OHRA klust (oneigenlijk) als incassokantoortje

  • 17 December 2015
  • 10 reacties
  • 160 Bekeken

verwijderd

10 reacties

Beste H.G. van Rheenen

Bedankt voor het plaatsen van dit topic. Misschien kunnen we het gebruiken in een artikel waar ik mee bezig ben. Ik heb je een berichtje gestuurd.
Beste heer/mevrouw Van Rheenen,

Onze excuses voor de late reactie.Wij begrijpen dat u het vervelend vindt dat de rekening van uw tandarts naar ons is gestuurd. Een zorgverlener kan ervoor kiezen een betaalovereenkomst met een verzekeraar te sluiten. Uw zorgverlener heeft deze overeenkomst met ons. Daardoor mag de zorgverlener rekeningen rechtstreeks indienen. Bij uw zorgverlener kunt u zelf aangeven dat zij de rekening niet naar ons mogen sturen. Als uw zorgverlener hieraan niet wil meewerken, dan kunt u ons altijd verzoeken om geen rekeningen van de betreffende zorgverlener meer over te nemen.

Wij willen u graag vragen de naam van onze medewerker te verwijderen in verband met haar privacy. Alvast bedankt hiervoor.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,OHRA Webcare
Reputatie 7
Badge +6
Kortom, verzekeraars en zorgverleners hebben lak aan doodnormale wensen van de klanten. Ooit was de klant koning. Dat blijkt steeds weer voltooid verleden tijd.
Reputatie 7
Badge +5
Ik zit dit nu voor het eerst te lezen en ik val bijna vanmijn stoel van verbazing. Dit gebeurt in Nederland in 2016?

Hans, ik begrijp dat jij een gewone ziektekostenpolis hebt bijOHRA, Dus jouw tandarts stuurt zijn rekeningen naar OHRA waar jij ook eenziektekostenpolis hebt waarmee hij de wet op de Privacy schendt en die zelfdeOHRA durft, ik herhaal, DURFT naderhand aan jou te vragen om een naam van eenmedewerker weg te halen omdat jij zogenaamd diens privacy schendt?

Ik heb zelf meer dan 30 jaar bij een verzekeraar gewerkt. Ikheb heel veel meegemaakt maar dit slaat werkelijk alles.

Aangezien Hans zich zelf heeft terug getrokken voel ik mijniet geroepen om dit onderwerp over te nemen. Maar ik heb toch wat vragen aanOHRA:

- Hebben jullie enig idee wat de Wet BeschermingPersoonsgegevens behelst?

- Wel eens gehoord van Compliance?

- Hebben jullie Compliance-officers in dienst? (voor hetgeval dat jullie niet weten wat dit

is en daar lijkt het sterk op, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Compliance_officer)

- Hebben die al een onderzoek ingesteld naar jullie gedrag?

- Zo ja, wat is daar voor uitkomst uitgekomen om de incassoactiviteitenook qua privacy

gescheiden te houdenvan de ziektekostenactiviteiten?

- Werkt zowel de incassoafdeling als de ziektekostenafdelingmet dezelfde systemen?

- Welke maatregelen zijn genomen om medewerkers over en weergéén bevoegdheden te

geven in elkaarssystemen?

- Welke maatregelen hebben jullie genomen om dit zelfs ookte verbieden?

- Welke maatregelen hebben jullie verder genomen om de privacyvan toekomstige

tandheelkundigeklanten te beschermen tegen gegevens van jullie eigen incassoafdeling?

- Hoe hebben jullie gewaarborgd dat geldstromen gescheiden blijven zodat geen ziektekostenpremies gebruikt worden om incasso-afdelingskosten te betalen?

Ik hoor het graag.

En Hans, de beste remedie is inderdaad een dubbele, weg bijdeze tandarts en weg bij deze ziektekostenverzekeraar.
Reputatie 7
Badge +5
Beste Hans,

Al eerder heb ik je bericht dat je dit soort figuren hetbeste kunt negeren. Zo lang het over de inhoud gaat, prima dan ben ik je manals je met mij een zakelijke discussie wilt aangaan. Zo niet, dan niet. Datlaat onverlet dat ik wel mijn ongezouten mening geef en blijf geven overinstanties of verantwoordelijke politieke figuren voor die instanties maar daarhebben ze het dan ook naar gemaakt, zoals de Belastingdienst en haar verantwoordelijkeStaatssecretaris en Minister. Daarbij speel ik niet op de man maar op defunctie van die man (of vrouw) en de instelling waarvoor hij of zij verantwoordelijkis.

