, maar daar denk ik niet over na). Het gaat om het gebaar en dat is bijzonder prettig. Maar je doet het voor je cliËnten en voor de dankbaarheid die je terugontvangt. Van de ontvangers van de bloed(producten) zul je nooit iets horen. Wel, laat ik er ÉÉn van zijn: ik heb bij een ernstige ziekte in 2001 op een dieptepunt 's-nachts een zak bloed gekregen dankzij de inzet van eeb broeder die besefte hoe nodig ik het had. Ik knapte van die bloedtoediening zo enorm op dat ik degene die dat bloed heeft gedoneerd eeuwig dankbaar zal zijn voor zijn of haar donatie. Die is misschien wel mijn redding geweest. Maar van de directie van Sanguin (inderdaad, 'bloedbank' zou beter zijn!!) zou je gezien het belang van bloedproducten (denk aan de noodzaak daarvan in onder meer oorlogssituaties) een andere houding verwachten t.a.v.zijn 'vrijwill!igers' , de donoren!
Reputatie 1
Badge +1
Ik heb weinig meer toe te voegen aan de discussie.M.i. zijn alle argumenten, wensen en comclusies wel naar voren gebracht en is de discussie eigenlijk met de mededeling van dhr.Van Rheenen van 5 juni dat hij Sanguin opnieuw heeft uitgenodigd voor dit forum tot een einde gekomen. De bijdragen daarna hebben naar mijn mening t.a.v. het discussiepunt - donoren wel of niet belonen - geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Tenzij Sanguin reageert of zich echt nieuwe gezichtspunten aandienen zal ik mij verder van bijdragen onthouden.
Reputatie 1
Badge +1
Met wat dhr. Van Geffen stelt over zeggenschap ben ik het volledig eens.
Reputatie 1
Badge +1
In reactie op:: Als de heer Landkroon gelijk heeft (en waraom zou hij niet, hij kent kennelijk de feiten) ben ik ervan overtuigd dat er een andere organisatie moet komen voor die donoren die uit echt vrijwilligerschap hun bloed beschikbaar willen stellen voor hun medemens. Zij mogen dan best een vergoeding van reiskosten ontvangen en 1 x per jaar een uitgebreide bloedcheck, maar geen belÓning, want dat laatste kan ongunstige effecten hebben (de verkeerde donoren aantrekken). Het gaat er in elk gval om dat donoren hun bloed willen spenderen uit ideeËle overwegingen en niet om commerlele redenen en ook niet willen dat hun bloed wordt afgenomen voor commerciËle doeleinden. Zeker is dat ik (als dat zou mogen) niet opnieuw bloeddonor zou willen worden zolang die organisatie op niet-commerciËle grondslag niet is opgericht. En ik sluit mij aan bij de oproep van de heer Landkroon tot het vormen van een vereniging van donoren.

Voor het over betalen van donoren gaat of over commerciele activiteiten van Sanquin moeten we ons eerst afvragen of Sanquin wel de juiste organisatie is.

Ik ben in 2008 gestopt als donor. De bestuursvoorzitter van Sanquin de heer Buunen bleek te behoren bij de graaiers in dit land. De heer Buunen is in 2012 gestopt en tot maart 2014 betaald. De heer Buunen vond zijn salaris gerechtvaardigd want anderen verdienden ook zo veel, bijvoorbeeld bestuurvoorzitters in academische ziekenhuizen. Hij bleek zelfs meer te verdienen. Mij leek een vergelijking met goede doel organisaties beter op zijn plaats.

In 2007 is de Landelijke Vereniging van Bloed- en Plasmadonoren opgericht door verontruste donoren. Ik krijg de indruk dat er te weinig publiciteit en geld is om dit goed van de grond te krijgen. Sanquin heeft er geen belang bij als donoren zich verenigen en werkt daar ook niet aan mee. Onder leiding van Buunen zijn zaken van Sanquin verkocht aan een Amerikaans bedrijf dat er vervolgens miljoenen meer mee verdiend heeft. Waarschijnlijk is het te goedkoop door Sanquin verkocht. Dit klinkt zoals andere semioverheidsorganisaties die op het commerciele pad gaan, maar er geen kaas van hebben gegeten.

Moeten we Sanquin als organisatie nog wel willen hebben? Moeten zij een monopoly hebben? En hoe moeten commerciele activiteiteten geregeld worden? Het allerbelangrijkste is het oprichten van een vereniging van donoren, waarmee donoren echte inspraak krijgen over wat er met hun bloed gebeurt. De heer Buunen heeft een soort donorenraad ingesteld, waar hij zelf de donoren in zetten. Hij houdt niet zo van inspraak.

Als de bloedbank dan goed opgezet is, verwacht ik dat de meeste donoren geen betaling wensen. Een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten lijkt mij prima, als het maar geen ingewikkelde constructie wordt.

Mvg

Pieter Landkroon

Reputatie 1
Badge +1
Hoewel ik niet weet wat wordt bedoeld met TS, kan ik me vrijwel volledig vinden in de laatste bijdrage van dhr. Van Rheenen. Ik zou wellicht op bepaalde punten wat minder ver willen gaan, niet direct het uiterste vragen, maar dat zijn details. Over het algemeen genomen kan ik mij aansluiten bij deze punten als na te streven doelen voor deze discussie. Ik kan er niet meer van maken...
Reputatie 1
Badge +1
In de tijd dat ik nog als donor fungeerde deed ik dat om ideeËle redenen: ik help er mensen mee. Ik heb dan ook nooit een tegenprestatie verwacht in welke vorm dan ook. Dat ik na 60 x bloedgeven van het Rode Kruis toen de Landsteiner plaquette ontving, was dan ook een verrassing die ik niet had verwacht. Op een gegven moment ging de bloedorganisatie over naar Sanquin. Ik heb daar toen niet bij stil gestaan en lees nu dat die organisatie een winstmakende organisatie is. Aangezien ik nu geen bloed meer geef (mag niet meer sinds ik zelf 1 x bloed heb gekregen) kan ik er, denk ik, redelijk zonder emoties over oordelen. 1. In beginsel zou ik, als ik nog donor was, dat zonder vergoeding willen doen uit zuiver ideeËle motieven. Bloed geven tegen vergoeding kan allerlei onwenselijke reacties oproepen... 2. Een bescheiden maar passende reiskostenvergoeding lijkt me niet onredelijk; daarmee zou je ook donoren kunnen aantrekken die om die reden nu nog afzien van het geven van bloed, zeker als het gaat om plasma doneren, dat immers vaker kan gebeuren dan het geven van "full blood"; 3. Het beschikbaar stellen van een bodycheck-up na een zeker aantal keren bloed of plasma geven zou het aantrekken van donoren zeker kunnen stimuleren. 4. Het betrekken van donoren in regionale of provinciale raden om ze zo een zekere inspraak te geven in het beleid vn het bedrijf dan wel op die manier hen inzicht te geven c.q. aan hen verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid lijkt me langzamerhand een morele plicht voor het bedrijf om niet te zeggen een (haast niet te ontkennen) recht voor de donoren die notabene het (gratis) materiaal leveren waarop het bedrijf zijn winst baseert..