Je zult mij nooit horen zeggen dat ik een politicuspersoonlijk een lul vind. Wel dat ik iemand een politieke Onbenul vindt maarwederom, het gaat dan om de functie van de persoon en hoe hij deze invult. Datik Wiebes een Kwiebus vind ligt niet aan de persoon zelf maar de manier waarophij zijn politieke functie vervult.

Jij bent jij en ik ben ik maar ik kan je dit zeggen dat alsdit mij zou overkomen ik het er niet bij zou laten zitten. Wat overigens nietwil zeggen dat er niet ook andere oplossingen zijn vooral voor jouw geval. Wanteen oplossing kan zijn dat als je er niet doorheen komt, je er ook omheen kuntgaan. Immers, je struikelt over de ziektekostenverzekeraars en tandartsen inNederland. Dus voor elk van hen 10 anderen. Datzelfde geldt echter niet voor deBelastingdienst. Daarvan hebben we er maar één en daarom is het zaak dat wenaar een toestand komen dat die ook goed functioneert hetgeen al jaren niet meerhet geval is.

Je hoeft niet op alle slakken zout te leggen maar je moet erwel voor zorgen dat je je privézaken in orde hebt. En Hans, het kan natuurlijkniet zo zijn dat je je wel voortdurend loopt te profileren op allerlei forahetgeen ook een behoorlijke tijdsinvestering vraagt maar vervolgen je eigen privébelangen en dan met name debelangen van je gezin, veronachtzaamd.

Met jou deel ik de zorgen over Nederland. Politici roepen omhet hardst dat we leven in een Democratische Rechtsstaat maar maken dit intoenemende mate niet waar. Wetten zijn nodig, enerzijds om regels te stellen,anderzijds om de belangen van burgers zo goed mogelijk te behartigen waaronderhet introduceren en in stand houden van een Rechtvaardig belastingsysteem maarook een rechtvaardig Sociaal Systeem. In toenemende mate zie je echter dat,bijvoorbeeld in het geval van het Belastingsysteem, de belangen van de burger,kiezer en belastingbetaler in toenemende mate wordt verkwanseld door wel heelnadrukkelijk alleen op de stoel van de Belastingdienst te gaan zitten. Nietvoor niets sprak een bekend politicus dan ook kort geleden over eenNepparlement.

Dat roept dan ook tegenkrachten op, niet alleen tegen depolitiek maar ook tegen andere instanties die het laten afweten. We hebben (gehad)de woekerpolisaffaie, de DSB-affaire, de NS ligt nu onder vuur vanwegeovervolle treinen, de Dexia-leaseaffaire, de Box-3 affaire speelt nu enz. enz.Van die laatste affaire ben ik zelf al jaren lang het slachtoffer maar je ziet waarde Bond voor Belastingbetalers nu mee bezig is. Naar mijn mening doet ook deConsumentenbond het op allerlei terreinen goed maar ook de Consumentenbond kangeen ijzer met handen breken. Laten we dankbaar zijn voor wat deConsumentenbond voor ons doet en niet te veel kritiek hebben om wat ze allemaalniet voor ons kúnnen doen.

Tot slot, ik weet niet of je het zelf door hebt maarNederland is aan het veranderen. We staan vlak voor een, hopelijk vreedzame,democratische revolutie. We gaan van een democratie waarin partijen met zo veelmogelijk mooie woorden en beloftes zo veel mogelijk stemmen en zetels proberente halen om dan vervolgens weer vier jaar door te gaan met een zeer bedenkelijkbeleid waarbij vervolgens hopen belastinggeld worden uitgegeven aan zaken dieniet in ons belang zijn, naar een beleid waar het belang van de Nederlanderweer voorop komt te staan. Het Raadgevend Referendum over dat associatieverdragmet Oekraïne is al een stap in die richting. Wanneer dat onverhoopt wordtafgewezen hebben Nederlandse politici een probleem. Dat probleem is niet zozeer dat verdrag zelf maar voor hen een mogelijke aantasting van de schijn datwe nog steeds in een democratische Rechtsstaat leven. Immers, ze zullen dan eenkeuze moeten maken. Gaan ze alsnog voor dat verdrag dan bewijzen ze daar meedat het woord democratie voor hen een loze kreet is. Wanneer ze het Referendumwel volgen dan brengt ze dat in hun optiek in de problemen met de rest vanEuropa. Daarom is dat Referendum ook zo leuk, gewoon kijken wat er daarnagebeurt.

En hoe democratisch is het om nu al te proberen om de uitslag van dat referendum te beïnvloeden door niet even veel stemlocaties ter beschikking te stellen als bij de Tweede Kamerverkiezingen, wetende dat pas bij een opkomst van 30% een eventuele uitkomst rechtsgeldig is? En hoe democratisch is het om daar vervolgens nog over te liegen ook (Plasterk) ?

Ik kan me ook nog een Europese Grondwet herinneren waariedereen tegen was. Na wat wijzigingen werd het alsnog doorgevoerd. Ik verwachtnu weer iets dergelijks. Wordt vervolgd.

Tot zover,
Reputatie 7
Badge +5
Dan denk ik dat de burger zijn mening over de Publieke Omroep eens zou moeten herzien. Kijk ik dan niet naar de NPO? Jazeker wel maar ik zie de NPO eerder als vermaak en geen omroep waar je een eerlijke politieke mening op zou moeten baseren, dus ongeveer zoals Voetbal Inside, ook leuk. Daarvoor is hun berichtgeving te gekleurd.
ff checken Frans, ik had het over de NOS! Blindelings vertrouw ik erop, dat hun nieuws niet gekleurd is en er zelden menselijke fouten gemaakt worden. De CB maakt foutjes, maar van partijdigheid kan ik ze niet betichten. Wel heb ik problemen met het prioriteiten zetten........en die opmerkingen steek ik onder geen stoel en onder de grote bank ook niet! Best mogelijk dat de één of ander dat intern niet pruimt, ook mogelijk, dat ik niet erg zachtzinnig ermee omga. Een echte harde frictie heb ik pas één keer gehad en dat heeft ze logischerwijze mijn lidmaatschap gekost. Dat heet echter nog steeds niet, dat we zonder ze zouden kunnen..... Voor de Ohra staan er nog genoeg anderen te trappelen!

Ik denk dat niet alleen reageerders, maar ook de niet aanwezige leden en vooral de niet-leden deze consumentenbelangenvertegenwoordiger zwaar onderwaarderen, waardoor veel partijen de egoïstische eigen-dienst denken te kunnen uitmaken. Ik ben tenminste op zoek naar tips voor inspiratie en moet soms ietwat provoceren.....Dan denk ik dat de burger zijn mening over de Publieke Omroep eens zou moeten herzien. Kijk ik dan niet naar de NPO? Jazeker wel maar ik zie de NPO eerder als vermaak en geen omroep waar je een eerlijke politieke mening op zou moeten baseren, dus ongeveer zoals Voetbal Inside, ook leuk. Daarvoor is hun berichtgeving te gekleurd.

Geplaatst door F. den Oudsten op Mrt 7, 2016.
Reputatie 7
Badge +5
Wat is volgens jou het verschil tussen de NOS en de NPO?

En waarom denk je dat je de een eventueel wel kunt vertrouwen en de andere niet? Bovendien, het gaat toch om de programma's? Actualiteitsprogramma's geven nog wel eens redelijk ONpartijdige informatie maar er is ook zat wat politiek gekleurd is. En de kranten dan, geven die wel ONgekleurde informatie of hang dat volgens jou af welk abonnement je hebt op welke krant? Ik zag daar laatst nog een aardig voorbeeld van op Twitter. Een reageerder had daar twee foto's als één foto naast elkaar geplaatst. De ene foto was de foto van dat verdronken jongetje op dat strand, je weet wel. De andere foto was de foto van een even oud meisje dat was onthoofd door IS een tijdje eerder. Onder de foto van dat jongetje stond de tekst: 'This picture shook The World' Onder de foto van het meisje stond de tekst: 'This picture not'.

ff checken Frans, ik had het over de NOS! Blindelings vertrouw ik erop, dat hun nieuws niet gekleurd is en er zelden menselijke fouten gemaakt worden. De CB maakt foutjes, maar van partijdigheid kan ik ze niet betichten. Wel heb ik problemen met het prioriteiten zetten........en die opmerkingen steek ik onder geen stoel en onder de grote bank ook niet! Best mogelijk dat de één of ander dat intern niet pruimt, ook mogelijk, dat ik niet erg zachtzinnig ermee omga. Een echte harde frictie heb ik pas één keer gehad en dat heeft ze logischerwijze mijn lidmaatschap gekost. Dat heet echter nog steeds niet, dat we zonder ze zouden kunnen..... Voor de Ohra staan er nog genoeg anderen te trappelen!