De vraag is alleen wie kans ziet dit allemaal te regelen c.q. af te dwingen en op welke wijze. Misschien moet daarvoor de Consumentenbond of een programma als Radar worden ingeschakeld om de nodige publiciteit en maatschappelijke druk te realiseren.
Reputatie 1
Badge +1
Direct na plaatsing van mijn reactie op de bijdrage van de heer De Vocht verscheen nog net vÓÓr mijn reactie een toch wel korte (anonieme) reactie van Sanguin. Omdat in de vele reacties van (oud)donoren de directie nogal werd aangesproken, had ik zeker een reactie verwacht op dat punt. Daarover echter geen woord! Wat de transparantie betreft werd opnieuw verwezen naar het jaarverslag. Ik ben niet zo'n goede lezer van jaarverslagen kennelijk, want ik heb eerder het laatste jaarverslag digitaal geraadpleegd maar vond daar geen enkele toelichting op de beloningen van medewerkers, laat staan van de directie. Wel een totaalbedrag aan loonkosten maar dat is normaal in een (financieel) jaarverslag. Maar geen enkele toelichting of specificatie. Ben ik zo dom of was het verslag toch niet zo transparant als wordt gesuggereerd? Ik ben al een tijdje geen donor meer (mag niet nadat je zelf een keer bloed hebt gekregen) maar ik heb nog nooit gehoord van 'online donorbladen' of een 'Donor Advies Raad (DAR) '. En die laatste zou over donorregaleerde aangelegenjheden een 8,5 hebben toegekend. Heeft die DAR wel eens contact met zijn achterban? Hoe is die DAR samengesteld? Aangewezen door de directie of op een of andere manier gekozen? Kennelijk zijn ze niet op de hoogte van de onvrede bij nogal wat donoren. Ook hebben ze de reacties van het forum kennelijk nog nooit gelezen, anders had je toch wel een reactie verwacht van de DAR in plaats van een (anonieme) reactie van Sanguin? Ik ben benieuwd naar de reacties van de andere forumleden.
Reputatie 1
Badge +1
De Duitse aanpak komt mij erg klantvriendelijk over en lijkt me een uitstekend middel om contact te leggen en te onderhouden met de professionele staf van Sanquin, zonodig ook om afspraken te maken c.q. vast te leggen voor face-to-face-contacten. Ik vind de soort en/of kwaliteit van de vergoedingen en/of cadeautjes eerlijk gezegd niet zo belangrijk, veel belangrijker is de mogelijkheid tot inspraak/medezeggenschap, de regeling van privacy en de veiligheid van de donoren.De Duitse aanpak biedt daartoe althans de opening.
Reputatie 1
Badge +1
Ik sluit mij aan bij de heer Landkroon die van oordeel is dat er een niet-commrciËle organisatie moet komen waar donoren die uit ideeËle overwegigen bled willen geven terecht kunnen. Dat sluit niet uit dat zo'n organisatie zuke donoren niet bij wijze van waardering deze donoren af en toe wat kunnen toestoppen. BIj voorbeeld aan het eind van het jaar een bescheiden kerstpakket of een uitgebreid bloedonderzoek. Maar belÓning is dan niet aan de orde vanwege mogelijk ongewenste effecten als donoren die omwille van de beloning vaker dan gewenst boed willen geven of om medische redenen moeten worden geweigerd. Zelf vind ik zo'n organisatie de enig juiste oplossing. Een oplossing die eigenlijk teruggaat op de situatie zoals die gold tijdens de oorspronkelijke Bloedbank.

Ik zie dan ook geen heil in een verdere discussie over beloning voor de donoren. Daarover is al heel veel gezegd en er komt weinig nieuws meer ter tafel. En uit de reactie van Sanguin proef ik alleen maar een een onwil om te komen tot welke tegemoetkoming dan ook aan de vele suggesties die in deze discussies zijn gedaan. Men stelt zich hooghartig op en is bereid te 'luisteren' naar onze suggesties. Dat is nietszeggend en leidt tot niets. Ik trek mij dan ook vanaf nu uit deze discussie terug.
Reputatie 1
Badge +1
Welke goede items, heer Kockelkorn, ziet u dan in ons systeem en waarom zouden we niet kijken naar bijv. hoe men het bij onze buren in Duitsland heeft geregeld? Welke goede items men daar heeft gezien en geÏnternaliseerd en welke daarvan bruikbaar en toepasbaar kunnen zijn in ons systeem en dus wellicht de moeite waard zijn om in te passen in ons systeem in overleg met Sanguin? Dar lijkt me alleen maar verstandig en in het belang van de donoren. En met een Europees Parlement heeft dat geen enkele relatie of bemoeienis en het heeft dan ook geen enkele zin dit instituut in deze discusie te berde te brengen.
Ben al jaren bloed donor ,maar toen ik er achter kwam dat ze aan mijn bloed geld verdienden was ik er mee klaar .misschien kortzichtig maar geef dan een vergoeding of mijn beloning doneren aan een goed doel .
Jaren ben ik plasma-donor geweest en kreeg doorvoor reiskostenvergoeding. Ik reisde per auto iedere 3 weken van krimpen aan de lek naar Rotterdam.

Op een gegeven moment werden deze reiskosten gehalveerd met de meededeling dat ik ook weleens tegelijk boodschappen zou doen in Rotterdam!!

Deze meededeling vond ik buiten proporties en ben gelijk afgehaakt en gezegd: Zoek voor mij een ander!!!

Ik vind het niet nodig om een vergoeding voor het geven van bloed te ontvangen, maar wel de reiskosten van 2 x 20 km per keer!!!
Ik begrijp de reactie van Hr. Th de Jong wel, ik snap ook niet dat je als donor moet betalen , als je zelf .of je dochter bloed nodig mocht hebben ... Beetje schandalig in dit moderne Nederland ... IK heb inmiddels zo'n 150 donaties gedaan , en nog nooit zelf 'n ziekenhuis nodig gehad hoor , maar het zou toch van de zotte zijn .... dat als ik het nodig had , ik ervoor zou moeten betalen .... trouwens ... tot 100 donaties geven ze je van allerlij dingetjes , bij bepaalde donaties ... na de 100e keer , blijft dit practies helemaal achterwege ... toen ik er onlangs eens 'n woord aan spendeerde , mocht ik als 'n soort troost , iets uitzoeken , en kon ik kiezen uit 'n handoek ...of 'n speelgoedautootje .... mij lijkt het 'n goed idee ! om donoren te registreren en dit dan doorgeven naar de zorginstellingen , en bijvoorbeeld eventueel gratis bloed te geven als de donor dit zelf nodig mocht hebben .... Of 'n korting te geven op de maandelijkse premie ..........
Ik denk dat ÉÉn van de meest ergelijke en voorkomende klachten in Nederland betreft , de verschrikkelijk hoge beloningen aan directeuren en companen zijn , zoals de zogenaamde ,, commissarissen ,, die schijnbaar nodig zijn om ,, bedrijven ,, waaronder tegenwoordig ,, onze bloedbank ,, valt te kunnen runnen . En dat staat natuurlijk wel los van de bestaande dicussie hier , ik ben inmiddels ook de 150 donaties gepasseerd en het nooit voor geld willen doen , er werd mij hierbij , weer iets onbenulligs aangeboden , zoals 'n Tshirt ... en 'de bekende handdoek etc. hahaha ... Maar ik word wel boos over het feit , dat er bovenin zulke graaiers zitten , die zelfs na hun terrechte ontslag nog verschrikkelijk geld meekrijgen ... En daar zal eens de zere vinger op gelegt moeten worden denk ik ....
Beste PamWes , ik begrijp uw standpunt , en sta er grotendeels ook wel achter , maar wij zijn niet degene die commerciele activiteieten najagen , dat doet Sanquin .... En dit instituut is dus van 'n ander kaliber als het voormalige Rode Kruis , die alles heeft opgezet en doorontwikkeld ... Sanquin kwam in een opgemaakt bedje in mijn ogen , en heeft er 'n comercieel instituut van gemaakt , met de gratis aanvoer van de grondstoffen ... En als je als donor , bij 'n ongeluk betrokken raakt , krijg je als het ware ... Je eigen bloed terug met 'n vette rekening eraan . Daarom plijt ik dus voor registratie bij de zorginstellingen door Sanquin , om dit te voorkomen ,aangevuld met 'n paar procent korting op de zorgpremie .... Dat is mijn idee voor dit gebeuren , ik ben er in princiepe dus ook niet voor om betaald te worden , maar wel om toch wat kleine voordelen terug te kunnen krijgen , voor onze gratis inzet in al die jaren , En nogmaals , wij drijven geen handel , dat doet Sanquin ... Met in mijn ogen , een te groot salaris voor bepaalde heren in de top van Sanquin , die zelf waarschijnlijk niet eens donor zijn ....met vriendelijke groet van Utrechtse Jantje ....
Vandaag voor de 150e keer bloed gegeven , toen ik dat hardop zij ... HEY DE 150E KEER ... kreeg ik van betreffende werkneemster 'n kaart onder mijn neus met ongeveer 10 onbenullige dingen er op .... ik mocht kiezen werd er gezegt ... o/a ... ;n speelgoedtruck ... 'n glazen karafje ... 'n handdoek ... 'n Tshirt ... 'n Suske & Wiske boekje ... en nog wat onbenullige dingen ... ik heb maar 'n sd stick gekozen , je moet wat kiezen hÉ ... ik geef je te raden waar dat ding vandaan komt ... made in china , geimporteerd door Gifthouse ..... Ik had liever gezien dat Sanquin voor Nederlandse artikelen had gekozen , dat is toch ook weer beter voor de werkgelegenheid in Nederland .... MENSEN KOOP TOCH ZO VEEL MOGENLIJK NEDERLANDSE ARTIKELEN EN PRODUCTEN ... inplaats van die buitelandse rommel ...Het is namelijk zo dat we op deze manier met z'n allen , Nederland weer uit het slop trekken ....iK WEET WEL , DAT DIT WEER 'N ANDER ITUM IS , MAAR ZEKER ZO BELANGRIJK .... voor degene wiens baan op het spel staan !!!
Hallo ... ik geef m'n hele leven al bloed , begonnen in militaire dienst in 1965 .... ik zit nu op zo'n 150 donaties , en gelukkig zelf nooit bloed nodig gehad , Wat mij in het hele gegeven tegenstaat is dat 'n directeur van onze ,, bloedbank ,, 'n kapitaal verdient , en dat ik als inmiddels slecht betaalde A.O.W. er ... want mijn opgebouwde bouwpensioen valt door malafide bouwbaasjes wat tegen , er was in het verleden nog niet zo'n goede controlle hierop .... Maar dat is mijn probleem ... wat ik graag had gezien ....Is dat donoren , 'n korting kregen op hun zorgverzekering .... Ik betaal al m'n hele leven zo'n 100 euro in de maand zorgpremie , en kom gelukkig nooit bij 'n huisarts of iets dergelijks , alleen bij m'n tandarts voor preventief onderhoud .... Dus betaling kan eenvoudig verrekend worden in de korting op de zorgverzekering .... Voor mij dus niet echt interessant meer , omdat ze mij er binnenkort met 70 ... bij de bloedbank uitgooien ... vriendelijke groet , Utrechtse Jantje ...
heel verstandig hr.Vos ... dat ga ik ook doen ...vriendelijke groet van Utrechtse Jantje ...
@Stephan