Ik denk dat niet alleen reageerders, maar ook de niet aanwezige leden en vooral de niet-leden deze consumentenbelangenvertegenwoordiger zwaar onderwaarderen, waardoor veel partijen de egoïstische eigen-dienst denken te kunnen uitmaken. Ik ben tenminste op zoek naar tips voor inspiratie en moet soms ietwat provoceren.....Dan denk ik dat de burger zijn mening over de Publieke Omroep eens zou moeten herzien. Kijk ik dan niet naar de NPO? Jazeker wel maar ik zie de NPO eerder als vermaak en geen omroep waar je een eerlijke politieke mening op zou moeten baseren, dus ongeveer zoals Voetbal Inside, ook leuk. Daarvoor is hun berichtgeving te gekleurd.

Geplaatst door F. den Oudsten op Mrt 7, 2016.
Geplaatst door H.G. van Rheenen op Mrt 7, 2016.
Reputatie 7
Badge +5
Hans, ik denk dat we dit topic nu wel heel erg hebbenopgerekt. Daarom nu alleen nog maar even een voorbeeld over verder overheidsfalendat toevallig over pensioenen gaat.

Ik denk dat ik redelijk hard kan maken dat de overheid ook deAOW naar de knoppen heeft geholpen. Maar dat kan ik helaas niet hier doen wantdan zou ik een boek moeten schrijven en niet een post op een forum moetenplaatsen. Maar geloof me, ik heb daar de afgelopen tijd de nodige materie oververzameld die dat aantoont. Vandaar ook dat de AOW steeds meer afgeknepen wordtmet allerlei zeer impopulaire maatregelen en thans gedeeltelijk uit de AlgemeneMiddelen wordt betaald in plaats vanuit een AOW-pot. 1 zo’n impopulairemaatregel was het onnodig verhogen van de AOW leeftijd. Om zich zelf alsoverheid nog een beetje geloofwaardig te maken werden de pensioenfondsen daarinmeegetrokken terwijl die dat helemaal niet nodig hadden.

Als je nou even het stukje onder de volgende link leest danbegrijp je wat ik bedoel. In detail denk ik iets anders over wat zaken dan deschrijvers Frans en Huub van dat stukje (ook onderling wijkt hun mening ietsaf) maar in grove lijnen kan ik me er zeer wel in vinden en dan met name ookhun mening dat er helemaal geen pensioenprobleem is.

http://m.limburger.nl/cnt/dmf20160123_00007178/we-hebben-helemaal-geen-pensioenprobleem

Wat hebben we dus nu dank zij dit overheidsingrijpen?

- De professioneel beleggende pensioenfondsen wordenopgescheept met een rekenrente

van 1.6% (staat in het stukje) wat weer van invloed isop hun dekkingsgraad wat weer

van invloed is op hun beslissing om pensioenenwel of niet (afgedwongen!) te korten.

- De niet professioneel beleggende spaarder wordtopgescheept met een fictief rendement

van 4% waarover ze30% belasting moeten betalen maar waardoor ze eigenlijk meer dan

100% belastingmoeten betalen gelet op hun echte rendement van 0.75% op een

spaarrekening. .

- Het door werkgevers maximum af te dragen percentage isverlaagd van 2.25% naar

1.85% hetgeen nietalleen ongeloofwaardig is als mensen steeds langer zouden leven

zoals wordt beweerd.Immers, dan moet je het percentage eerder verhogen dan verlagen

maar is verder ookongeloofwaardig gelet op de echte rendementen van de

pensioenfondsen. Maarik begrijp het wel want door de verhoging van zowel de AOW als

van depensioenleeftijd moeten mensen nu langer premie betalen en kunnen ze twee jaar

korter van hunpensioen genieten bij een gelijkblijvende eindleeftijd.

- Beetje los daarvan, de bekeuringen zijn de laatste 5 jaarmet 100% verhoogd dan wel

verdubbeld hetgeenalleen geloofwaardig is als ook de verkeersONveiligheid per jaar met

20% zou zijntoegenomen.

Ik sluit af met de slotzin uit het artikel met welke slotzinik het vierkant eens ben:

„En helaas concludeer ik dat het grootste gevaar voor de pensioenen deoverheid is. Die komt steeds metslechte oplossingen voor problemen die er niet zijn.”

I rest my case!
Reputatie 7
Badge +5
Met referte aan mijn post 12 hierboven onderstaand nog een staaltje 'Democratische Rechtsstaat' van onze huidige bestuurders.

https://youtu.be/CgG2Ozvhg_4

Reageer