Het probleem deed zich enkele posts hierboven voor. De redactie heeft het in de post weliswaar opgelost, maar de vraag is:

http://www.consumentenbond.nl/community/forum/denk-mee-consumentenbond/denk-mee-consumentenbond/kopie-maken-post-forum
In reactie op:

Prima trouwens dat je deze club probeert te prikkelen om te reageren, maar ze zullen zich wel eerst 'intern' willen beraden."Geloof in een oplossing, maakt de weg vrij voor een oplossing". David Schwarz
1.1 Maatschappelijke verantwoording en..... zijn donoren niet ook stakeholders? (dus betrokkenen als leveranciers van/voor de organisatie Sanguin) Tekst uittreksel: Princip Sanquin legt maatschappelijk verantwoording af over de door haar gemaakte keuzen door waar mogelijk, nuttig en zinvol haar stakeholders te betrekken bij vraagstukken en beleidsvoornemens die hen rechtstreeks raken. Sanquin vraagt in die gevallen de betreffende stakeholders om advies, betrekt deze adviezen bij het te nemen besluit en deelt deze stakeholders op gemotiveerde wijze haar besluit mede. Sanquin draagt er zorg voor dat ook alle aan haar verbonden medische professionals op passende wijze verantwoording afleggen over de wijze van hun handelen. Sanquin stelt jaarlijks een jaarverslag op. Hierin legt zij aan al haar stakeholders verantwoording af over het door Sanquin als maatschappelijke organisatie in het verslagjaar gevoerde beleid en over het in dat jaar voorgenomen beleid. 1. Sanquin staat open voor en bevordert periodiek overleg met het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) en met relevante stakeholders die actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. Sanquin draagt er zorg voor dat VWS en deze stakeholders periodiek worden ingelicht. Zij realiseert dit in relatie tot VWS door het ter goedkeuring aanbieden van beleidsplannen en begrotingen, door het aanbieden van middellange termijnplannen en jaarverslagen. Ten aanzien van de stakeholders heeft zij onder andere het overleg hierover geformaliseerd in de door haar ingestelde adviesorganen (Landelijke en Regionale Gebruikersraden, Landelijke en Regionale Donorraden), in de medezeggenschapsorganen door periodiek overleg met de Nederlandse Vereniging van HemofiliePatiËnten, Nederlandse Rode Kruis, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Informatieverstrekking aan- en beleidsbeÏnvloeding door deze stakeholders worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd. 2. Sanquin draagt ervoor zorg dat de aan Sanquin verbonden professionals verantwoording over de wijze van hun handelen afleggen. 3. Bij haar besluitvorming over onderwerpen die bepaalde stakeholders rechtstreeks regarderen, weegt Sanquin de van die stakeholders verkregen adviezen en de door hen aangedragen alternatieven. 4. Sanquin verantwoordt haar besluiten door de daarvoor in aanmerking komende stakeholders te informeren over de genomen besluiten en de argumenten daarvoor. http://www.sanquin.nl/repository/documen/nl/over-sanquin/over-sanquin/37032/Sanquin-governancecode
Oproep richting directie en hoe de reiskosten te declareren......1 - Reiskosten declareren.....bezoek daarbij wel de dichtsbijzijnde bloedafnamelocatie.

- parkeergeld

- tol-, brug- en pontgeld

- km-vergoeding of de gemaakte kosten voor het openbaar vervoer

De declaratieformulieren liggen op locatie aan de balie en dienen direct na een doneerbezoek ingevuld en afgegeven te worden......!!

Info van 26.11.2014 (gezien op de website onder FAQ2 - Oproep aan de directie....reageer a.u.b. op ons forum!

Misschien een eerste constructief idee, om een Sanguin-nieuwsbrief ter beschikking te stellen, waarin bij voorbeeld direct gereageerd kan worden, wanneer er sprake is van 'onveilige-naalden-gedoe' in de pers. Of stukje bij beetje een begrijpelijke versie van het jaarverslag of het beleid? Of een knop: 'Heeft u een vraag aan ons?'

Kwestie van een achtergebleven investering richting donoren van de winst die nu op de plank lijkt te blijven liggen. De CEO heeft momenteel geen duidelijke visie richting klant, alhoewel hij rijkelijk ervoor betaald wordt, "omdat de opgaven vaak complex zijn......." (citaat over de beloningen). Een webcare laten inrichten of een nieuwsbrief organiseren is niet complex, het is een gebaar de donoren serieus te nemen, een klantvriendelijk inzicht, ook een respectvolle houding. Maak het stakeholderverhaal dus geloofwaardig!

Inmiddels zal de directie hebben meegekregen, dat er publiekelijk over het Sanguin-beleid gedebatteerd wordt bij de Consumentenbond. Reageer a.u.b. hier direct op dit forum......!! Een inhaalslag richting klant, die soms al tientallen jaren zijn/haar bloed vrijwillig en kostenloos afstaat......(vroeger nog voor een speltje).

PS. Ik heb overigens helemaal niet de indruk, dat donoren op een vergoeding zitten te wachten.......maar eerder op meer en toegankelijke informatie......grijp deze verbeteringskans! voordat het donorbestand langzaam leegbloedt.Ik heb inmiddels via het contactformulier, Sanguin op deze CB-discussie geattendeerd:

vraag/opmerking: Beste Sanguiners, Op het publiekelijke forum van de Consumentenbond is uw organisatie momenteel het middelpunt. Met de geplaatste link maakt ik u op deze discussie opmerkzaam.......! U kunt graag direct op het forum reageren. Met vriendelijke groet, H.G. van Rheenen http://www.consumentenbond.nl/community/forum/
Vanmiddag heb ik nogmaals de suggestie naar Sanquin gestuurd om aan ons CB-forum deel te nemen......(en een ontvangst-bevestiging per e-mail gekregen)

Dit is toch een eigentijds democratisch medium, waarop Sanquin open met donoren, oud-donoren en (nog-)niet-donoren kan communiceren op een positieve en creatieve manier. Mij is niet bekend of Sanguin een eigen forum heeft ingericht. Op de vraag of het negatief is om kritisch te kijken naar Sanguin, of het zelfs erg is om een nestbevuiler te zijn, een artikel uit de Groene Amsterdammer als antwoord:

http://www.groene.nl/artikel/nestbevuilers--2

http://www.consumentenbond.nl/community/forum/consumentenzaken/zorg-gezondheid/bloeddonoren-betalen
Momenteel betaal je voor je eigen bloed.........!!

Eerst gratis bloed doneren en dan via de zorgverlenig van de verzekeraar een rekening voor mijn eigen bloed bij transfusie?........zoals gezegd, ik ben sinds Sanquin geen donor meer! Ben toch niet helemaal gek........tweemaal winstmaken op andermans kosten en ook nog tweemaal zo duur per zakje bloed dan in onze buurlanden,,,,,,,

http://financieel.infonu.nl/diversen/93508-winst-maken-op-donorbloed.html

Reageer